POČASIE S TIPOSOM

Herný plán

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822 je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 499/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ alebo ako „TIPOS“), ktorá prevádzkuje lotériu pokladničných dokladov s názvom „Národná bločková lotéria“ (ďalej len „bločková lotéria“) podľa ustanovení § 3 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 3 písm. f) a § 4a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa tohto súboru pravidiel (ďalej len „herný plán“).
 2. TIPOS prevádzkuje bločkovú lotériu na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „licencia“). Držiteľovi licencie je vyhradené prevádzkovanie hazardnej hry uvedenej v rámci skupiny hier v § 3 ods. 2 písm. a) a bližšie určenej a definovanej v § 4 ods. 3 písm. f) a § 4a zákona.
 3. Vykonávanie niektorých činností potrebných na prevádzkovanie bločkovej lotérie podľa herného plánu môže poskytovať tiež zmluvný partner prevádzkovateľa na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom, vždy však v mene prevádzkovateľa.

Článok 2

Predmet úpravy

Herný plán upravuje na základe zákona pravidlá bločkovej lotérie, podmienky účasti v bločkovej lotérii, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na prevádzkovanie bločkovej lotérie, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhry, reklamačný poriadok, vymedzuje podrobnosti o vzájomných právach a povinnostiach účastníkov záväzkového vzťahu a upravuje ďalšie náležitosti uvedené v zákone.

Článok 3

Záväznosť herného plánu

 1. Herný plán je záväzný pre:
  1. prevádzkovateľa,
  2. fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní bločkovej lotérie alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonávajú pre prevádzkovateľa činnosti súvisiace s prevádzkovaním bločkovej lotérie,
  3. fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní bločkovej lotérie,
  4. fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré požadujú účasť v bločkovej lotérii,
  5. fyzické osoby, ktoré splnili podmienky účasti v bločkovej lotérii (ďalej len „hráč“).
 2. Hráčom môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku.
 3. Splnením podmienok účasti v bločkovej lotérii prejavuje hráč súhlas s herným plánom a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie reklamácie.

Článok 4

Zverejňovanie herného plánu

Herný plán prevádzkovateľ sprístupní verejnosti v písomnej forme v sídle prevádzkovateľa, vo všetkých obchodných miestach, v ktorých sa prevádzkuje bločková lotéria (ďalej aj „zberne online“), na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk, prípadne aj inou vhodnou formou. Na každej strane herného plánu musí byť odtlačok pečiatky Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a dátum schválenia herného plánu. Pracovníci zberní online sú povinní umožniť hráčom oboznámiť sa s obsahom herného plánu.

DRUHÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ BLOČKOVEJ LOTÉRIE

Článok 5

Bločková lotéria

 1. Bločková lotéria je lotériová hra, v ktorej sa žrebujú výhry, pričom do žrebovania sú zaradené žreby obsahujúce registračný kód vydané prevádzkovateľom (ďalej len „potvrdenie o registrácii v hre“) na základe údajov z dokladu o prijatí tržby vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou na území Slovenskej republiky (ďalej len „pokladničný doklad“) s celkovou sumou platenej ceny, najmenej však 1 Euro (slovom jedno euro).
 2. Registračný kód je jedinečný súbor alfanumerických znakov vygenerovaný prevádzkovateľom.
 3. Registrácia údajov z pokladničného dokladu do bločkovej lotérie (ďalej len „registrácia pokladničných dokladov“ alebo „registrácia v hre“) je možná iba na základe údajov z pokladničného dokladu, nie staršieho ako dva kalendárne mesiace pred aktuálnym žrebovaním.
 4. Na registráciu pokladničných dokladov nie je možné použiť údaje z pokladničného dokladu vyhotoveného takou elektronickou registračnou pokladnicou, ktorá je používaná na základe dobrovoľnosti a nemá pridelený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „DKP“).
 5. Na registráciu pokladničných dokladov nie je možné použiť ani údaje z paragónu a ani z dokladu o vrátení platby za vrátený tovar alebo dokladu o vrátení platby za poskytnutú službu pri jej reklamácii vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou.
 6. Prevádzkovateľ pri registrácii pokladničného dokladu môže požadovať zaplatenie manipulačného poplatku. Výšku manipulačného poplatku je prevádzkovateľ oprávnený meniť. Výšku manipulačného poplatku a jeho zmenu oznámi prevádzkovateľ najneskôr v deň zavedenia tohto manipulačného poplatku resp. v deň účinnosti jeho zmeny, a to zaslaním správy na všetky terminály v zberniach online a súčasne uvedením oznamu na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk, ppričom v rovnakom termíne prevádzkovateľ oznámi túto informáciu ministerstvu a Daňovému úradu Bratislava.
 7. Výhercom v bločkovej lotérii je hráč, ktorý sa preukáže potvrdením o registrácii v hre s registračným kódom zhodným s vyžrebovaným registračným kódom, ak tento herný plán neustanovuje inak; v prípade registrácie inak ako prostredníctvom zberní online alebo prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) sa hráč preukáže aj overovacím kódom prislúchajúcim k registračnému kódu.
 8. Žrebovanie výhier bločkovej lotérie sa uskutoční spravidla v pondelok každých sedem dní vyžrebovaním registračných kódov zo všetkých registračných kódov vygenerovaných prevádzkovateľom na aktuálne žrebovanie. Prvé žrebovanie sa uskutoční v pondelok 17. septembra 2018.
 9. Výherná istina na každé žrebovanie bločkovej lotérie je jedna výhra v prvom poradí (ďalej len „Jackpot“ alebo „1. výherné poradie“) a ďalších sto výhier, každá v sume 100 EUR. Hodnota Jackpotu je tvorená kumulovaním finančných prostriedkov pevne stanovenou sumou 0,01 eura za každý platne zaregistrovaný pokladničný doklad do bločkovej lotérie. Z takto naakumulovanej sumy získa výherca Jackpotu 70% a 30% naakumulovanej sumy sa použije na tvorbu Jackpotu pre nasledujúce žrebovanie. Prevádzkovateľ môže znížiť sumu naakumulovanú do Jackpotu o hodnotu zodpovedajúcu 0,01 eura vynásobenú počtom zaregistrovaných zmätočných alebo falošných pokladničných dokladov.
 10. Prevádzkovateľ môže navýšiť Jackpot o akúkoľvek sumu pre ktorékoľvek žrebovanie.

TRETIA ČASŤ

PRAVIDLÁ A SPÔSOB REGISTRÁCIE

POKLADNIČNÝCH DOKLADOV

Článok 6

Všeobecné pravidlá registrácie pokladničných dokladov

 1. Registrácia pokladničných dokladov je možná štyrmi technologickými spôsobmi (systémami):
  1. v zberniach online prostredníctvom terminálov,
  2. prostredníctvom internetu vrátane zodpovedajúcich aplikácií pre mobilné zariadenia (ďalej len „prostredníctvom internetu“),
  3. prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) vrátane zodpovedajúcich aplikácií pre mobilné zariadenia (ďalej len „prostredníctvom SMS“),
  4. prostredníctvom priameho online alebo offline prepojenia centrálneho systému TIPOS-u a prevádzkovateľa elektronickej registračnej pokladnice alebo siete elektronických registračných pokladníc alebo sprostredkovateľa registrácie pokladničných dokladov (ďalej len „prostredníctvom registračnej pokladnice“), ak to je technicky možné a obidve strany uzatvoria dohodu o takomto prepojení.
 2. Registrácia pokladničných dokladov vykonaná všetkými štyrmi technologickými spôsobmi je rovnocenná a údaje z každého jedného pokladničného dokladu je možné zaregistrovať do bločkovej lotérie iba raz.
 3. Registrácia pokladničných dokladov sa vykonáva v prevádzkovom čase jednotlivých systémov. Všeobecne je technologický systém v zberniach online v prevádzke denne od 6:00 hod. do 23:00 hod., pričom každá zberňa online vykonáva registrácie pokladničných dokladov v čase svojich otváracích hodín. Technologický systém poskytujúci registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom internetu a technologický systém poskytujúci registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom SMS sú v prevádzke nepretržite 24 hodín denne, okrem času nevyhnutných technických prestávok. Technologický systém poskytujúci registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom registračnej pokladnice je v prevádzke počas otváracích hodín prevádzkovateľa elektronickej registračnej pokladnice alebo siete elektronických registračných pokladníc.
 4. Prevádzkovateľ môže, v odôvodnených prípadoch, dočasne zmeniť čas začatia a ukončenia registrácie pokladničných dokladov.
 5. Platnú registráciu v hre je možné zrušiť na žiadosť hráča, pokiaľ sa ešte neuskutočnilo žrebovanie registračných kódov alebo pokiaľ ešte nenastal čas ukončenia registrácie pokladničných dokladov na aktuálne žrebovanie; najneskôr však do 15 minút od času, keď bol pokladničný doklad zaregistrovaný. Zrušiť platnú registráciu v hre je možné len prostredníctvom toho technologického systému, ktorým bola vykonaná. Registráciu v hre vykonanú prostredníctvom registračnej pokladnice nie je možné zrušiť. Zrušené potvrdenie o registrácii v hre je neplatné.
 6. Ukončenie registrácie pokladničných dokladov na aktuálne žrebovanie bločkovej lotérie vo všetkých technologických sytémoch uvedených v odseku 1 je o 23:00 hod. predchádzajúceho dňa. Po technickej prestávke technologické systémy umožnia registráciu pokladničných dokladov na nasledujúce žrebovacie obdobie.

Článok 7

Registrácia pokladničných dokladov

v zberniach on-line

 1. Registrácie pokladničných dokladov v zberniach online prostredníctvom terminálov sa vykonávajú vyplnením požadovaných údajov na tiketoch určených pre bločkovú lotériu.
 2. Tikety sa vypĺňajú podľa pokynov na nich uvedených perom alebo ceruzkou s čiernou alebo modrou náplňou. Za správnosť a presnosť vyplnenia tiketu zodpovedá hráč. Obsluha terminálu je oprávnená neplatne vyplnený tiket vrátiť hráčovi na opravu.
 3. Hráč odovzdá správne vyplnený tiket na zaznamenanie údajov do terminálu; po ich zaznamenaní sa tiket vráti hráčovi spolu s potvrdením o registrácii v hre, ktoré vytlačí tlačiareň terminálu.
 4. Registrácia pokladničného dokladu je riadne vykonaná vtedy, keď hráč vyplní príslušný tiket údajmi z pokladničného dokladu, ktorým sa bločkovej lotérie chce zúčastniť a prevezme potvrdenie o registrácii v hre, ktoré mu vytlačí tlačiareň terminálu. Údaje potrebné na registráciu pokladničného dokladu sú 16 resp. 17 miestny DKP, dátum vyhotovenia pokladničného dokladu, čas vyhotovenia pokladničného dokladu a celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade.
 5. Potvrdenie o registrácii v hre v zberni online je jedinečný písomný doklad o platnom registrovaní pokladničného dokladu v zberni online prostredníctvom terminálu, ktorý znie na doručiteľa. Všetky údaje uvedené na potvrdení sú zaznamenané v centrálnej databáze systému. Iba predložením potvrdenia o registrácii v hre v nepoškodenom stave je možné uplatňovať nárok na výhru. V sporných prípadoch a pochybnostiach o právoplatnosti a presnosti vykonanej registrácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii pokladničného dokladu evidovaný v centrálnej databáze systému online prevádzkovateľa.
 6. Potvrdenie o registrácii v hre v zberni on-line obsahuje:
  1. názov lotériovej hry,
  2. dátum a čas vykonania registrácie,
  3. dátum žrebovania,
  4. DKP,
  5. celkovú sumu platenej ceny na pokladničnom doklade,
  6. dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
  7. registračný kód,
  8. sumu manipulačného poplatku,
  9. číslo terminálu, prostredníctvom ktorého bola registrácia pokladničného dokladu vykonaná,
  10. sériové číslo a čiarové kódy potvrdenia o registrácii v hre.
 7. Prevádzkovateľ môže na potvrdeniach o registrácii v hre uvádzať aj iné informačné alebo reklamno-propagačné údaje súvisiace s prevádzkovaním bločkovej lotérie.
 8. Žiadosť o zrušenie registrácie v hre, podľa článku 6 ods. 5, ktorá bola platne vykonaná v zberni online uplatňuje hráč len na termináli, na ktorom bola registrácia v hre vykonaná, a to predložením potvrdenia o registrácii v hre obsluhe terminálu s ústnou žiadosťou o jej zrušenie. Zrušené potvrdenie o registrácii v hre odoberie obsluha terminálu hráčovi a následne je archivované u prevádzkovateľa; v takom prípade sa hráčovi vráti manipulačný poplatok.

Článok 8

Registrácia pokladničných dokladov

prostredníctvom internetu

 1. Registrácia pokladničných dokladov prostredníctvom internetu sa vykoná tak, že hráč vyplní elektronický formulár (ďalej len „e-formulár“) na základe údajov z pokladničného dokladu, ktorým sa bločkovej lotérie chce zúčastniť. Požadované údaje sú 16 resp. 17 miestny DKP, dátum vyhotovenia pokladničného dokladu, čas vyhotovenia pokladničného dokladu, celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade a e-mailová adresa hráča.
 2. E-formulár je vytvorený prevádzkovateľom na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk a umožňuje registráciu hráča v bločkovej lotérii.
 3. Hráč je pre platnú registráciu pokladničných dokladov povinný:
  1. vyhlásiť, že dovŕšil vek 18 rokov, a teda je podľa zákona oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách,
  2. vyhlásiť, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom internetu,
  3. prepísať obrázkový kód uvedený v e-formulári.
 4. Podrobnosti o registrácii pokladničných dokladov prostredníctvom internetu sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach pre registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom internetu na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk.
 5. Registrácia pokladničných dokladov prostredníctvom internetu je riadne vykonaná, ak po odoslaní vyplneného e-formulára systém akceptuje a zaregistruje údaje z pokladničného dokladu, ktoré sa hráčovi zobrazia ako detail potvrdenia o registrácii v hre vrátane overovacieho kódu potrebného pre overenie výhry. Systém zároveň hráčovi zašle na ním zadanú e-mailovú adresu oznam o registrácii pokladničného dokladu a potvrdenie o registrácii v hre.
 6. V sporných prípadoch a pochybnostiach o právoplatnosti a presnosti prijatých údajov z pokladničného dokladu prostredníctvom internetu je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii pokladničného dokladu evidovaný v centrálnej databáze systému prevádzkovateľa.
 7. Žiadosť o zrušenie registrácie v hre, podľa článku 6 ods. 5, ktorá bola platne vykonaná prostredníctvom internetu, uplatňuje hráč na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk. O zrušení registrácie je hráč informovaný spätnou e-mailovou správou.

Článok 9

Registrácia pokladničných dokladov

prostredníctvom SMS

 1. Registráciu pokladničných dokladov prostredníctvom SMS je možné vykonávať výhradne prostredníctvom mobilného zariadenia s registrovaným telefónnym číslom. Hráč pri zaregistrovaní mobilného telefónneho čísla vyhlási, že dovŕšil 18 rokov veku, a teda je podľa zákona oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách.
 2. Hráč si musí zaregistrovať pred prvým zadaním údajov z pokladničného dokladu svoje mobilné telefónne číslo; postup registrácie telefónneho čísla je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach upravujúcich vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom pri registrácii pokladničných dokladov prostredníctvom SMS (ďalej len „VOP SMS“).
 3. Registrácia pokladničných dokladov prostredníctvom SMS sa vykoná tak, že hráč odošle SMS v presne definovanom formáte na skrátené telefónne číslo alebo vyplní formulár mobilnej aplikácie na základe údajov z pokladničného dokladu, ktorým sa bločkovej lotérie chce zúčastniť. Požadované údaje sú najmä 16 resp. 17 miestny DKP, dátum vyhotovenia pokladničného dokladu, čas vyhotovenia pokladničného dokladu a celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade.
 4. Formát jednotlivých SMS, skrátené telefónne číslo a ďalšie podrobnosti o registrácii pokladničných dokladov prostredníctvom SMS sú uvedené vo VOP SMS na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk. Prevádzkovateľ môže obmedziť skupinu mobilných telefónnych čísiel, ktoré nie je možné využívať pre registráciu v hre (napríklad telefónne čísla prevádzkované niektorým mobilným operátorom, a pod.). Mobilný operátor môže takisto na požiadanie zákazníka alebo v zmysle svojich Všeobecných obchodných podmienok obmedziť možnosť registrácie pokladničných dokladov pre konkrétne mobilné telefónne číslo.
 5. Registrácia pokladničných dokladov prostredníctvom SMS je riadne vykonaná po prijatí potvrdenia o registrácii v hre prostredníctvom SMS.
 6. Telekomunikačný poplatok za odoslanie SMS bude zúčtovaný hráčovi v pravidelnom zúčtovaní telekomunikačných a iných služieb zasielanom prostredníctvom poskytovateľa mobilných služieb v zmysle aktuálneho cenníka mobilného operátora zverejneného na webovom sídle mobilného operátora. Ak hráč používa predplatenú formu poskytovania telekomunikačných služieb, bude mu telekomunikačný poplatok odrátaný z predplateného kreditu.
 7. Najneskoršie pred uplatnením nároku na prvú výhru si musí hráč zaregistrovať číslo účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky s povolením činnosti na území Slovenskej republiky prislúchajúce k registrovanému telefónnemu číslu; postup registrácie čísla účtu je uvedený vo VOP SMS.
 8. V sporných prípadoch a pochybnostiach o právoplatnosti a presnosti registrácie pokladničných dokladov prostredníctvom SMS je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii pokladničných dokladov evidovaný v centrálnej databáze systému prevádzkovateľa.
 9. Žiadosť o zrušenie registrácie v hre, podľa článku 6 ods. 5, ktorá bola platne vykonaná prostredníctvom SMS, sa uplatňuje zaslaním SMS v tvare presne definovanom vo VOP SMS. O zrušení registrácie je hráč informovaný spätnou SMS.

Článok 10

Registrácia pokladničných dokladov

prostredníctvom registračnej pokladnice

 1. Registráciu pokladničného dokladu prostredníctvom registračnej pokladnice je možné vykonať priamo po vyhotovení pokladničného dokladu elektronickou registračnou pokladnicou, ak je to technicky možné.
 2. Pokladničný doklad bude zaregistrovaný do centrálneho systému prevádzkovateľa po ústnom prejavení vôle hráča zúčastniť sa bločkovej lotérie.
 3. Potvrdenie o registrácii v hre prostredníctvom registračnej pokladnice je jedinečný písomný doklad o platnom registrovaní pokladničného dokladu, ktorý znie na doručiteľa. Obsahuje registračný kód prislúchajúci danej registrácii. Všetky údaje uvedené na potvrdení o registrácii v hre sú evidované v centrálnej databáze systému. Iba predložením potvrdenia o registrácii v hre v nepoškodenom stave je možné uplatňovať nárok na výhru. V sporných prípadoch a pochybnostiach o právoplatnosti a presnosti vykonanej registrácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii pokladničného dokladu evidovaný v centrálnej databáze systému online prevádzkovateľa.
 4. Potvrdenie o registrácii v hre prostredníctvom registračnej pokladnice obsahuje:
  1. názov lotériovej hry,
  2. dátum a čas vykonania registrácie,
  3. dátum žrebovania,
  4. DKP,
  5. celkovú sumu platenej ceny na pokladničnom doklade,
  6. dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
  7. registračný kód,
  8. overovací kód.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŽREBOVANIE REGISTRAČNÝCH KÓDOV

A ICH ZVEREJŇOVANIE

Článok 11

Všeobecné pravidlá a spôsob žrebovania registračných kódov

 1. Žrebovanie registračných kódov sa uskutočňuje na konci príslušného žrebovacieho obdobia, vždy po skončení vykonania registrácie pokladničných dokladov. Žrebovanie registračných kódov sa uskutočňuje nezávisle od zberní, datacentra systému online a od internetového portálu, spravidla v priestoroch prevádzkovateľa.
 2. Žrebovanie registračných kódov sa vykonáva elektronicky, certifikovaným generátorom náhodných čísel na to určeným.
 3. Ak deň žrebovania registračných kódov pripadne na deň štátneho sviatku alebo na čas trvania štátneho smútku, žrebovanie sa uskutoční spravidla nasledujúci pracovný deň.
 4. Každé žrebovanie riadi lotériová komisia určená odborne spôsobilou osobou zodpovedajúcou za prevádzkovanie bločkovej lotérie za prítomnosti zástupcov orgánu dozoru. Žrebovanie je verejné.
 5. Za objektívnosť a platnosť priebehu žrebovania registračných kódov zodpovedá predseda lotériovej komisie. Platnosť vyžrebovaných registračných kódov potvrdzujú v príslušných protokoloch členovia lotériovej komisie a zástupcovia orgánu dozoru svojimi podpismi.

Článok 12

Žrebovanie registračných kódov bločkovej lotérie

 1. V deň žrebovania sa vyžrebuje 101 registračných kódov postupne od 1. až po 101. poradie a ďalších 20 náhradných registračných kódov v postupnom poradí od 1. po 20. poradie. V odôvodnenom prípade môže prevádzkovateľ dožrebovať ďalších 20 náhradných registračných kódov v postupnom poradí od 1. po 20. poradie, a to v termíne určenom prevádzkovateľom.
 2. Po žrebovaní sa údaje z pokladničných dokladov uvedené na potvrdeniach o registrácii v hre, ktorých registračné kódy sa zhodujú s vyžrebovanými registračnými kódmi odovzdajú na kontrolu Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“). Až po kontrole platnosti týchto údajov sa vyžrebované registračné kódy stávajú výhernými a budú zverejnené vo vyžrebovanom poradí na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk. Na vyžiadanie budú výherné registračné kódy zverejnené každému hráčovi v zberni online formou výpisu z terminálu, prípadne inou vhodnou formou.
 3. Ak údaje z pokladničného dokladu nebudú platné v zmysle kontroly finančného riaditeľstva, vyžrebovaný registračný kód prislúchajúcii k tomuto dokladu bude vyradený a vyžrebované registračné kódy sa posúvajú o úroveň (poradie) vyššie. Ak po kontrole vyžrebovaných registračných kódov finančným riaditeľstvom nebude konečný počet 101, potom sa dopĺňajú podľa vyžrebovaného poradia platnými náhradnými registračnými kódmi.

PIATA ČASŤ

OVEROVANIE A VYPLÁCANIE VÝHIER

Článok 13

Všeobecné pravidlá uplatňovania nároku na výhru,

overovania a vyplácania výhry

 1. Hráč si uplatňuje nárok na výhru v lehote na uplatnenie nároku na výhru prostredníctvom toho technologického systému, ktorým bola registrácia pokladničného dokladu vykonaná alebo osobne u prevádzkovateľa s výnimkou podľa druhej vety tohto odseku. Nárok na výhru z pokladničného dokladu registrovaného prostredníctvom registračnej pokladnice si hráč uplatňuje na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk, telefonicky prostredníctvom linky podpory zákazníkov TIPOS alebo osobne u prevádzkovateľa. Na základe hráčom uplatneného nároku na výhru technologické systémy vykonávajú overovanie potvrdenia o registrácii v hre z pohľadu existencie výhry. Overovanie výhry je možné až po zverejnení výherných registračných kódov a v dobe prevádzky jednotlivých technologických systémov.
 2. Nárok na výhru v bločkovej lotérii si hráč uplatňuje v lehote najneskôr do 35 kalendárnych dní odo dňa vzniku nároku na výhru, tzn. odo dňa zverejnenia výherných registračných kódov. Kalendárny deň nasledujúci po zverejnení výherných registračných kódov je prvým dňom plynúcej lehoty na uplatnenie nároku na výhru. Ak si hráč neuplatní nárok na vyplatenie výhry v uvedenej lehote, považuje sa jeho výhra za prepadnutú.
 3. Spôsob, akým sa uplatňuje nárok na peňažnú výhru, overenie a vyplatenie výhry, je pre každý technologický systém špecifický a je uvedený v článkoch 14 až 17 tohto herného plánu. Pri overovaní výhry je pre objektívne zistenie, či je potvrdenie o registrácii v hre výherné a v akej výške, rozhodujúci údajový záznam potvrdenia o registrácii v hre evidovaný v centrálnej databáze príslušného technologického systému prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ musí vyplatiť výhercovi výhru ihneď po uplatnení nároku a overení výhry, najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia overeného nároku na výhru. Každá výhra môže byť vyplatená v sídle prevádzkovateľa. Výhru je možné vyplatiť v hotovosti alebo bezhotovostne. Prevádzkovateľ vyplatí výhru v hotovosti len do výšky 5 000 eur vrátane. Výhry v hodnote prevyšujúcej 5 000 eur sa vyplácajú výlučne bezhotovostne prevodom na bankový účet, ktorého majiteľom je výherca, alebo na iný bankový účet, ktorý si výherca určí. V prípade žiadosti výhercu o vyplatenie výhry bezhotovostným prevodom na účet, ktorého majiteľom nie je výherca, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť bezhotovostný prevod výhry na tento účet, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť hráčovi alebo tretím osobám tým, že hráč určí účet, ktorého nie je majiteľom alebo účet, ktorý nie je aktívny alebo neexistujúci účet.
 5. Pri vyplácaní výhier v sídle prevádzkovateľa dochádza k spracúvaniu osobných údajov výhercu. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je TIPOS. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné u prevádzkovateľa, a zároveň na www.tipos.sk v sekcii „Ochrana súkromia“.

Článok 14

Uplatnenie nároku na peňažnú výhru, overovanie

a vyplácanie peňažných výhier v zberniach online

 1. Hráč si uplatňuje nárok na výhru, ktorá vznikla z registrácie vykonanej v zberniach online v ktorejkoľvek zberni vybavenej terminálom online predložením platného potvrdenia o registrácii v hre.
 2. Zisťovanie, či je potvrdenie o registrácii v hre výherné sa vykonáva overovaním tohto potvrdenia pomocou terminálu online. Ak je potvrdenie výherné, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu si ponechá overené potvrdenie o registrácii v hre, výhercovi vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre, s výnimkou podľa odseku 3.
 3. Výhry v rozpätí od 100 EUR do 1 000 EUR vrátane môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do 3 500 EUR vrátane môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa, a to spôsobom uvedeným v článku 13 ods. 4.

Článok 15

Uplatnenie nároku na peňažnú výhru, overovanie

a vyplácanie peňažných výhier prostredníctvom internetu

 1. Prevádzkovateľ umožňuje hráčovi prostredníctvom internetu preveriť si, či jeho potvrdenie o registrácii v hre je výherné, a to priamo na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk.
 2. V prípade, ak hráčovi vznikla výhra, uplatňuje si hráč nárok na jej vyplatenie na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk.
  Výhra môže byť vyplatená:
  1. prevodom priamo na účet výhercu, len ak hodnota výhry neprevyšuje 1 000 EUR,
  2. na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa, a to v hotovosti, prevodom na účet výhercu, prípadne ich kombináciou, ak hodnota výhry neprevyšuje 5 000 EUR, alebo
  3. na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa prevodom výhernej čiastky priamo na účet výhercu alebo na iný účet, určený výhercom, ak hodnota výhry prevyšuje 5 000 EUR.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený pri pochybnostiach o veku hráča alebo o pravdivosti prijatých údajov požadovať, aby sa hráč osobne dostavil do sídla prevádzkovateľa pri výplate akejkoľvek výhry, pričom prevádzkovateľ môže požadovať predloženie identifikačných dokladov a originálu pokladničného dokladu, ktorým sa hry zúčastnil, vrátane potvrdenia o registrácii v hre, ktoré mu bolo zaslané na ním uvedenú e-mailovú adresu.

Článok 16

Uplatnenie nároku na peňažnú výhru, overovanie

a vyplácanie peňažných výhier prostredníctvom SMS

 1. Prevádzkovateľ umožňuje hráčovi preveriť prostredníctvom zaslania SMS, ktorej formát je definovaný vo VOP SMS, či jeho potvrdenie o registrácii v hre je výherné.
 2. V prípade, ak hráčovi vznikla výhra, uplatňuje si hráč nárok na jej vyplatenie postupom popísaným vo VOP SMS.
  Výhra môže byť vyplatená:
  1. prevodom priamo na účet výhercu, len ak hodnota výhry neprevyšuje 1 000 eur; forma a spôsob zadania čísla účtu sú popísané vo VOP SMS,
  2. na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa, a to v hotovosti, prevodom na účet výhercu, prípadne ich kombináciou, ak hodnota výhry neprevyšuje 5 000 EUR, alebo
  3. na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa prevodom výhernej čiastky priamo na účet výhercu alebo na iný účet, určený výhercom, ak hodnota výhry prevyšuje 5 000 EUR.
 3. Osobná návšteva hráča v sídle prevádzkovateľa podľa odseku 2 sa vyžaduje v súvislosti s vyplácaním výhier v prípade, ak hráčovi vznikla výhra v hodnote prevyšujúcej 1 000 EUR. Pri osobnej návšteve hráča v sídle prevádzkovateľa sa vykonáva riadne overenie totožnosti hráča. Hráč je povinný si doniesť so sebou aktívnu SIM kartu, z ktorej boli údaje z pokladničného dokladu zaslané. V opačnom prípade prevádzkovateľ výhru nevyplatí.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť hráčovi tým, že zmení mobilného operátora pred uplatnením si nároku na vzniknutú výhru. V prípade odcudzenia alebo straty SIM karty nárok na vzniknutú výhru hráčovi zaniká z dôvodu nemožnej identifikácie hráča.

Článok 17

Uplatnenie nároku na peňažnú výhru,

overovanie a vyplácanie peňažných výhier

registrovaných prostredníctvom registračnej pokladnice

 1. Nárok na výhru, ktorá vznikla z registrácie vykonanej prostredníctvom registračnej pokladnice, si hráč uplatňuje prostredníctvom webového sídla www.narodnablockovaloteria.sk, telefonicky prostredníctvom linky podpory zákazníkov TIPOS alebo v sídle prevádzkovateľa.
 2. Výhra môže byť vyplatená:
  1. prevodom priamo na účet výhercu, len ak hodnota výhry neprevyšuje 1 000 EUR,
  2. na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa, a to v hotovosti, prevodom na účet výhercu, prípadne ich kombináciou, ak hodnota výhry neprevyšuje 5 000 EUR, alebo
  3. na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa prevodom výhernej čiastky priamo na účet výhercu alebo na iný účet, určený výhercom, ak hodnota výhry prevyšuje 5 000 EUR
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený pri pochybnostiach o veku hráča alebo o pravdivosti prijatých údajov požadovať, aby sa hráč osobne dostavil do sídla prevádzkovateľa pri výplate akejkoľvek výhry, pričom prevádzkovateľ môže požadovať predloženie identifikačných dokladov a originálu pokladničného dokladu, ktorým sa hry zúčastnil, vrátane potvrdenia o registrácii v hre.

ŠIESTA ČASŤ

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok 18

Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácií

 1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o existencii výhry, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že mu nárok na výhru vznikol a že si nárok na vyplatenie výhry uplatnil alebo v prípade vzniku technickej poruchy na zariadení, prostredníctvom ktorého bola registrácia pokladničných dokladov vykonaná, pokiaľ porucha nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou. Reklamáciu na výhru je možné uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia lehoty na uplatnenie nároku na výhru podľa čl. 13 ods. 2 tohto herného plánu. Všetky ostatné reklamácie je možné uplatniť do 15 dní odo dňa vykonania registrácie pokladničných dokladov.
 2. Pri registrácii pokladničných dokladov vykonanej v zberni online uplatňuje hráč reklamáciu prostredníctvom ktorejkoľvek zberne online príslušným formulárom alebo doporučeným listom zaslaným priamo do sídla prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, vždy však s predloženým/priloženým originálom platného potvrdenia o registrácii v hre. Každá takto uplatnená reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.
 3. Pri registráciách pokladničných dokladov prostredníctvom internetu, prostredníctvom SMS a prostredníctvom registračnej pokladnice môže hráč uplatňovať reklamáciu prostredníctvom e-mailu info[at]tipos.sk, alebo reklamačného formulára. Takéto podanie reklamácie hráč musí potvrdiť následným doporučeným listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37. Každá uplatnená reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti. Uplatnená reklamácia pri registráciách vykonaných prostredníctvom internetu musí obsahovať aj údaj jednoznačne definujúci registráciu. V prípade registrácie vykonanej prostredníctvom SMS musí reklamácia obsahovať aj telefónne číslo, z ktorého bola registrácia vykonaná.
 4. Ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky údaje uvedené v odseku 3, prevádzkovateľ nezačne reklamačné konanie.
 5. Dátumom rozhodujúcim na posúdenie lehoty uvedenej v odseku 1 je dátum pečiatky podacej pošty na liste (obálke), ktorým bola uplatnená reklamácia písomne potvrdená.
 6. Dopyty, žiadosti o informácie, prípadne sťažnosti hráča súvisiace s jeho účasťou v bločkovej lotérii, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti herného plánu, alebo z nedodržania pravidiel bločkovej lotérie, sa nepovažujú za akt uplatnenia reklamácie.

Článok 19

Reklamačné konanie a jeho výsledok

 1. Po uplatnení reklamácie je prevádzkovateľ povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi prevádzkovateľ písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. pri registrácii pokladničných dokladov vykonaných prostredníctvom internetu, prostredníctvom SMS a prostredníctvom registračnej pokladnice odo dňa doručenia doporučeného listu, ktorým bolo uplatnenie reklamácie písomne potvrdené.
 2. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, keď bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS-u.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie alebo v sporných prípadoch o právoplatnosti, či presnosti vykonanej registrácie pokladničných dokladov, je rozhodujúci kompletný údajový záznam o registrácii v centrálnej databáze systému online, alebo v centrálnej databáze systému prevádzkovateľa alebo nahrávka telefonického hovoru v prípade uplatnenia výhry telefonicky prostredníctvom linky podpory zákazníkov TIPOS v prípade, že pokladničný doklad bol zaregistrovaný prostredníctvom registračnej pokladnice.

SIEDMA ČASŤ

Článok 20

Osobitné ustanovenia

 1. Podľa ust. § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinnou osobou, na ktorú sa vzťahujú príslušné, citovaným zákonom ustanovené práva a povinnosti pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
 2. Ak sa zastaví registrácia pokladničných dokladov do hry vplyvom mimoriadnych okolností (vyššia moc a pod.), nevzniká tým hráčovi nárok na náhradu škôd a ani iný nárok, pokiaľ to herný plán nepripúšťa. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za neplatne uzatvorenú registráciu pokladničných dokladov. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za nevykonanú registráciu vplyvom tretích strán (z dôvodu výpadku komunikačného prepojenia alebo výpadku elektrického prúdu v ktoromkoľvek systéme potrebnom na registráciu pokladničných dokladov a pod.).
 3. Pri rozhodovaní prípadného sporu vyplývajúceho z registrácie v hre sa nemôže prihliadať na okolnosť, že hráč nepozná ustanovenia tohto herného plánu, prípadne si ho zle vysvetľuje. Autorizovaný výklad tohto herného plánu podáva TIPOS v súčinnosti s ministerstvom a takýto výklad je pre hráča záväzný.
 4. Tento herný plán nadobúda účinnosť 16. septembra 2018.

Ing. Ján Barczi
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Herný plán na stiahnutie