Herný plán

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822  je  obchodnou  spoločnosťou  zapísanou  v  obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke číslo: 499/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“  alebo  ako „TIPOS“), ktorá prevádzkuje lotériu pokladničných dokladov  s názvom „Národná bločková lotéria“ (ďalej len „bločková lotéria“)  podľa   ustanovení § 3 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 3 písm. f) a § 4a  zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“)  a podľa tohto súboru pravidiel (ďalej len „herný plán“).
 2. TIPOS prevádzkuje  bločkovú lotériu na základe  individuálnej licencie na prevádzkovanie  štátnej  lotérie  udelenej  Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „licencia“).  Držiteľovi  licencie  je   vyhradené   prevádzkovanie    hazardnej    hry  uvedenej   v  rámci   skupiny   hier  v  § 3  ods. 2  písm. a)   a   bližšie   určenej  a definovanej  v § 4 ods. 3  písm. f)  a § 4a zákona.
 3. Vykonávanie niektorých činností potrebných  na prevádzkovanie  bločkovej lotérie podľa herného plánu môže poskytovať  tiež zmluvný partner prevádzkovateľa na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom, vždy však v mene prevádzkovateľa.

Čl. 2

Predmet úpravy

Herný plán  upravuje  na základe zákona pravidlá bločkovej lotérie, podmienky účasti v bločkovej lotérii, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na prevádzkovanie  bločkovej lotérie a vymedzuje  podrobnosti o vzájomných právach a povinnostiach účastníkov záväzkového vzťahu.

Čl. 3

Záväznosť herného plánu

 1. Herný plán  je záväzný pre:

  a) prevádzkovateľa,

  b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní bločkovej lotérie alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonávajú pre prevádzkovateľa činnosti súvisiace s prevádzkovaním bločkovej lotérie,

  c) fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní bločkovej lotérie,

  d) fyzickú osobu, ktorá splnila podmienky účasti v  bločkovej  lotérii (ďalej len „hráč“).

 2. Hráčom môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku.
 3. Splnením podmienok účasti v bločkovej lotérii prejavuje hráč súhlas s herným plánom a  súčasne uznáva ustanovenia  herného plánu za záväzné.  Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie reklamácie.

Čl. 4

Zverejňovanie herného plánu

Herný plán prevádzkovateľ sprístupní verejnosti v písomnej forme v sídle prevádzkovateľa, vo  všetkých   obchodných    miestach, v  ktorých  sa  prevádzkuje  bločková lotéria (ďalej aj „zberne on-line“), na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk,  prípadne aj inou vhodnou formou. Na každej strane herného plánu musí byť odtlačok pečiatky Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a dátum schválenia herného plánu. Pracovníci zberní on-line sú povinní umožniť  hráčom oboznámiť sa s obsahom herného plánu.

DRUHÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ BLOČKOVEJ LOTÉRIE

Čl. 5

Bločková lotéria

 1. Bločková lotéria je lotériová hra, v ktorej  sa  žrebujú  výhry, pričom do žrebovania  sú  zaradené žreby obsahujúce registračný kód vydané prevádzkovateľom  (ďalej len „potvrdenie o registrácii v hre“) na základe  údajov z dokladu o prijatí tržby vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou na území Slovenskej republiky (ďalej len „pokladničný doklad“) s celkovou  sumou platenej ceny najmenej jedno euro.
 2. Registračný kód je jedinečný súbor alfanumerických znakov vygenerovaný prevádzkovateľom.
 3. Registrácia údajov z pokladničného dokladu do bločkovej lotérie (ďalej len „registrácia pokladničných dokladov“ alebo „registrácia v hre“) je možná  iba na základe údajov z  pokladničného dokladu, ktorý bol vyhotovený po 31. auguste 2013, nie však  staršieho ako dva  kalendárne mesiace pred aktuálnym žrebovaním.
 4. Na  registráciu  pokladničných  dokladov  nie je možné použiť  údaje z  pokladničného   dokladu  vyhotoveného  takou  elektronickou  registračnou  pokladnicou, ktorá je používaná na základe dobrovoľnosti a nemá pridelený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice  (ďalej len „DKP“).
 5. Na registráciu pokladničných dokladov  nie je možné použiť  ani  údaje z paragónu  a  ani z dokladu o vrátení  platby  za  vrátený tovar  alebo  dokladu o vrátení platby za poskytnutú službu pri jej reklamácii vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou.
 6. Prevádzkovateľ pri  registrácii pokladničného dokladu môže požadovať zaplatenie manipulačného poplatku. Výšku manipulačného poplatku je prevádzkovateľ oprávnený meniť. Výšku manipulačného poplatku a jej zmenu oznámi prevádzkovateľ najmenej päť pracovných dní vopred, a to prostredníctvom oznámenia vo všetkých zberniach on-line a uvedením oznamu na webovom sídle  www.narodnablockovaloteria.sk, pričom v rovnakej lehote prevádzkovateľ oznámi túto informáciu  ministerstvu a Daňovému úradu Bratislava.
 7. Výhercom v bločkovej lotérii je hráč, ktorý sa preukáže potvrdením o registrácii v hre s registračným kódom zhodným s vyžrebovaným  registračným kódom; v prípade registrácie inak ako prostredníctvom zberní on-line alebo prostredníctvom krátkych textových správ  (SMS) sa hráč preukáže aj overovacím kódom prislúchajúcim k registračnému kódu.
 8. Hráč má v bločkovej lotérii s každým vygenerovaným registračným kódom dve šance na výhru, a to žrebovaním výhier v „PRVEJ ŠANCI“ a žrebovaním výhier v „DRUHEJ ŠANCI“. 

Čl. 6

PRVÁ  ŠANCA

 1. Žrebovanie výhier v PRVEJ ŠANCI sa uskutoční spravidla v pondelok každých štrnásť dní vyžrebovaním registračných kódov zo všetkých registračných kódov vygenerovaných prevádzkovateľom na aktuálne žrebovanie. Prvý raz sa žrebovanie uskutoční v pondelok 30. septembra 2013.
 2. Výhernú istinu pre PRVÚ ŠANCU tvorí pevne stanovená čiastka na každé žrebovanie v celkovej  výške  20 000 eur.
 3. Tabuľka výhier pre PRVÚ ŠANCU:
  PoradieVýhry
  1.poradie 10 000 eur
  2.poradie 3 000 eur
  3.poradie 2 500 eur
  4.poradie 2 000 eur
  5.poradie 1 000 eur
  6.poradie 500 eur
  7.poradie 400 eur
  8.poradie 300 eur
  9.poradie 200 eur
  10.poradie 100 eur

Čl. 7

DRUHÁ  ŠANCA

 1. Žrebovanie výhier v DRUHEJ ŠANCI prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze sa zo všetkých pridelených  DKP  vyžrebuje osem DKP, jeden za každý samosprávny kraj SR. Prvý raz  sa osem DKP vyžrebuje v pondelok 30. septembra 2013. V druhej fáze sa vyžrebujú registračné kódy z tých  registrovaných  pokladničných  dokladov,  ktorých  DKP sa zhoduje s  jedným z ôsmich DKP vyžrebovaných v prvej fáze a ktoré boli vyhotovené pred žrebovaním týchto  ôsmich  DKP.
 2. Žrebovanie DRUHEJ ŠANCE sa uskutoční spravidla v pondelok každých dvadsaťosem dní. Prvý raz sa žrebovanie uskutoční v pondelok 28. októbra 2013.
 3. Výhernú istinu pre DRUHÚ ŠANCU tvorí osem rovnakých vecných výhier alebo osem peňažných výhier rovnakej hodnoty. O forme, hodnote a druhu výhry v DRUHEJ ŠANCI rozhoduje prevádzkovateľ.

TRETIA ČASŤ

PRAVIDLÁ A SPÔSOB REGISTRÁCIE 

POKLADNIČNÝCH  DOKLADOV

Čl. 8

Všeobecné pravidlá registrácie pokladničných dokladov

 1. Registrácia pokladničných dokladov je možná  štyrmi technologickými spôsobmi (systémami):

  a)v zberniach on-line prostredníctvom terminálov,

  b)prostredníctvom internetu vrátane zodpovedajúcich aplikácií pre mobilné zariadenia (ďalej len „prostredníctvom internetu“),

  c)prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) vrátane zodpovedajúcich aplikácií pre mobilné zariadenia (ďalej len „prostredníctvom SMS“),

  d)prostredníctvom priameho on-line alebo off-line prepojenia centrálneho systému TIPOS-u a prevádzkovateľa elektronickej registračnej pokladnice alebo siete elektronických registračných pokladníc (ďalej len „prostredníctvom registračnej pokladnice“), ak to je technicky možné a obidve strany uzatvoria dohodu o takomto prepojení.

 2. Registrácia pokladničných dokladov vykonaná všetkými štyrmi technologickými spôsobmi  je  rovnocenná a údaje z každého jedného pokladničného dokladu je možné zaregistrovať  do bločkovej lotérie  iba raz.
 3. Registrácia pokladničných dokladov sa vykonáva v prevádzkovej dobe jednotlivých systémov. Všeobecne je technologický systém v zberniach on-line v prevádzke denne od 6:00 hod. do 23:00 hod., pričom každá zberňa on-line vykonáva registrácie pokladničných dokladov v čase svojich otváracích hodín. Technologický systém poskytujúci registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom internetu a technologický systém poskytujúci registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom SMS sú v prevádzke nepretržite 24 hodín denne, okrem času nevyhnutných technických prestávok. Technologický systém poskytujúci registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom registračnej pokladnice je v prevádzke počas otváracích hodín prevádzkovateľa elektronickej registračnej pokladnice alebo siete elektronických registračných pokladníc.
 4. Prevádzkovateľ môže, v odôvodnených prípadoch, dočasne zmeniť čas začatia a ukončenia registrácie pokladničných dokladov.
 5. Platnú registráciu v hre je možné zrušiť na žiadosť hráča, pokiaľ sa ešte neuskutočnilo žrebovanie registračných kódov alebo  pokiaľ ešte nenastal čas ukončenia registrácie pokladničných dokladov  na aktuálne žrebovanie; najneskôr však do 15 minút od času, kedy bol pokladničný doklad zaregistrovaný. Zrušiť platnú registráciu v hre je možné len prostredníctvom toho technologického systému, ktorým bola vykonaná. Registráciu v hre vykonanú prostredníctvom registračnej pokladnice nie je možné zrušiť. Zrušené  potvrdenie o registrácii v hre je neplatné.
 6. Ukončenie registrácie pokladničných dokladov na aktuálne žrebovanie  bločkovej  lotérie  pre  všetky  technologické   sytémy  uvedené  v  odseku 1 je o 23:00 hod. predchádzajúceho dňa. Po technickej prestávke technologické systémy umožnia registráciu  pokladničných dokladov  na  nasledujúce  žrebovacie  obdobie. 

Čl. 9

Registrácia pokladničných  dokladov  

v zberniach on-line

 1. Registrácie pokladničných dokladov v zberniach on-line prostredníctvom terminálov sa vykonávajú  vyplnením požadovaných údajov na tiketoch určených pre bločkovú lotériu.
 2. Tikety sa vypĺňajú podľa pokynov na nich uvedených perom alebo ceruzkou s čiernou alebo modrou náplňou. Za správnosť a presnosť vyplnenia tiketu zodpovedá hráč. Obsluha terminálu je oprávnená neplatne vyplnený tiket vrátiť hráčovi k jeho oprave.
 3. Hráč odovzdá správne vyplnený tiket na zaznamenanie údajov do terminálu; po ich zaznamenaní  sa tiket vráti hráčovi spolu  s potvrdením o registrácii v hre, ktoré vytlačí tlačiareň terminálu.
 4. Registrácia pokladničného dokladu je riadne vykonaná vtedy, keď hráč vyplní príslušný  tiket  s údajmi z pokladničného dokladu, ktorým sa bločkovej lotérie chce zúčastniť a prevezme potvrdenie o registrácii v hre,  ktoré  mu vytlačí  tlačiareň terminálu. Údaje potrebné pre registráciu pokladničného dokladu sú 16 resp. 17 miestny DKP, dátum vyhotovenia pokladničného dokladu, čas vyhotovenia pokladničného dokladu a celková suma platenej ceny  na pokladničnom doklade.
 5. Potvrdenie o registrácii  v hre v zberni on-line je jedinečný písomný doklad o platnom registrovaní pokladničného dokladu v zberni on-line prostredníctvom terminálu, ktorý znie na doručiteľa. Všetky údaje uvedené na potvrdení sú evidované v centrálnej databáze systému. Iba predložením potvrdenia o registrácii v hre v nepoškodenom stave je možné uplatňovať nárok na výhru. Pre sporné prípady alebo pochybnosti o právoplatnosti a presnosti vykonanej registrácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii pokladničného dokladu evidovaný v centrálnej databáze systému on-line prevádzkovateľa.
 6. Potvrdenie o registrácii v hre v zberni on-line obsahuje:

  a) názov lotériovej hry,

  b) dátum a čas vykonania registrácie,

  c) dátum žrebovania,

  d) DKP,

  e) celkovú sumu platenej ceny na pokladničnom doklade,

  f) dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,

  g) registračný kód,

  h) sumu manipulačného poplatku,

  i) číslo terminálu, prostredníctvom ktorého bola registrácia pokladničného dokladu vykonaná,

  j) sériové číslo a čiarové kódy potvrdenia o registrácii v hre.

 7. Prevádzkovateľ môže na potvrdeniach o registrácii v hre uvádzať aj iné informačné  alebo reklamno-propagačné údaje  súvisiace s prevádzkovaním bločkovej lotérie.
 8. Žiadosť o zrušenie registrácie v hre, podľa  čl. 8 ods. 5, ktorá bola platne vykonaná v zberni on-line uplatňuje hráč len na termináli, na ktorom bola registrácia v hre vykonaná, a to predložením potvrdenia o registrácii v hre obsluhe terminálu s ústnou žiadosťou o jej zrušenie. Zrušené potvrdenie o registrácii v hre odoberie obsluha terminálu  hráčovi a následne je archivované u prevádzkovateľa; v takom prípade sa hráčovi vráti manipulačný poplatok.

Čl. 10

Registrácia pokladničných dokladov

prostredníctvom internetu

 1. Registrácia  pokladničných dokladov prostredníctvom internetu sa vykoná tak,  že hráč vyplní elektronický formulár (ďalej len „e-formulár“) na základe údajov z pokladničného dokladu, ktorým sa bločkovej lotérie chce zúčastniť. Požadované údaje sú 16 resp. 17 miestny DKP,  dátum vyhotovenia pokladničného dokladu,  čas vyhotovenia pokladničného dokladu, celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade a e-mailová adresa hráča. 
 2. E-formulár je vytvorený prevádzkovateľom na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk  a umožňuje  registráciu hráča v bločkovej lotérii.
 3. Hráč je pre platnú registráciu pokladničných dokladov povinný:

  a) vyhlásiť, že dovŕšil vek 18 rokov, a teda je podľa zákona oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách,

  b) vyhlásiť, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom  internetu,

  c) prepísať obrázkový kód uvedený v e-formulári.

 4. Podrobnosti o registrácii pokladničných dokladov prostredníctvom internetu sú uvedené  vo Všeobecných obchodných podmienkach pre registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom internetu na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk.
 5. Registrácia  pokladničných dokladov prostredníctvom internetu je riadne vykonaná, ak po odoslaní vyplneného e-formulára systém akceptuje a zaregistruje údaje z pokladničného dokladu, ktoré sa hráčovi zobrazia ako detail potvrdenia o registrácii v hre vrátane overovacieho  kódu potrebného pre overenie výhry. Systém zároveň hráčovi zašle na ním zadanú e-mailovú adresu oznam o registrácii pokladničného dokladu a potvrdenie o registrácii v hre.
 6. Pre sporné prípady alebo pochybnosti o právoplatnosti a presnosti prijatých údajov z pokladničného  dokladu prostredníctvom internetu je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii  pokladničného dokladu evidovaný v centrálnej databáze systému prevádzkovateľa.
 7. Žiadosť o zrušenie registrácie v hre, podľa  čl. 8 ods. 5, ktorá bola platne vykonaná prostredníctvom internetu, uplatňuje hráč na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk. O zrušení registrácie je hráč informovaný spätnou
  e-mailovou správou.

Čl. 11

Registrácia pokladničných dokladov 

prostredníctvom SMS

 1. Registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom SMS je možné vykonávať výhradne prostredníctvom mobilného zariadenia  s registrovaným telefónnym číslom. Hráč pri zaregistrovaní mobilného telefónneho čísla vyhlási, že dovŕšil 18 rokov veku, a teda je podľa  zákona oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách.
 2. Hráč si musí zaregistrovať pred prvým  zadaním  údajov z pokladničného dokladu  svoje  mobilné  telefónne  číslo; postup registrácie telefónneho čísla je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach upravujúcich vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom pri registrácii pokladničných dokladov prostredníctvom SMS (ďalej len „VOP SMS“).
 3. Registrácia pokladničných dokladov prostredníctvom SMS sa vykoná tak, že hráč odošle SMS v presne  definovanom formáte na skrátené telefónne číslo alebo vyplní  formulár mobilnej aplikácie na základe údajov z pokladničného dokladu, ktorým sa bločkovej lotérie chce zúčastniť. Požadované údaje sú najmä 16 resp. 17 miestny DKP, dátum vyhotovenia pokladničného dokladu,  čas vyhotovenia pokladničného dokladu a celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade. 
 4. Formát jednotlivých SMS, skrátené telefónne číslo a ďalšie podrobnosti o registrácii pokladničných dokladov prostredníctvom SMS sú uvedené  vo VOP SMS na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk. Prevádzkovateľ môže obmedziť  skupinu  mobilných  telefónnych  čísiel, ktoré nie je možné využívať pre registráciu v hre (napríklad telefónne čísla prevádzkované niektorým mobilným operátorom, a pod.). Mobilný operátor môže takisto na požiadanie zákazníka alebo v zmysle svojich Všeobecných obchodných podmienok obmedziť možnosť registrácie pokladničných dokladov pre konkrétne mobilné telefónne číslo.
 5. Registrácia  pokladničných dokladov prostredníctvom SMS  je riadne vykonaná po  prijatí  potvrdenia o registrácii v hre prostredníctvom SMS.
 6. Telekomunikačný poplatok za odoslanie SMS bude zúčtovaný hráčovi v pravidelnom zúčtovaní telekomunikačných a iných služieb zasielanom prostredníctvom poskytovateľa mobilných služieb v zmysle aktuálneho cenníka mobilného operátora zverejneného na webovom sídle mobilného operátora. V prípade, že hráč používa predplatenú formu poskytovania telekomunikačných služieb, bude mu telekomunikačný poplatok odrátaný z predplateného kreditu. 
 7. Najneskoršie  pred uplatnením nároku na prvú výhru si musí hráč zaregistrovať číslo účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky s povolením činnosti na území Slovenskej republiky prislúchajúce k registrovanému telefónnemu číslu; postup registrácie  čísla  účtu  je  uvedený vo VOP SMS.
 8. Pre sporné prípady alebo pochybnosti o právoplatnosti a presnosti registrácie pokladničných dokladov prostredníctvom SMS je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii pokladničných dokladov evidovaný v centrálnej databáze  systému  prevádzkovateľa.
 9. Žiadosť o zrušenie registrácie v hre, podľa čl. 8 ods. 5, ktorá bola platne vykonaná  prostredníctvom  SMS,  sa uplatňuje zaslaním SMS v  tvare presne definovanom vo VOP SMS. O zrušení registrácie je hráč informovaný spätnou SMS.  

Čl. 12

Registrácia  pokladničných  dokladov 

prostredníctvom  registračnej pokladnice

 1. Registráciu pokladničného dokladu prostredníctvom registračnej pokladnice je možné vykonať priamo po vyhotovení pokladničného dokladu elektronickou registračnou pokladnicou, ak je to technicky možné.
 2. Pokladničný doklad bude zaregistrovaný do centrálneho systému  prevádzkovateľa  po ústnom prejavení vôle hráča zúčastniť sa bločkovej lotérie.
 3. Potvrdenie o registrácii v hre prostredníctvom registračnej pokladnice je jedinečný písomný doklad o platnom registrovaní pokladničného dokladu, ktorý znie na doručiteľa. Obsahuje  registračný kód  prislúchajúci  danej  registrácii. Všetky údaje uvedené na potvrdení o registrácii v hre sú evidované v centrálnej databáze systému. Iba predložením potvrdenia o registrácii v hre v nepoškodenom stave  je  možné  uplatňovať  nárok  na výhru. Pre  sporné  prípady  alebo  pochybnosti  o právoplatnosti a presnosti vykonanej registrácie  je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii pokladničného dokladu evidovaný v centrálnej databáze systému on-line prevádzkovateľa.
 4. Potvrdenie o  registrácii v hre prostredníctvom registračnej pokladnice obsahuje:

  a) názov lotériovej hry,

  b) dátum a čas vykonania registrácie,

  c) dátum žrebovania,

  d) DKP,

  e) celkovú sumu platenej ceny  na pokladničnom doklade,

  f) dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,

  g) registračný kód,

  h) overovací kód.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŽREBOVANIE  REGISTRAČNÝCH KÓDOV

A ICH ZVEREJŇOVANIE

Čl. 13

Všeobecné pravidlá a spôsob žrebovania

 1. Žrebovanie registračných kódov sa uskutočňuje na konci príslušného žrebovacieho obdobia, vždy po skončení vykonania registrácie pokladničných dokladov. Žrebovanie registračných kódov sa uskutočňuje nezávisle od zberní, datacentra systému on-line a od internetového portálu, spravidla v priestoroch prevádzkovateľa.
 2. Žrebovanie registračných kódov sa vykonáva elektronicky, certifikovaným generátorom náhodných čísel na to určeným.
 3. V prípade, že deň žrebovania registračných kódov pripadne na deň štátneho sviatku  alebo na čas trvania štátneho smútku,  žrebovanie sa uskutoční spravidla nasledujúci pracovný deň. 
 4. Každé žrebovanie riadi lotériová komisia určená odborne spôsobilou osobou zodpovedajúcou za prevádzkovanie  bločkovej  lotérie za prítomnosti zástupcov orgánu dozoru.  Žrebovanie je verejné.
 5. Za objektívnosť a platnosť priebehu žrebovania registračných kódov zodpovedá predseda lotériovej komisie. Platnosť vyžrebovaných registračných kódov potvrdzujú v príslušných protokoloch členovia lotériovej komisie a zástupcovia orgánu dozoru svojimi podpismi.

Čl. 14

Žrebovanie registračných kódov

v hre  PRVÁ  ŠANCA

 1. Vyžrebuje sa  desať  registračných kódov postupne od  prvého výherného poradia  až po desiate výherné poradie a ďalších dvadsať náhradných registračných kódov v postupnom  poradí od prvého po dvadsiate poradie. V odôvodnenom prípade môže prevádzkovateľ dožrebovať ďalších dvadsať náhradných registračných kódov v postupnom poradí od prvého po dvadsiate poradie, a to v termíne určenom prevádzkovateľom.
 2. Po žrebovaní sa údaje z pokladničných dokladov uvedené na potvrdeniach o registrácii v hre, ktorých registračné kódy sa zhodujú s vyžrebovanými registračnými kódmi  odovzdajú na validáciu Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“). Až po validácii týchto údajov sa vyžrebované registračné kódy stávajú výhernými a budú zverejnené v poradí, v akom boli vyžrebované, na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk. Na vyžiadanie budú výherné registračné kódy zverejnené každému hráčovi v zberni on-line formou výpisu z terminálu, prípadne inou vhodnou formou.
 3. Ak údaje z  pokladničného dokladu nebudú validované, registračný kód prislúchajúcii k tomuto dokladu bude vyradený z  výherného poradia a nároky na výhru z nižších výherných  poradí  sa  posúva jú  o úroveň  vyššie.

Čl. 15

Žrebovanie registračných kódov

v hre  DRUHÁ  ŠANCA

 1. Do žrebovania v hre DRUHÁ ŠANCA budú zaradené tie registračné kódy z registrovaných pokladničných dokladov, ktorých DKP sa budú zhodovať s DKP vyžrebovanými pre účasť v hre DRUHÁ ŠANCA a ktoré boli vyhotovené  pred žrebovaním týchto ôsmich  DKP.
 2. Pre každý z ôsmich DKP  sa v hre DRUHÁ ŠANCA vyžrebuje  jeden registračný kód  a  štyri  náhradné  registračné  kódy  v  postupnom   poradí  od prvého po štvrté poradie. V odôvodnenom prípade môže prevádzkovateľ dožrebovať pre príslušný samosprávny kraj (pre príslušný DKP) ďalšie štyri náhradné registračné kódy v postupnom poradí od prvého po štvrté poradie,  a to  v termíne určenom prevádzkovateľom.
 3. Po žrebovaní sa údaje z pokladničných dokladov uvedené na potvrdeniach o registrácii v hre, ktorých registračné kódy sa zhodujú s vyžrebovanými registračnými kódmi,  odovzdajú na validáciu finančnému riaditeľstvu.  Až po validácii týchto údajov sa vyžrebované registračné kódy stávajú výhernými a budú zverejnené v poradí, v akom boli vyžrebované, na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk. Na vyžiadanie budú výherné registračné kódy zverejnené každému hráčovi v zberni on-line formou výpisu z terminálu,  prípadne inou vhodnou formou.
 4. Ak údaje z  pokladničného dokladu nebudú validované, registračný kód prislúchajúcii k tomuto dokladu bude vyradený z  výherného poradia a nároky na výhru z nižších výherných  poradí  sa  posúva jú  o úroveň  vyššie.

PIATA  ČASŤ

OVEROVANIE  A  VYPLÁCANIE  VÝHIER

Čl. 16

Všeobecné pravidlá uplatňovania nároku na výhru,

overovania a vyplácania výhry

 1. Hráč si uplatňuje nárok na výhru v lehote na uplatnenie nároku na výhru prostredníctvom toho technologického systému, ktorým bola registrácia pokladničného dokladu vykonaná s výnimkou registrácie pokladničného dokladu prostredníctvom registračnej pokladnice; v takomto prípade si hráč uplatňuje nárok na výhru na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk, alebo osobnou návštevou prevádzkovateľa. Na základe hráčom uplatneného nároku na výhru technologické systémy vykonávajú overovanie potvrdenia o registrácii v hre z pohľadu existencie výhry. Overovanie výhry je možné vykonávať až po zverejnení výherných registračných kódov v dobe prevádzky jednotlivých technologických systémov.
 2. Nárok na výhru v  bločkovej lotérii sa musí uplatniť v lehote najneskôr do 35 kalendárnych dní odo dňa vzniku nároku na výhru (odo dňa zverejnenia výherných registračných kódov).  Kalendárny deň nasledujúci po dni vzniku nároku na výhru je prvým dňom plynúcej lehoty na uplatnenie nároku na výhru. Ak si hráč neuplatní nárok na vyplatenie výhry v uvedenej lehote, považuje sa jeho výhra za prepadnutú.
 3. Spôsob, akým sa uplatňuje nárok na peňažnú výhru, overenie a vyplatenie výhry,  je pre každý technologický systém  špecifický a je uvedený v článkoch 17 až 20 tohto herného plánu. Pri overovaní výhry je pre objektívne zistenie, či je potvrdenie o registrácii v hre výherné a v akej výške, rozhodujúci údajový záznam potvrdenia o registrácii v hre evidovaný v centrálnej  databáze  príslušného  systému  prevádzkovateľa. 
 4. Prevádzkovateľ  musí vyplatiť  výhercovi uplatnený overený nárok na peňažnú výhru najneskôr  do piatich dní  odo  dňa uplatnenia overeného nároku na výhru. Každá výhra môže byť  vyplatená v sídle prevádzkovateľa. Výhru je možné vyplatiť v hotovosti alebo bezhotovostne prevodom na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „účet“). Výhru do výšky 5 000 eur vrátane  je možné vyplatiť v hotovosti, prevodom na účet, ktorého majiteľom je výherca, prípadne ich kombináciou. Výhru  v hodnote  prevyšujúcej 5 000 eur  vyplatí  prevádzkovateľ výlučne bezhotovostne prevodom na účet, ktorého majiteľom je výherca alebo na iný  účet, ktorý si výherca určí. V prípade žiadosti výhercu o vyplatenie výhry bezhotovostným prevodom na účet, ktorého majiteľom nie je výherca, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť bezhotovostný prevod výhry na tento účet, a to aj bez uvedenia dôvodu.  Prevádzkovateľ  nezodpovedá  za  škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že určil ako účet, na ktorý má byť vyplatená výhra, účet, ktorý nie je aktuálne jeho účtom alebo na účet, ktorý nie je aktívny alebo na neexistujúci účet.
 5. Nárok na  vecnú výhru získanú  v hre DRUHÁ  ŠANCA  je  prevádzkovateľ povinný odovzdať  výhercovi  po overení  nároku na výhru v sídle prevádzkovateľa  alebo  na  inom mieste určenom prevádzkovateľom, a to najneskôr do piatich  dní odo dňa uplatnenia tohto nároku. Vecnú výhru získanú v hre DRUHÁ ŠANCA nie je možné zameniť za inú vecnú výhru, ani za peňažnú formu.
 6. Pri vyplácaní výhier v sídle prevádzkovateľa je výherca povinný predložiť originál zaregistrovaného pokladničného dokladu za účelom vyhotovenia jeho fotokópie a k overeniu totožnosti a  identifikácii  platný preukaz totožnosti. Výherca berie na vedomie, že TIPOS  vedie a  archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t. j. meno a priezvisko, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od vyplatenia výhry v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Čl. 17

Uplatnenie nároku na peňažnú výhru, overovanie

a vyplácanie peňažných výhier v zberniach on-line

 1. Hráč si uplatňuje nárok na výhru, ktorá vznikla z registrácie vykonanej v zberniach on-line v ktorejkoľvek zberni vybavenej terminálom on-line predložením platného potvrdenia o registrácii v hre.
 2. Zisťovanie, či je potvrdenie o registrácii v hre výherné sa vykonáva overovaním tohto potvrdenia pomocou terminálu on-line. Ak je potvrdenie výherné, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu si ponechá overené potvrdenie o registrácii v hre, výhercovi vyplatí  príslušnú  výšku  výhry  v  hotovosti  a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre, s výnimkou  podľa odseku 3.
 3. Výhry  v rozpätí od 100 eur do 1 000 eur vrátane môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on-line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do 3 500 eur vrátane  môžu  byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti  vyplatené  na  poštách  alebo  vo vybraných  zberniach  on-line,  prípadne  priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry  nad  3 500 eur  sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa, a to spôsobom uvedeným v čl. 16 ods. 4.

Čl. 18

Uplatnenie nároku na peňažnú výhru, overovanie

a vyplácanie peňažných výhier prostredníctvom internetu

 1. Prevádzkovateľ  umožňuje   hráčovi  prostredníctvom internetu preveriť si,  či jeho potvrdenie o registrácii v hre je výherné, a to priamo na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk.
 2. V prípade, ak hráčovi vznikla výhra, uplatňuje si hráč nárok na jej vyplatenie na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk.

  Výhra môže byť vyplatená:

  a) prevodom priamo na účet výhercu, len ak hodnota výhry  neprevyšuje  1 000 eur,

  b) na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa, a to  v hotovosti,  prevodom na účet výhercu, prípadne ich kombináciou, ak hodnota  výhry  neprevyšuje 5 000 eur, alebo

  c) na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa prevodom výhernej čiastky priamo na účet výhercu alebo na iný účet, určený výhercom, ak  hodnota výhry prevyšuje 5 000 eur. 

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený pri pochybnostiach o veku hráča alebo o pravdivosti prijatých  údajov požadovať, aby sa hráč osobne dostavil do sídla prevádzkovateľa pri výplate akejkoľvek výhry, pričom prevádzkovateľ môže požadovať predloženie identifikačných  dokladov a  originálu pokladničného dokladu, ktorým sa hry zúčastnil, vrátane potvrdenia o registrácii v hre, ktoré mu bolo zaslané na ním uvedenú e-mailovú adresu.

Čl. 19

Uplatnenie nároku na peňažnú výhru, overovanie

a vyplácanie peňažných výhier  prostredníctvom  SMS

 1. Prevádzkovateľ  umožňuje  hráčovi preveriť prostredníctvom zaslania SMS, ktorej formát je definovaný vo VOP SMS, či jeho potvrdenie o registrácii v  hre je výherné.
 2. V prípade, ak hráčovi vznikla výhra, uplatňuje si hráč nárok na jej vyplatenie postupom popísaným vo VOP SMS.

  Výhra môže byť vyplatená:

  a) prevodom priamo na účet výhercu, len ak hodnota výhry  neprevyšuje  1 000 eur; forma a spôsob zadania čísla účtu sú popísané  vo VOP SMS,

  b) na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa, a to v hotovosti,  prevodom na účet výhercu, prípadne ich kombináciou, ak hodnota  výhry  neprevyšuje 5 000 eur, alebo

  c) na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa prevodom výhernej čiastky priamo na účet výhercu alebo na iný účet, určený výhercom, ak  hodnota výhry prevyšuje 5 000 eur. 

 3. Osobná návšteva hráča v sídle prevádzkovateľa podľa odseku 2 sa vyžaduje v súvislosti s vyplácaním výhier v prípade,  ak  hráčovi vznikla  výhra v hodnote prevyšujúcej 1 000 eur. Pri osobnej návšteve hráča v sídle prevádzkovateľa sa vykonáva riadne overenie totožnosti hráča. Hráč je povinný si doniesť so sebou aktívnu SIM kartu, z ktorej boli údaje z pokladničného dokladu zaslané. V opačnom prípade prevádzkovateľ výhru nevyplatí.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť hráčovi tým, že zmení mobilného operátora pred uplatnením si nároku na vzniknutú výhru. V prípade odcudzenia alebo straty SIM karty nárok na vzniknutú výhru hráčovi zaniká z dôvodu nemožnej identifikácie hráča.

Čl. 20

Uplatnenie nároku na peňažnú výhru,

overovanie a vyplácanie peňažných výhier

registrovaných prostredníctvom registračnej pokladnice

 1. Nárok na výhru, ktorá vznikla z registrácie vykonanej prostredníctvom registračnej pokladnice si hráč uplatňuje prostredníctvom webového sídla www.narodnablockovaloteria.sk,  alebo v sídle prevádzkovateľa.
 2. Výhra môže byť vyplatená:

  a) prevodom priamo na účet výhercu, len ak hodnota výhry  neprevyšuje  1 000 eur,

  b) na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa, a to v hotovosti,  prevodom na účet výhercu, prípadne ich kombináciou, ak hodnota  výhry  neprevyšuje 5 000 eur, alebo

  c) na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa prevodom výhernej čiastky priamo na účet výhercu alebo na iný účet, určený výhercom, ak  hodnota výhry prevyšuje 5 000 eur. 

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený pri pochybnostiach o veku hráča alebo o pravdivosti prijatých údajov požadovať, aby sa hráč osobne dostavil do sídla prevádzkovateľa pri výplate akejkoľvek výhry, pričom prevádzkovateľ môže požadovať predloženie identifikačných dokladov a originálu pokladničného dokladu, ktorým sa hry zúčastnil, vrátane potvrdenia o registrácii v hre.

ŠIESTA  ČASŤ

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Čl. 21

Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácií

 1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o existencii výhry,  ak mu nebola vyplatená  výhra,  napriek  tomu, že mu nárok na výhru vznikol a že si nárok  na vyplatenie  výhry  uplatnil alebo v prípade vzniku technickej poruchy na zariadení, prostredníctvom ktorého bola registrácia pokladničných dokladov vykonaná, pokiaľ porucha nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou. Reklamáciu na výhru je možné uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia lehoty na uplatnenie nároku na výhru podľa čl. 16 ods. 2  tohto herného plánu. Všetky ostatné reklamácie je možné uplatniť do 15 dní odo dňa vykonania registrácie pokladničných dokladov. 
 2. Pri registrácii  pokladničných  dokladov vykonanej  v zberni on-line uplatňuje hráč reklamáciu prostredníctvom  ktorejkoľvek zberne on-line príslušným formulárom alebo doporučeným listom zaslaným priamo do sídla prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, vždy však  s  predloženým/priloženým originálom platného potvrdenia o registrácii v hre. Každá takto uplatnená reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.
 3. Pri registráciách  pokladničných dokladov prostredníctvom  internetu,  prostredníctvom SMS a prostredníctvom registračnej pokladnice môže hráč uplatňovať reklamáciu prostredníctvom e-mailu info[at]tipos.sk, alebo reklamačného formulára. Takéto podanie reklamácie hráč musí potvrdiť následným doporučeným listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa: TIPOS, národná  lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37. Každá uplatnená reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti. Uplatnená reklamácia pri registráciách vykonaných prostredníctvom internetu musí obsahovať  aj údaj jednoznačne definujúci registráciu. V prípade registrácie vykonanej prostredníctvom SMS musí reklamácia obsahovať aj telefónne číslo, z ktorého bola registrácia vykonaná.
 4. Ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky údaje uvedené v odseku 3, prevádzkovateľ nezačne reklamačné konanie. 
 5. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v odseku 1 je dátum pečiatky podacej pošty na liste (obálke), ktorým bola uplatnená reklamácia písomne potvrdená.
 6. Dopyty,  žiadosti  o  informácie,  prípadne sťažnosti hráča súvisiace s jeho účasťou  v bločkovej lotérii,  ktoré  vyplývajú z  jeho  neznalosti  herného  plánu,  alebo  z  nedodržania  pravidiel bločkovej lotérie, sa nepovažujú za akt uplatnenia reklamácie.

Čl. 22

Reklamačné konanie a jeho výsledok

 1. Po uplatnení reklamácie je prevádzkovateľ povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi prevádzkovateľ písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil,  najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. u registrácie pokladničných dokladov vykonaných prostredníctvom internetu, prostredníctvom SMS a prostredníctvom registračnej pokladnice odo dňa doručenia doporučeného listu, ktorým bolo uplatnenie reklamácie písomne potvrdené.
 2. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS-u.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie alebo v sporných prípadoch o právoplatnosti, či presnosti vykonanej registrácie pokladničných dokladov, je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii v centrálnej databáze systému on-line, alebo v centrálnej databáze systému prevádzkovateľa.

SIEDMA  ČASŤ

OSOBITNÉ  A  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 23

Osobitné ustanovenia

 1. Podľa ust. § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinnou osobou, na ktorú sa vzťahujú príslušné, citovaným zákonom ustanovené práva a povinnosti pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
 2. V prípade, ak sa zastaví registrácia pokladničných dokladov do hry vplyvom mimoriadnych  okolností  (vyššia moc  a  pod.),  nevzniká tým hráčovi  nárok na náhradu škôd a ani iný nárok, pokiaľ to herný plán nepripúšťa. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za neplatne uzatvorenú registráciu pokladničných dokladov.
 3. Pri  rozhodovaní prípadného sporu vyplývajúceho z registrácie v hre sa nemôže prihliadať na okolnosť, že hráč nepozná ustanovenia tohto herného plánu, prípadne si ho zle vysvetľuje. Autorizovaný výklad tohto herného plánu podáva TIPOS v súčinnosti s ministerstvom a takýto výklad je pre hráča záväzný.   

Čl. 24

Záverečné ustanovenie

Tento herný plán nadobúda účinnosť 16. septembra 2013.
DODATOK Č. 1
HERNÉMU PLÁNU LOTÉRIE POKLADNIČNÝCH DOKLADOV

NÁRODNÁ BLOČKOVÁ LOTÉRIA

Herný plán lotérie pokladničných dokladov Národná bločková lotéria sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 5 odseky 6 až 8 znejú:

     „(6) Prevádzkovateľ pri registrácii pokladničného dokladu môže požadovať zaplatenie manipulačného poplatku. Výšku manipulačného poplatku je prevádzkovateľ oprávnený meniť. Výšku manipulačného poplatku a jej zmenu oznámi prevádzkovateľ najneskôr v deň zavedenia tohto manipulačného poplatku resp. v deň účinnosti jeho zmeny, a to zaslaním správy na všetky terminály v zberniach on-line a uvedením oznamu na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk, pričom v rovnakom termíne prevádzkovateľ oznámi túto informáciu ministerstvu a Daňovému úradu Bratislava.

     (7) Výhercom v bločkovej lotérii je hráč, ktorý sa preukáže potvrdením o registrácii v hre s registračným kódom zhodným s vyžrebovaným registračným kódom, ak tento herný plán neustanovuje inak; v prípade registrácie inak ako prostredníctvom zberní on-line alebo prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) sa hráč preukáže aj overovacím kódom prislúchajúcim k registračnému kódu.

     (8) Hráč má v bločkovej lotérii s každým vygenerovaným registračným kódom tri šance na výhru, a to žrebovaním výhier v PRVEJ ŠANCI, žrebovaním výhier v DRUHEJ ŠANCI a žrebovaním výhier v TRETEJ ŠANCI.“.

 1. Za článok 7 sa vkladá článok 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

“Čl. 7a

TRETIA ŠANCA

     (1) Do žrebovania v hre TRETIA ŠANCA môžu byť zaradené len tie registračné kódy z pokladničných dokladov, ktoré boli platne registrované jedným zo štyroch technologických postupov podľa čl. 8 ods. 1. Ak má hráč záujem zúčastniť sa hry TRETIA ŠANCA, zašle osobitnú SMS na skrátené telefónne číslo 7777 v presne definovanom formáte „TVmedzeraREGISTRAČNÝKÓD“. Zaslanie takejto osobitnej SMS môže byť spoplatnené manipulačným poplatkom. Výška manipulačného poplatku bude zverejnená na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk.

     (2) Žrebovanie výhier v hre TRETIA ŠANCA prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze hry TRETIA ŠANCA sa vyžrebuje 150 registračných kódov a 150 náhradných registračných kódov, v postupnom poradí od prvého po stopäťdesiate poradie. V odôvodnenom prípade môže prevádzkovateľ dožrebovať ďalších 150 náhradných registračných kódov, v postupnom poradí od prvého po stopäťdesiate poradie, a to v termíne určenom prevádzkovateľom. Hráč môže do žrebovania hry TRETIA ŠANCA zaregistrovať viac registračných kódov, ako aj jeden registračný kód opakovane. Každý hráč môže byť vyžrebovaný v jednom žrebovaní prvej fázy hry TRETIA ŠANCA iba jedenkrát.

     (3) Prvé žrebovanie v prvej fáze hry TRETIA ŠANCA sa uskutoční v pondelok 23. decembra 2013.

     (4) V druhej fáze sa vyžrebuje jeden TV kód hráča z TV kódov tých hráčov, ktorí sa zúčastnili televíznej súťaže určenej prevádzkovateľom podľa podmienok určených v čl. 15a tohto herného plánu. Žrebovanie sa uskutoční v deň nakrúcania televíznej súťaže určenej prevádzkovateľom, a to spravidla raz za štyri týždne. Takto vyžrebovaný TV kód sa stáva výherným pre hru TRETIA ŠANCA. Pre účely žrebovania je možné prideliť TV kódom náhodným spôsobom poradové čísla od 1 do N, kde N je počet prítomných účastníkov nakrúcania.

     (5) Výhernú istinu pre hru TRETIA ŠANCA tvorí vecná výhra alebo peňažná výhra, o ktorej forme, hodnote a druhu rozhoduje prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ môže na základe svojho rozhodnutia určiť aj mimoriadne vecné výhry alebo peňažné výhry.

     (6) Telekomunikačný poplatok za odoslanie osobitnej SMS a manipulačný poplatok podľa ods. 1 budú zúčtované hráčovi v pravidelnom zúčtovaní telekomunikačných a iných služieb zasielanom prostredníctvom poskytovateľa mobilných služieb v zmysle aktuálneho cenníka mobilného operátora zverejneného na webovom sídle mobilného operátora. V prípade, ak hráč používa predplatenú formu poskytovania telekomunikačných služieb, bude mu telekomunikačný a manipulačný poplatok odrátaný z predplateného kreditu.“.

 1. V článku 8 ods. 1 písm. d) znie:

   „d) prostredníctvom priameho on-line alebo off-line prepojenia centrálneho systému TIPOS-u a prevádzkovateľa elektronickej registračnej pokladnice alebo siete elektronických registračných pokladníc alebo sprostredkovateľa registrácie pokladničných dokladov (ďalej len „prostredníctvom registračnej pokladnice“), ak to je technicky možné a obidve strany uzatvoria dohodu o takomto prepojení.“.

 1. Názov štvrtej časti znie „ŽREBOVANIE REGISTRAČNÝCH KÓDOV, TV KÓDOV A ICH ZVEREJŇOVANIE“.
 2. Názov článku 13 znie: „Všeobecné pravidlá a spôsob žrebovania registračných kódov“.
 3. Za článok 15 sa vkladá článok 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

“Čl. 15a

Žrebovanie registračných kódov a TV kódov v hre TRETIA ŠANCA

     (1) Do žrebovania prvej fázy hry TRETIA ŠANCA budú zaradené tie registračné kódy, ktoré boli platne zaregistrované do prvej fázy hry TRETIA ŠANCA od predchádzajúceho žrebovania prvej fázy hry TRETIA ŠANCA.

     (2) Ak bolo do hry TRETIA ŠANCA platne zaregistrovaných menej ako 300 registračných kódov, v prvej fáze hry TRETIA ŠANCA sa žrebuje iba poradie týchto registračných kódov. Ak bolo v prvej fáze hry TRETIA ŠANCA platne zaregistrovaných menej ako 150 registračných kódov, do druhej fázy hry TRETIA ŠANCA postupujú všetky takéto platne zaregistrované registračné kódy.

     (3) V prvej fáze hry TRETIA ŠANCA sa žrebujú registračné kódy spravidla v pondelok každých dvadsaťosem dní. Prvého žrebovania hry TRETIA ŠANCA sa zúčastňujú všetky registračné kódy odoslané osobitnou SMS odo dňa účinnosti dodatku č. 1 tohto herného plánu.

     (4) Po žrebovaní registračných kódov sa údaje z pokladničných dokladov uvedené na potvrdeniach o registrácii v hre, ktorých registračné kódy sa zhodujú s vyžrebovanými registračnými kódmi, odovzdajú na validáciu finančnému riaditeľstvu. Až po validácii týchto údajov sa vyžrebované registračné kódy stávajú registračnými kódmi umožňujúcimi účasť v druhej fáze hry TRETIA ŠANCA a budú zverejnené v poradí, v akom boli vyžrebované, na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk.

     (5) Každému hráčovi, vyžrebovanému v prvej fáze hry TRETIA ŠANCA, ktorého údaje z pokladničných dokladov boli validované do hry TRETIA ŠANCA, prevádzkovateľ pridelí TV kód, a to najneskôr tri dni pred začatím výroby (nakrúcania) televíznej súťaže určenej prevádzkovateľom, a to zaslaním tohto TV kódu na mobilné telefónne číslo, z ktorého bola zaslaná osobitná SMS.

     (6) Telefónne čísla hráčov, ktorí majú pridelený TV kód pre hru TRETIA ŠANCA, prevádzkovateľ odovzdá organizátorovi televíznej súťaže určenej prevádzkovateľom za účelom informovania hráčov o mieste a čase výroby (nakrúcania) televíznej súťaže.

     (7) Pred začatím výroby (nakrúcania) televíznej súťaže je hráč povinný sa preukázať platným TV kódom. V prípade, ak tak neurobí, stráca hráč možnosť zúčastniť sa druhej fázy hry TRETIA ŠANCA a bude vyradený z hry TRETIA ŠANCA.

     (8) Každý hráč v televíznej súťaži podľa odseku 6 sa zúčastní všetkých dielov v deň výroby (nakrúcania) televíznej súťaže určenej prevádzkovateľom.

     (9) Z hráčov, ktorým bol pridelený a zaslaný TV kód a ktorí sú zúčastnení na nakrúcaní (výrobe) všetkých dielov televíznej súťaže určenej prevádzkovateľom v deň výroby (nakrúcania) tejto televíznej súťaže, je vyžrebovaný výherca hry TRETIA ŠANCA.

     (10) Samotný priebeh televíznej súťaže určenej prevádzkovateľom sa riadi výlučne štatútom tejto televíznej súťaže určenej prevádzkovateľom.

     (11) Žrebovanie registračných kódov zaslaných osobitnou SMS, ako aj žrebovanie TV kódov sa uskutočňuje na konci príslušného žrebovacieho obdobia. Žrebovanie registračných kódov zaslaných osobitnou SMS, ako aj žrebovanie TV kódov sa uskutočňuje nezávisle od zberní, datacentra systému on-line a od internetového portálu, v priestoroch prevádzkovateľa alebo na inom mieste určenom prevádzkovateľom.

     (12) Žrebovanie registračných kódov zaslaných osobitnou SMS sa vykonáva elektronicky, certifikovaným generátorom náhodných čísel na to určeným. Žrebovanie TV kódov sa vykonáva generátorom náhodných čísel alebo mechanicky.

     (13) V prípade, že deň žrebovania registračných kódov zaslaných osobitnou SMS alebo deň žrebovania TV kódov pripadne na deň štátneho sviatku alebo na čas trvania štátneho smútku, žrebovanie sa uskutoční spravidla nasledujúci pracovný deň.

     (14) Za objektívnosť a platnosť priebehu žrebovania registračných kódov zaslaných osobitnou SMS a TV kódov zodpovedá predseda lotériovej komisie. Platnosť vyžrebovaných registračných kódov zaslaných osobitnou SMS, ako aj platnosť TV kódov potvrdzujú v príslušných protokoloch členovia lotériovej komisie a zástupcovia orgánu dozoru svojimi podpismi.“.

 1. V článku 16 ods. 5 znie:

     „(5) Vecnú výhru získanú v hre DRUHÁ ŠANCA alebo vecnú výhru v hre TRETIA ŠANCA je prevádzkovateľ povinný odovzdať výhercovi po overení nároku na výhru v sídle prevádzkovateľa alebo na inom mieste určenom prevádzkovateľom, a to najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia tohto nároku. Vecnú výhru získanú v hre DRUHÁ ŠANCA alebo v hre TRETIA ŠANCA nie je možné zameniť za inú vecnú výhru, ani za peňažnú formu.“.

Tento dodatok nadobúda účinnosť 17. decembra 2013.
DODATOK Č. 2
K HERNÉMU PLÁNU LOTÉRIE POKLADNIČNÝCH DOKLADOV

NÁRODNÁ BLOČKOVÁ  LOTÉRIA

Herný plán lotérie pokladničných dokladov Národná bločková lotéria  sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 6 sa dopĺňajú odseky 4 až 6, ktoré znejú:

     „(4)  Pre žrebovanie, ktoré sa má podľa odseku 1 uskutočniť 23.12.2013, tvorí výhernú istinu  pre PRVÚ ŠANCU  pevne stanovená čiastka v celkovej  výške  40 000 eur.

      (5)  Tabuľka výhier pre PRVÚ ŠANCU v prípade žrebovania, ktoré sa má podľa odseku 1 uskutočniť 23.12.2013:

1.poradie 30 000 eur
2.poradie 3 000 eur
3.poradie 2 500 eur
4.poradie 2 000 eur
5.poradie 1 000 eur
6.poradie 500 eur
7.poradie 400 eur
8.poradie 300 eur
9.poradie 200 eur
10.poradie 100 eur

      (6) V prípade žrebovania, ktoré sa má podľa odseku 1 uskutočniť 23.12.2013 sa odseky 2 a 3 tohto článku nepoužijú.“.

Tento dodatok nadobúda účinnosť 18. decembra 2013
Herný plán na stiahnutie

Dodatok č.1 na stiahnutie

Dodatok č.2 na stiahnutie