Herný plán

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822 je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 499/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ alebo ako „TIPOS“), ktorá prevádzkuje lotériu pokladničných dokladov s názvom „Národná bločková lotéria“ (ďalej len „bločková lotéria“) podľa ustanovení § 3 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 3 písm. f) a § 4a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa tohto súboru pravidiel (ďalej len „herný plán“).
 2. TIPOS prevádzkuje bločkovú lotériu na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „licencia“). Držiteľovi licencie je vyhradené prevádzkovanie hazardnej hry uvedenej v rámci skupiny hier v § 3 ods. 2 písm. a) a bližšie určenej a definovanej v § 4 ods. 3 písm. f) a § 4a zákona.
 3. Vykonávanie niektorých činností potrebných na prevádzkovanie bločkovej lotérie podľa herného plánu môže poskytovať tiež zmluvný partner prevádzkovateľa na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom, vždy však v mene prevádzkovateľa.

Čl. 2

Predmet úpravy

Herný plán upravuje na základe zákona pravidlá bločkovej lotérie, podmienky účasti v bločkovej lotérii, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na prevádzkovanie bločkovej lotérie a vymedzuje podrobnosti o vzájomných právach a povinnostiach účastníkov záväzkového vzťahu.

Čl. 3

Záväznosť herného plánu

 1. Herný plán  je záväzný pre:

  a) prevádzkovateľa,

  b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní bločkovej lotérie alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonávajú pre prevádzkovateľa činnosti súvisiace s prevádzkovaním bločkovej lotérie,

  c) fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní bločkovej lotérie,

  d) fyzickú osobu, ktorá splnila podmienky účasti v  bločkovej  lotérii (ďalej len „hráč“).

 2. Hráčom môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku.
 3. Splnením podmienok účasti v bločkovej lotérii prejavuje hráč súhlas s herným plánom a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie reklamácie.

Čl. 4

Zverejňovanie herného plánu

Herný plán prevádzkovateľ sprístupní verejnosti v písomnej forme v sídle prevádzkovateľa, vo všetkých obchodných miestach, v ktorých sa prevádzkuje bločková lotéria (ďalej aj „zberne on-line“), na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk, prípadne aj inou vhodnou formou. Na každej strane herného plánu musí byť odtlačok pečiatky Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a dátum schválenia herného plánu. Pracovníci zberní on-line sú povinní umožniť hráčom oboznámiť sa s obsahom herného plánu.

DRUHÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ BLOČKOVEJ LOTÉRIE

Čl. 5

Bločková lotéria

 1. Bločková lotéria je lotériová hra, v ktorej sa žrebujú výhry, pričom do žrebovania sú zaradené žreby obsahujúce registračný kód vydané prevádzkovateľom (ďalej len „potvrdenie o registrácii v hre“) na základe údajov z dokladu o prijatí tržby vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou na území Slovenskej republiky (ďalej len „pokladničný doklad“) s celkovou sumou platenej ceny najmenej jedno euro.
 2. Registračný kód je jedinečný súbor alfanumerických znakov vygenerovaný prevádzkovateľom.
 3. Registrácia údajov z pokladničného dokladu do bločkovej lotérie (ďalej len „registrácia pokladničných dokladov“ alebo „registrácia v hre“) je možná iba na základe údajov z pokladničného dokladu, nie staršieho ako dva kalendárne mesiace pred aktuálnym žrebovaním.
 4. Na registráciu pokladničných dokladov nie je možné použiť údaje z pokladničného dokladu vyhotoveného takou elektronickou registračnou pokladnicou, ktorá je používaná na základe dobrovoľnosti a nemá pridelený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „DKP“).
 5. Na registráciu pokladničných dokladov nie je možné použiť ani údaje z paragónu a ani z dokladu o vrátení platby za vrátený tovar alebo dokladu o vrátení platby za poskytnutú službu pri jej reklamácii vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou.
 6. Prevádzkovateľ pri registrácii pokladničného dokladu môže požadovať zaplatenie manipulačného poplatku. Výšku manipulačného poplatku je prevádzkovateľ oprávnený meniť. Výšku manipulačného poplatku a jej zmenu oznámi prevádzkovateľ najneskôr v deň zavedenia tohto manipulačného poplatku resp. v deň účinnosti jeho zmeny, a to zaslaním správy na všetky terminály v zberniach on-line a uvedením oznamu na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk, pričom v rovnakom termíne prevádzkovateľ oznámi túto informáciu ministerstvu a Daňovému úradu Bratislava.
 7. Výhercom v bločkovej lotérii je hráč, ktorý sa preukáže potvrdením o registrácii v hre s registračným kódom zhodným s vyžrebovaným registračným kódom, ak tento herný plán neustanovuje inak; v prípade registrácie inak ako prostredníctvom zberní on-line alebo prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) sa hráč preukáže aj overovacím kódom prislúchajúcim k registračnému kódu.
 8. Hráč má v bločkovej lotérii s každým vygenerovaným registračným kódom dve šance na výhru, a to žrebovaním výhier v bločkovej lotérii a žrebovaním výhier v TV ŠANCI.
 9. Žrebovanie výhier bločkovej lotérie sa uskutoční spravidla v pondelok každých sedem dní vyžrebovaním registračných kódov zo všetkých registračných kódov vygenerovaných prevádzkovateľom na aktuálne žrebovanie. Prvý raz sa žrebovanie uskutoční v pondelok 29. septembra 2014. Prvého žrebovania hry sa zúčastňujú všetky registračné kódy zaregistrované od 16. septembra 2014.
 10. Výherná istina na každé žrebovanie bločkovej lotérie je jedna výhra v prvom poradí (ďalej len „Jackpot“ alebo „1. výherné poradie“) a ďalších sto výhier, každá v sume 100 eur. Hodnota Jackpotu je tvorená kumulovaním finančných prostriedkov pevne stanovenou sumou 0,01 eura za každý platne zaregistrovaný pokladničný doklad do bločkovej lotérie. Z takto naakumulovanej sumy získa výherca Jackpotu 70% a 30% naakumulovanej sumy sa použije na tvorbu Jackpotu pre nasledujúce žrebovanie. Prevádzkovateľ môže znížiť sumu naakumulovanú do Jackpotu o hodnotu zodpovedajúcu 0,01 eura vynásobenú počtom zaregistrovaných zmätočných alebo falošných pokladničných dokladov.
 11. Prevádzkovateľ môže navýšiť Jackpot o akúkoľvek sumu pre ktorékoľvek žrebovanie.

Čl. 6

TV  ŠANCA

 1. Do žrebovania v hre TV ŠANCA môžu byť zaradené len tie registračné kódy z pokladničných dokladov, ktoré boli platne registrované jedným zo štyroch technologických postupov podľa čl. 7. ods. 1. Ak má hráč záujem zúčastniť sa hry TV ŠANCA, zašle osobitnú SMS na skrátené telefónne číslo 7777 v presne definovanom formáte „TVmedzeraREGISTRAČNÝKÓD“. Zaslanie takejto SMS môže byť spoplatnené manipulačným poplatkom. Výška manipulačného poplatku a telekomunikačného poplatku a spôsob ich zúčtovania budú zverejnené na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk
 2. Žrebovanie výhier v hre TV ŠANCA prebieha v dvoch fázach. Do žrebovania prvej fázy hry TV ŠANCA budú zaradené tie registračné kódy, ktoré boli platne zaregistrované do prvej fázy hry TV ŠANCA od predchádzajúceho žrebovania prvej fázy hry TV ŠANCA. V prvej fáze hry TV ŠANCA sa žrebujú registračné kódy spravidla v pondelok každých dvadsaťosem dní. Prvé žrebovanie v prvej fáze hry TV ŠANCA sa uskutoční v utorok 16. septembra 2014. Prvého žrebovania hry TV ŠANCA sa zúčastňujú všetky registračné kódy odoslané osobitnou SMS od 2. septembra 2014.
 3. Výhernú istinu pre hru TV ŠANCA tvorí vecná výhra alebo peňažná výhra alebo ich kombinácia; o forme, hodnote a druhu vecnej výhry rozhoduje prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ môže na základe svojho rozhodnutia určiť aj mimoriadne vecné výhry alebo peňažné výhry.

TRETIA ČASŤ

PRAVIDLÁ A SPÔSOB REGISTRÁCIE 

POKLADNIČNÝCH  DOKLADOV

Čl. 7

Všeobecné pravidlá registrácie pokladničných dokladov

 1. Registrácia pokladničných dokladov je možná štyrmi technologickými spôsobmi (systémami):

  a)v zberniach on-line prostredníctvom terminálov,

  b)prostredníctvom internetu vrátane zodpovedajúcich aplikácií pre mobilné zariadenia (ďalej len „prostredníctvom internetu“),

  c)prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) vrátane zodpovedajúcich aplikácií pre mobilné zariadenia (ďalej len „prostredníctvom SMS“),

  d)prostredníctvom priameho on-line alebo off-line prepojenia centrálneho systému TIPOS-u a prevádzkovateľa elektronickej registračnej pokladnice alebo siete elektronických registračných pokladníc alebo sprostredkovateľa registrácie pokladničných pokladov (ďalej len „prostredníctvom registračnej pokladnice“), ak to je technicky možné a obidve strany uzatvoria dohodu o takomto prepojení.

 2. Registrácia pokladničných dokladov vykonaná všetkými štyrmi technologickými spôsobmi je rovnocenná a údaje z každého jedného pokladničného dokladu je možné zaregistrovať do bločkovej lotérie iba raz.
 3. Registrácia pokladničných dokladov sa vykonáva v prevádzkovom čase jednotlivých systémov. Všeobecne je technologický systém v zberniach on-line v prevádzke denne od 6:00 hod. do 23:00 hod., pričom každá zberňa on-line vykonáva registrácie pokladničných dokladov v čase svojich otváracích hodín. Technologický systém poskytujúci registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom internetu a technologický systém poskytujúci registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom SMS sú v prevádzke nepretržite 24 hodín denne, okrem času nevyhnutných technických prestávok. Technologický systém poskytujúci registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom registračnej pokladnice je v prevádzke počas otváracích hodín prevádzkovateľa elektronickej registračnej pokladnice alebo siete elektronických registračných pokladníc.
 4. Prevádzkovateľ môže, v odôvodnených prípadoch, dočasne zmeniť čas začatia a ukončenia registrácie pokladničných dokladov.
 5. Platnú registráciu v hre je možné zrušiť na žiadosť hráča, pokiaľ sa ešte neuskutočnilo žrebovanie registračných kódov alebo pokiaľ ešte nenastal čas ukončenia registrácie pokladničných dokladov na aktuálne žrebovanie; najneskôr však do 15 minút od času, keď bol pokladničný doklad zaregistrovaný. Zrušiť platnú registráciu v hre je možné len prostredníctvom toho technologického systému, ktorým bola vykonaná. Registráciu v hre vykonanú prostredníctvom registračnej pokladnice nie je možné zrušiť. Zrušené potvrdenie o registrácii v hre je neplatné.
 6. Ukončenie registrácie pokladničných dokladov na aktuálne žrebovanie bločkovej lotérie vo všetkých technologických sytémoch uvedených v odseku 1 je o 23:00 hod. predchádzajúceho dňa. Po technickej prestávke technologické systémy umožnia registráciu pokladničných dokladov na nasledujúce žrebovacie obdobie.

Čl. 8

Registrácia pokladničných  dokladov  

v zberniach on-line

 1. Registrácie pokladničných dokladov v zberniach on-line prostredníctvom terminálov sa vykonávajú vyplnením požadovaných údajov na tiketoch určených pre bločkovú lotériu.
 2. Tikety sa vypĺňajú podľa pokynov na nich uvedených perom alebo ceruzkou s čiernou alebo modrou náplňou. Za správnosť a presnosť vyplnenia tiketu zodpovedá hráč. Obsluha terminálu je oprávnená neplatne vyplnený tiket vrátiť hráčovi na opravu.
 3. Hráč odovzdá správne vyplnený tiket na zaznamenanie údajov do terminálu; po ich zaznamenaní sa tiket vráti hráčovi spolu s potvrdením o registrácii v hre, ktoré vytlačí tlačiareň terminálu.
 4. Registrácia pokladničného dokladu je riadne vykonaná vtedy, keď hráč vyplní príslušný tiket s údajmi z pokladničného dokladu, ktorým sa bločkovej lotérie chce zúčastniť a prevezme potvrdenie o registrácii v hre, ktoré mu vytlačí tlačiareň terminálu. Údaje potrebné na registráciu pokladničného dokladu sú 16 resp. 17 miestny DKP, dátum vyhotovenia pokladničného dokladu, čas vyhotovenia pokladničného dokladu a celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade.
 5. Potvrdenie o registrácii v hre v zberni on-line je jedinečný písomný doklad o platnom registrovaní pokladničného dokladu v zberni on-line prostredníctvom terminálu, ktorý znie na doručiteľa. Všetky údaje uvedené na potvrdení sú evidované v centrálnej databáze systému. Iba predložením potvrdenia o registrácii v hre v nepoškodenom stave je možné uplatňovať nárok na výhru. V sporných prípadoch a pochybnostiach o právoplatnosti a presnosti vykonanej registrácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii pokladničného dokladu evidovaný v centrálnej databáze systému on-line prevádzkovateľa.
 6. Potvrdenie o registrácii v hre v zberni on-line obsahuje:

  a) názov lotériovej hry,

  b) dátum a čas vykonania registrácie,

  c) dátum žrebovania,

  d) DKP,

  e) celkovú sumu platenej ceny na pokladničnom doklade,

  f) dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,

  g) registračný kód,

  h) sumu manipulačného poplatku,

  i) číslo terminálu, prostredníctvom ktorého bola registrácia pokladničného dokladu vykonaná,

  j) sériové číslo a čiarové kódy potvrdenia o registrácii v hre.

 7. Prevádzkovateľ môže na potvrdeniach o registrácii v hre uvádzať aj iné informačné alebo reklamno-propagačné údaje súvisiace s prevádzkovaním bločkovej lotérie.
 8. Žiadosť o zrušenie registrácie v hre, podľa čl. 7 ods. 5, ktorá bola platne vykonaná v zberni on-line uplatňuje hráč len na termináli, na ktorom bola registrácia v hre vykonaná, a to predložením potvrdenia o registrácii v hre obsluhe terminálu s ústnou žiadosťou o jej zrušenie. Zrušené potvrdenie o registrácii v hre odoberie obsluha terminálu hráčovi a následne je archivované u prevádzkovateľa; v takom prípade sa hráčovi vráti manipulačný poplatok.

Čl. 9

Registrácia pokladničných dokladov

prostredníctvom internetu

 1. Registrácia pokladničných dokladov prostredníctvom internetu sa vykoná tak, že hráč vyplní elektronický formulár (ďalej len „e-formulár“) na základe údajov z pokladničného dokladu, ktorým sa bločkovej lotérie chce zúčastniť. Požadované údaje sú 16 resp. 17 miestny DKP, dátum vyhotovenia pokladničného dokladu, čas vyhotovenia pokladničného dokladu, celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade a e-mailová adresa hráča.
 2. E-formulár je vytvorený prevádzkovateľom na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk  a umožňuje  registráciu hráča v bločkovej lotérii.
 3. Hráč je pre platnú registráciu pokladničných dokladov povinný:

  a) vyhlásiť, že dovŕšil vek 18 rokov, a teda je podľa zákona oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách,

  b) vyhlásiť, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom internetu,

  c) prepísať obrázkový kód uvedený v e-formulári.

 4. Podrobnosti o registrácii pokladničných dokladov prostredníctvom internetu sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach pre registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom internetu na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk.
 5. Registrácia pokladničných dokladov prostredníctvom internetu je riadne vykonaná, ak po odoslaní vyplneného e-formulára systém akceptuje a zaregistruje údaje z pokladničného dokladu, ktoré sa hráčovi zobrazia ako detail potvrdenia o registrácii v hre vrátane overovacieho kódu potrebného pre overenie výhry. Systém zároveň hráčovi zašle na ním zadanú e-mailovú adresu oznam o registrácii pokladničného dokladu a potvrdenie o registrácii v hre.
 6. V sporných prípadoch a pochybnostiach o právoplatnosti a presnosti prijatých údajov z pokladničného dokladu prostredníctvom internetu je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii pokladničného dokladu evidovaný v centrálnej databáze systému prevádzkovateľa.
 7. Žiadosť o zrušenie registrácie v hre, podľa čl. 7 ods. 5, ktorá bola platne vykonaná prostredníctvom internetu, uplatňuje hráč na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk. O zrušení registrácie je hráč informovaný spätnou
  e-mailovou správou.

Čl. 10

Registrácia pokladničných dokladov 

prostredníctvom SMS

 1. Registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom SMS je možné vykonávať výhradne prostredníctvom mobilného zariadenia s registrovaným telefónnym číslom. Hráč pri zaregistrovaní mobilného telefónneho čísla vyhlási, že dovŕšil 18 rokov veku, a teda je podľa zákona oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách.
 2. Hráč si musí zaregistrovať pred prvým zadaním údajov z pokladničného dokladu svoje mobilné telefónne číslo; postup registrácie telefónneho čísla je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach upravujúcich vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom pri registrácii pokladničných dokladov prostredníctvom SMS (ďalej len „VOP SMS“).
 3. Registrácia pokladničných dokladov prostredníctvom SMS sa vykoná tak, že hráč odošle SMS v presne definovanom formáte na skrátené telefónne číslo alebo vyplní formulár mobilnej aplikácie na základe údajov z pokladničného dokladu, ktorým sa bločkovej lotérie chce zúčastniť. Požadované údaje sú najmä 16 resp. 17 miestny DKP, dátum vyhotovenia pokladničného dokladu, čas vyhotovenia pokladničného dokladu a celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade.
 4. Formát jednotlivých SMS, skrátené telefónne číslo a ďalšie podrobnosti o registrácii pokladničných dokladov prostredníctvom SMS sú uvedené vo VOP SMS na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk. Prevádzkovateľ môže obmedziť skupinu mobilných telefónnych čísiel, ktoré nie je možné využívať pre registráciu v hre (napríklad telefónne čísla prevádzkované niektorým mobilným operátorom, a pod.). Mobilný operátor môže takisto na požiadanie zákazníka alebo v zmysle svojich Všeobecných obchodných podmienok obmedziť možnosť registrácie pokladničných dokladov pre konkrétne mobilné telefónne číslo.
 5. Registrácia pokladničných dokladov prostredníctvom SMS je riadne vykonaná po prijatí potvrdenia o registrácii v hre prostredníctvom SMS.
 6. Telekomunikačný poplatok za odoslanie SMS bude zúčtovaný hráčovi v pravidelnom zúčtovaní telekomunikačných a iných služieb zasielanom prostredníctvom poskytovateľa mobilných služieb v zmysle aktuálneho cenníka mobilného operátora zverejneného na webovom sídle mobilného operátora. Ak hráč používa predplatenú formu poskytovania telekomunikačných služieb, bude mu telekomunikačný poplatok odrátaný z predplateného kreditu.
 7. Najneskoršie pred uplatnením nároku na prvú výhru si musí hráč zaregistrovať číslo účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky s povolením činnosti na území Slovenskej republiky prislúchajúce k registrovanému telefónnemu číslu; postup registrácie čísla účtu je uvedený vo VOP SMS.
 8. V sporných prípadoch a pochybnostiach o právoplatnosti a presnosti registrácie pokladničných dokladov prostredníctvom SMS je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii pokladničných dokladov evidovaný v centrálnej databáze systému prevádzkovateľa.
 9. Žiadosť o zrušenie registrácie v hre, podľa čl. 7 ods. 5, ktorá bola platne vykonaná prostredníctvom SMS, sa uplatňuje zaslaním SMS v tvare presne definovanom vo VOP SMS. O zrušení registrácie je hráč informovaný spätnou SMS.

Čl. 11

Registrácia  pokladničných  dokladov 

prostredníctvom  registračnej pokladnice

 1. Registráciu pokladničného dokladu prostredníctvom registračnej pokladnice je možné vykonať priamo po vyhotovení pokladničného dokladu elektronickou registračnou pokladnicou, ak je to technicky možné.
 2. Pokladničný doklad bude zaregistrovaný do centrálneho systému prevádzkovateľa po ústnom prejavení vôle hráča zúčastniť sa bločkovej lotérie.
 3. Potvrdenie o registrácii v hre prostredníctvom registračnej pokladnice je jedinečný písomný doklad o platnom registrovaní pokladničného dokladu, ktorý znie na doručiteľa. Obsahuje registračný kód prislúchajúci danej registrácii. Všetky údaje uvedené na potvrdení o registrácii v hre sú evidované v centrálnej databáze systému. Iba predložením potvrdenia o registrácii v hre v nepoškodenom stave je možné uplatňovať nárok na výhru. V sporných prípadoch a pochybnostiach o právoplatnosti a presnosti vykonanej registrácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii pokladničného dokladu evidovaný v centrálnej databáze systému on-line prevádzkovateľa.
 4. Potvrdenie o registrácii v hre prostredníctvom registračnej pokladnice obsahuje:

  a) názov lotériovej hry,

  b) dátum a čas vykonania registrácie,

  c) dátum žrebovania,

  d) DKP,

  e) celkovú sumu platenej ceny  na pokladničnom doklade,

  f) dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,

  g) registračný kód,

  h) overovací kód.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŽREBOVANIE  REGISTRAČNÝCH KÓDOV, TV KÓDOV

A ICH ZVEREJŇOVANIE

Čl. 12

Všeobecné pravidlá a spôsob žrebovania registračných kódov

 1. Žrebovanie registračných kódov sa uskutočňuje na konci príslušného žrebovacieho obdobia, vždy po skončení vykonania registrácie pokladničných dokladov. Žrebovanie registračných kódov sa uskutočňuje nezávisle od zberní, datacentra systému on-line a od internetového portálu, spravidla v priestoroch prevádzkovateľa.
 2. Žrebovanie registračných kódov sa vykonáva elektronicky, certifikovaným generátorom náhodných čísel na to určeným.
 3. Ak deň žrebovania registračných kódov pripadne na deň štátneho sviatku alebo na čas trvania štátneho smútku, žrebovanie sa uskutoční spravidla nasledujúci pracovný deň.
 4. Každé žrebovanie riadi lotériová komisia určená odborne spôsobilou osobou zodpovedajúcou za prevádzkovanie bločkovej lotérie za prítomnosti zástupcov orgánu dozoru. Žrebovanie je verejné.
 5. Za objektívnosť a platnosť priebehu žrebovania registračných kódov zodpovedá predseda lotériovej komisie. Platnosť vyžrebovaných registračných kódov potvrdzujú v príslušných protokoloch členovia lotériovej komisie a zástupcovia orgánu dozoru svojimi podpismi.

Čl. 13

Žrebovanie registračných kódov bločkovej lotérie

 1. Vyžrebuje sa 101 registračných kódov postupne od 1. výherného poradia až po 101. výherné poradie a ďalších 20 náhradných registračných kódov v postupnom poradí od 1. po 20. poradie. V odôvodnenom prípade môže prevádzkovateľ dožrebovať ďalších 20 náhradných registračných kódov v postupnom poradí od 1. po 20. poradie, a to v termíne určenom prevádzkovateľom.
 2. Po žrebovaní sa údaje z pokladničných dokladov uvedené na potvrdeniach o registrácii v hre, ktorých registračné kódy sa zhodujú s vyžrebovanými registračnými kódmi odovzdajú na validáciu Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“). Až po validácii týchto údajov sa vyžrebované registračné kódy stávajú výhernými a budú zverejnené v poradí, v akom boli vyžrebované, na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk. Na vyžiadanie budú výherné registračné kódy zverejnené každému hráčovi v zberni on-line formou výpisu z terminálu, prípadne inou vhodnou formou.
 3. Ak údaje z pokladničného dokladu nebudú validované, registračný kód prislúchajúcii k tomuto dokladu bude vyradený z výherného poradia a nároky na výhru z nižších výherných poradí sa posúvajú o úroveň vyššie.

Čl. 14

Žrebovanie registračných kódov a TV kódov

v hre  TV  ŠANCA

 1. V prvej fáze hry TV ŠANCA sa vyžrebuje 80 registračných kódov a 40 náhradných registračných kódov, v postupnom poradí od 1. po 120. poradie. V odôvodnenom prípade môže prevádzkovateľ dožrebovať ďalších 40 náhradných registračných kódov, v postupnom poradí od 1. po 40. poradie, a to v termíne určenom prevádzkovateľom. Hráč môže do žrebovania hry TV ŠANCA zaregistrovať viac registračných kódov, ako aj jeden registračný kód opakovane. Každý hráč môže byť vyžrebovaný v jednom žrebovaní prvej fázy hry TV ŠANCA iba jedenkrát. Po vyžrebovaní mu bude pridelený TV kód podľa odseku 5.
 2. V druhej fáze sa vyžrebuje jeden TV kód hráča z TV kódov tých hráčov, ktorí sa zúčastnili televíznej súťaže určenej prevádzkovateľom. Žrebovanie sa uskutoční v deň nakrúcania tejto televíznej súťaže. Takto vyžrebovaný TV kód sa stáva výherným pre hru TV ŠANCA. Pre účely žrebovania je možné prideliť TV kódom náhodným spôsobom poradové čísla od 1 do N, kde N je počet účastníkov nakrúcania televíznej súťaže.
 3. Ak bolo do hry TV ŠANCA platne zaregistrovaných menej ako 120 registračných kódov, v prvej fáze hry TV ŠANCA sa žrebuje iba poradie týchto registračných kódov. Ak bolo v prvej fáze hry TV ŠANCA platne zaregistrovaných menej ako 80 registračných kódov, do druhej fázy hry TV ŠANCA postupujú všetky takéto platne zaregistrované registračné kódy.
 4. Po žrebovaní registračných kódov sa údaje z pokladničných dokladov uvedené na potvrdeniach o registrácii v hre, ktorých registračné kódy sa zhodujú s vyžrebovanými registračnými kódmi, odovzdajú na validáciu finančnému riaditeľstvu. Až po validácii týchto údajov sa vyžrebované registračné kódy stávajú registračnými kódmi umožňujúcimi účasť v druhej fáze hry TV ŠANCA a budú zverejnené v poradí, v akom boli vyžrebované, na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk
 5. Každému hráčovi, vyžrebovanému v prvej fáze hry TV ŠANCA, ktorého údaje z pokladničných dokladov boli validované do hry TV ŠANCA, prevádzkovateľ pridelí TV kód, a to najneskôr tri dni pred začatím výroby (nakrúcania) televíznej súťaže určenej prevádzkovateľom, a to zaslaním tohto TV kódu na mobilné telefónne číslo, z ktorého bola zaslaná osobitná SMS.
 6. Telefónne čísla hráčov, ktorí majú pridelený TV kód pre hru TV ŠANCA, prevádzkovateľ odovzdá organizátorovi televíznej súťaže určenej prevádzkovateľom za účelom informovania hráčov o mieste a čase výroby (nakrúcania) televíznej súťaže.
 7. Pred začatím výroby (nakrúcania) televíznej súťaže je hráč povinný sa preukázať platným TV kódom. V prípade, ak tak neurobí, stráca hráč možnosť zúčastniť sa druhej fázy hry TV ŠANCA a bude vyradený z hry TV ŠANCA.
 8. Každý hráč v televíznej súťaži podľa odseku 6 sa zúčastní nakrúcania všetkých dielov v deň výroby (nakrúcania) televíznej súťaže určenej prevádzkovateľom.
 9. Z hráčov, ktorým bol pridelený a zaslaný TV kód a ktorí sú zúčastnení na nakrúcaní (výrobe) všetkých dielov televíznej súťaže určenej prevádzkovateľom v deň výroby (nakrúcania) tejto televíznej súťaže, je vyžrebovaný výherca hry TV ŠANCA .
 10. Samotný priebeh televíznej súťaže určenej prevádzkovateľom sa riadi výlučne štatútom tejto televíznej súťaže.
 11. Žrebovanie registračných kódov zaslaných osobitnou SMS, ako aj žrebovanie TV kódov sa uskutočňuje na konci príslušného žrebovacieho obdobia, a to nezávisle od zberní, datacentra systému on-line a od internetového portálu, v priestoroch prevádzkovateľa alebo na inom mieste určenom prevádzkovateľom.
 12. Žrebovanie registračných kódov zaslaných osobitnou SMS a TV kódov sa vykonáva elektronicky, certifikovaným generátorom náhodných čísel na to určeným. Žrebovanie TV kódov sa môže vykonať aj mechanicky na základe rozhodnutia prevádzkovateľa.
 13. Ak deň žrebovania registračných kódov zaslaných osobitnou SMS alebo deň žrebovania TV kódov pripadne na deň štátneho sviatku alebo na čas trvania štátneho smútku, žrebovanie sa uskutoční spravidla nasledujúci pracovný deň.
 14. Za objektívnosť a platnosť priebehu žrebovania registračných kódov zaslaných osobitnou SMS a TV kódov zodpovedá vedúci lotériovej komisie. Platnosť vyžrebovaných registračných kódov zaslaných osobitnou SMS, ako aj platnosť TV kódov potvrdzujú v príslušných protokoloch členovia lotériovej komisie a zástupcovia orgánu dozoru svojimi podpismi.

PIATA  ČASŤ

OVEROVANIE  A  VYPLÁCANIE  VÝHIER

Čl. 15

Všeobecné pravidlá uplatňovania nároku na výhru,

overovania a vyplácania výhry

 1. Hráč si uplatňuje nárok na výhru v lehote na uplatnenie nároku na výhru prostredníctvom toho technologického systému, ktorým bola registrácia pokladničného dokladu vykonaná alebo osobne u prevádzkovateľa s výnimkou podľa druhej vety. Nárok na výhru z pokladničného dokladu registrovaného prostredníctvom registračnej pokladnice si hráč uplatňuje na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk, telefonicky prostredníctvom linky podpory zákazníkov TIPOS alebo osobne u prevádzkovateľa. Na základe hráčom uplatneného nároku na výhru technologické systémy vykonávajú overovanie potvrdenia o registrácii v hre z pohľadu existencie výhry. Overovanie výhry je možné vykonávať až po zverejnení výherných registračných kódov v dobe prevádzky jednotlivých technologických systémov.
 2. Nárok na výhru v bločkovej lotérii sa musí uplatniť v lehote najneskôr do 35 kalendárnych dní odo dňa vzniku nároku na výhru (odo dňa zverejnenia výherných registračných kódov). Kalendárny deň nasledujúci po dni vzniku nároku na výhru je prvým dňom plynúcej lehoty na uplatnenie nároku na výhru. Ak si hráč neuplatní nárok na vyplatenie výhry v uvedenej lehote, považuje sa jeho výhra za prepadnutú.
 3. Spôsob, akým sa uplatňuje nárok na peňažnú výhru, overenie a vyplatenie výhry, je pre každý technologický systém špecifický a je uvedený v článkoch 16 až 19 tohto herného plánu. Pri overovaní výhry je pre objektívne zistenie, či je potvrdenie o registrácii v hre výherné a v akej výške, rozhodujúci údajový záznam potvrdenia o registrácii v hre evidovaný v centrálnej databáze príslušného systému prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ musí vyplatiť výhercovi uplatnený overený nárok na peňažnú výhru najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia overeného nároku na výhru. Každá výhra môže byť vyplatená v sídle prevádzkovateľa. Výhru je možné vyplatiť v hotovosti alebo bezhotovostne prevodom na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „účet“). Výhru do výšky 5 000 eur vrátane je možné vyplatiť v hotovosti, prevodom na účet, ktorého majiteľom je výherca, prípadne ich kombináciou. Výhru v hodnote prevyšujúcej 5 000 eur vyplatí prevádzkovateľ výlučne bezhotovostne prevodom na účet, ktorého majiteľom je výherca alebo na iný účet, ktorý si výherca určí. V prípade žiadosti výhercu o vyplatenie výhry bezhotovostným prevodom na účet, ktorého majiteľom nie je výherca, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť bezhotovostný prevod výhry na tento účet, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že určil ako účet, na ktorý má byť vyplatená výhra, účet, ktorý nie je aktuálne jeho účtom alebo účet, ktorý nie je aktívny alebo neexistujúci účet.
 5. Vecnú výhru v hre TV ŠANCA je prevádzkovateľ povinný odovzdať výhercovi po overení nároku na výhru v sídle prevádzkovateľa alebo na inom mieste určenom prevádzkovateľom, a to najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia tohto nároku. Vecnú výhru získanú v hre TV ŠANCA nie je možné zameniť za inú vecnú výhru, ani za peňažnú formu.
 6. Pri vyplácaní výhier v sídle prevádzkovateľa je výherca povinný predložiť originál zaregistrovaného pokladničného dokladu za účelom vyhotovenia jeho fotokópie a k overeniu totožnosti a identifikácii platný preukaz totožnosti. Výherca berie na vedomie, že TIPOS vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t. j. meno a priezvisko, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od vyplatenia výhry v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Čl. 16

Uplatnenie nároku na peňažnú výhru, overovanie

a vyplácanie peňažných výhier v zberniach on-line

 1. Hráč si uplatňuje nárok na výhru, ktorá vznikla z registrácie vykonanej v zberniach on-line v ktorejkoľvek zberni vybavenej terminálom on-line predložením platného potvrdenia o registrácii v hre.
 2. Zisťovanie, či je potvrdenie o registrácii v hre výherné sa vykonáva overovaním tohto potvrdenia pomocou terminálu on-line. Ak je potvrdenie výherné, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu si ponechá overené potvrdenie o registrácii v hre, výhercovi vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre, s výnimkou podľa odseku 3.
 3. Výhry v rozpätí od 100 eur do 1 000 eur vrátane môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on-line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do 3 500 eur vrátane môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on-line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa, a to spôsobom uvedeným v čl. 15 ods. 4.

Čl. 17

Uplatnenie nároku na peňažnú výhru, overovanie

a vyplácanie peňažných výhier prostredníctvom internetu

 1. Prevádzkovateľ umožňuje hráčovi prostredníctvom internetu preveriť si, či jeho potvrdenie o registrácii v hre je výherné, a to priamo na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk.
 2. V prípade, ak hráčovi vznikla výhra, uplatňuje si hráč nárok na jej vyplatenie na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk.

  Výhra môže byť vyplatená:

  a) prevodom priamo na účet výhercu, len ak hodnota výhry neprevyšuje 1 000 eur,

  b) na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa, a to v hotovosti, prevodom na účet výhercu, prípadne ich kombináciou, ak hodnota výhry neprevyšuje 5 000 eur, alebo

  c) na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa prevodom výhernej čiastky priamo na účet výhercu alebo na iný účet, určený výhercom, ak hodnota výhry prevyšuje 5 000 eur.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený pri pochybnostiach o veku hráča alebo o pravdivosti prijatých údajov požadovať, aby sa hráč osobne dostavil do sídla prevádzkovateľa pri výplate akejkoľvek výhry, pričom prevádzkovateľ môže požadovať predloženie identifikačných dokladov a originálu pokladničného dokladu, ktorým sa hry zúčastnil, vrátane potvrdenia o registrácii v hre, ktoré mu bolo zaslané na ním uvedenú e-mailovú adresu.

Čl. 18

Uplatnenie nároku na peňažnú výhru, overovanie

a vyplácanie peňažných výhier  prostredníctvom  SMS

 1. Prevádzkovateľ umožňuje hráčovi preveriť prostredníctvom zaslania SMS, ktorej formát je definovaný vo VOP SMS, či jeho potvrdenie o registrácii v hre je výherné.
 2. V prípade, ak hráčovi vznikla výhra, uplatňuje si hráč nárok na jej vyplatenie postupom popísaným vo VOP SMS.

  Výhra môže byť vyplatená:

  a) prevodom priamo na účet výhercu, len ak hodnota výhry neprevyšuje 1 000 eur; forma a spôsob zadania čísla účtu sú popísané vo VOP SMS,

  b) na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa, a to v hotovosti, prevodom na účet výhercu, prípadne ich kombináciou, ak hodnota výhry neprevyšuje 5 000 eur, alebo

  c) na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa prevodom výhernej čiastky priamo na účet výhercu alebo na iný účet, určený výhercom, ak hodnota výhry prevyšuje 5 000 eur.

 3. Osobná návšteva hráča v sídle prevádzkovateľa podľa odseku 2 sa vyžaduje v súvislosti s vyplácaním výhier v prípade, ak hráčovi vznikla výhra v hodnote prevyšujúcej 1 000 eur. Pri osobnej návšteve hráča v sídle prevádzkovateľa sa vykonáva riadne overenie totožnosti hráča. Hráč je povinný si doniesť so sebou aktívnu SIM kartu, z ktorej boli údaje z pokladničného dokladu zaslané. V opačnom prípade prevádzkovateľ výhru nevyplatí.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť hráčovi tým, že zmení mobilného operátora pred uplatnením si nároku na vzniknutú výhru. V prípade odcudzenia alebo straty SIM karty nárok na vzniknutú výhru hráčovi zaniká z dôvodu nemožnej identifikácie hráča.

Čl. 19

Uplatnenie nároku na peňažnú výhru,

overovanie a vyplácanie peňažných výhier

registrovaných prostredníctvom registračnej pokladnice

 1. Nárok na výhru, ktorá vznikla z registrácie vykonanej prostredníctvom registračnej pokladnice, si hráč uplatňuje prostredníctvom webového sídla www.narodnablockovaloteria.sk, telefonicky prostredníctvom linky podpory zákazníkov TIPOS alebo v sídle prevádzkovateľa.
 2. Výhra môže byť vyplatená:

  a) prevodom priamo na účet výhercu, len ak hodnota výhry neprevyšuje 1 000 eur,

  b) na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa, a to v hotovosti, prevodom na účet výhercu, prípadne ich kombináciou, ak hodnota výhry neprevyšuje 5 000 eur, alebo

  c) na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa prevodom výhernej čiastky priamo na účet výhercu alebo na iný účet, určený výhercom, ak hodnota výhry prevyšuje 5 000 eur.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený pri pochybnostiach o veku hráča alebo o pravdivosti prijatých údajov požadovať, aby sa hráč osobne dostavil do sídla prevádzkovateľa pri výplate akejkoľvek výhry, pričom prevádzkovateľ môže požadovať predloženie identifikačných dokladov a originálu pokladničného dokladu, ktorým sa hry zúčastnil, vrátane potvrdenia o registrácii v hre.

ŠIESTA  ČASŤ

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Čl. 20

Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácií

 1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o existencii výhry, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že mu nárok na výhru vznikol a že si nárok na vyplatenie výhry uplatnil alebo v prípade vzniku technickej poruchy na zariadení, prostredníctvom ktorého bola registrácia pokladničných dokladov vykonaná, pokiaľ porucha nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou. Reklamáciu na výhru je možné uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia lehoty na uplatnenie nároku na výhru podľa čl. 15 ods. 2 tohto herného plánu. Všetky ostatné reklamácie je možné uplatniť do 15 dní odo dňa vykonania registrácie pokladničných dokladov.
 2. Pri registrácii pokladničných dokladov vykonanej v zberni on-line uplatňuje hráč reklamáciu prostredníctvom ktorejkoľvek zberne on-line príslušným formulárom alebo doporučeným listom zaslaným priamo do sídla prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, vždy však s predloženým/priloženým originálom platného potvrdenia o registrácii v hre. Každá takto uplatnená reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.
 3. Pri registráciách pokladničných dokladov prostredníctvom internetu, prostredníctvom SMS a prostredníctvom registračnej pokladnice môže hráč uplatňovať reklamáciu prostredníctvom e-mailu info[at]tipos.sk, alebo reklamačného formulára. Takéto podanie reklamácie hráč musí potvrdiť následným doporučeným listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37. Každá uplatnená reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti. Uplatnená reklamácia pri registráciách vykonaných prostredníctvom internetu musí obsahovať aj údaj jednoznačne definujúci registráciu. V prípade registrácie vykonanej prostredníctvom SMS musí reklamácia obsahovať aj telefónne číslo, z ktorého bola registrácia vykonaná.
 4. Ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky údaje uvedené v odseku 3, prevádzkovateľ nezačne reklamačné konanie.
 5. Dátumom rozhodujúcim na posúdenie lehoty uvedenej v odseku 1 je dátum pečiatky podacej pošty na liste (obálke), ktorým bola uplatnená reklamácia písomne potvrdená.
 6. Dopyty, žiadosti o informácie, prípadne sťažnosti hráča súvisiace s jeho účasťou v bločkovej lotérii, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti herného plánu, alebo z nedodržania pravidiel bločkovej lotérie, sa nepovažujú za akt uplatnenia reklamácie.

Čl. 21

Reklamačné konanie a jeho výsledok

 1. Po uplatnení reklamácie je prevádzkovateľ povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi prevádzkovateľ písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. pri registrácii pokladničných dokladov vykonaných prostredníctvom internetu, prostredníctvom SMS a prostredníctvom registračnej pokladnice odo dňa doručenia doporučeného listu, ktorým bolo uplatnenie reklamácie písomne potvrdené.
 2. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, keď bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS-u.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie alebo v sporných prípadoch o právoplatnosti, či presnosti vykonanej registrácie pokladničných dokladov, je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii v centrálnej databáze systému on-line, alebo v centrálnej databáze systému prevádzkovateľa alebo nahrávka telefonického hovoru v prípade uplatnenia výhry telefonicky prostredníctvom linky podpory zákazníkov TIPOS v prípade, že pokladničný doklad bol zaregistrovaný prostredníctvom registračnej pokladnice.

SIEDMA  ČASŤ

OSOBITNÉ, PRECHODNÉ  A  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 22

Osobitné ustanovenia

 1. Podľa ust. § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinnou osobou, na ktorú sa vzťahujú príslušné, citovaným zákonom ustanovené práva a povinnosti pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
 2. Ak sa zastaví registrácia pokladničných dokladov do hry vplyvom mimoriadnych okolností (vyššia moc a pod.), nevzniká tým hráčovi nárok na náhradu škôd a ani iný nárok, pokiaľ to herný plán nepripúšťa. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za neplatne uzatvorenú registráciu pokladničných dokladov.
 3. Pri rozhodovaní prípadného sporu vyplývajúceho z registrácie v hre sa nemôže prihliadať na okolnosť, že hráč nepozná ustanovenia tohto herného plánu, prípadne si ho zle vysvetľuje. Autorizovaný výklad tohto herného plánu podáva TIPOS v súčinnosti s ministerstvom a takýto výklad je pre hráča záväzný.

Čl. 23

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa herný plán lotérie pokladničných dokladov Národná bločková lotéria schválený rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky dňa 2. septembra 2013 v znení neskorších dodatkov, okrem ustanovení týkajúcich sa hry PRVÁ ŠANCA, ktoré zostávajú platné a účinné do dňa posledného žrebovania registračných kódov, ktoré sa uskutoční dňa 16. septembra 2014 a ustanovení týkajúcich sa hry TRETIA ŠANCA, ktoré zostávajú platné a účinné do dňa posledného žrebovania výherného TV kódu, ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2014. Posledné žrebovanie výhier v hre DRUHÁ ŠANCA sa uskutoční dňa 2. septembra 2014, pričom sa vyžrebujú iba výhercovia druhej fázy hry DRUHÁ ŠANCA; prvá fáza žrebovania výhier v hre DRUHÁ ŠANCA sa neuskutoční. Hodnota naakumulovaného Jackpotu sa vytvára od 16. septembra 2014 pre prvé žrebovanie, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2014. Posledné žrebovanie registračných kódov platne zaregistrovaných do prvej fázy hry TRETIA ŠANCA sa uskutoční dňa 2. septembra 2014.
 2. Právne vzťahy založené registráciou akéhokoľvek pokladničného dokladu do bločkovej lotérie pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu vrátane postupu prevádzkovateľa, sa spravujú ustanoveniami herného plánu lotérie pokladničných dokladov Národná bločková lotéria schváleného rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky dňa 2. septembra 2013 v znení neskorších dodatkov, ak tento herný plán neustanovuje inak alebo ak z povahy veci nevyplýva inak.
 3. Tento herný plán nadobúda účinnosť 2. septembra 2014.

 

 

DODATOK Č. 1

K HERNÉMU PLÁNU LOTÉRIE POKLADNIČNÝCH DOKLADOV NÁRODNÁ BLOČKOVÁ LOTÉRIA

I.

Herný plán lotérie pokladničných dokladov Národná bločková lotéria sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 5 odsek 8 znie:
  „(8) Hráč má v bločkovej lotérii s každým vygenerovaným registračným kódom dve šance na výhru, a to žrebovaním výhier v bločkovej lotérii a žrebovaním výhier v TV ŠANCI, ak z tohto herného plánu nevyplýva výslovne inak.“.
 2. V článku 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
  „(4) Registrácia do hry TV ŠANCA sa končí 24. septembra 2017. Týmto dňom sa ukončuje prevádzkovanie hry TV ŠANCA, to neplatí pre úkony prevádzkovateľa uvedené v prechodných ustanoveniach tohto herného plánu a úkony s tým nevyhnutne spojené. “.
 3. V článku 14 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
  „(15) Ustanovenia tohto článku 14 sa pre hru TV ŠANCA použijú iba , ak z tohto herného plánu nevyplýva výslovne inak.“.
 4. V článku 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
  „(3) Posledné žrebovanie v hre TV ŠANCA sa uskutoční dňa 25. septembra 2017.“
  Doterajší odsek (3) sa označuje ako odsek (4).

II.

Tento dodatok číslo 1 k hernému plánu lotérie pokladničných dokladov Národná bločková lotéria nadobúda účinnosť dňa 22. septembra 2017.

 

 

Herný plán na stiahnutie

Herný plán na stiahnutie (platný do 1.9.2014)

Dodatok č. 1 na stiahnutie