Loteria Online

Štatút propagačnej súťaže

Posledné žrebovanie do propagačnej TV súťaže SLOVENSKO S TIPOSOM sa uskutočnilo dňa 26. 8. 2019. 

NÁZOV PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE: SLOVENSKO S TIPOSOM

Preambula

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 499/B vydala a dňa 29.06.2018 zverejnila štatút propagačnej súťaže „SLOVENSKO S TIPOSOM“ (ďalej aj len ako “pôvodný štatút“). Organizátor v súlade s článkom XVI. bod 2 a 3 pôvodného štatútu rozhodol o zmene pravidiel propagačnej súťaže „SLOVENSKO S TIPOSOM“, pričom rozhodol o vydaní nového štatútu, ktorý úplne nahrádza pôvodný štatút, a to v nasledovnom znení:

Tento štatút propagačnej súťaže „SLOVENSKO S TIPOSOM“ (ďalej aj len ako “súťaž“), ktorá je súčasťou cyklického televízneho programu „SLOVENSKO S TIPOSOM“ (ďalej aj ako „program“; jednotlivé relácie programu sa ďalej označujú aj ako „relácia“), ktorého obsahom je najmä priebeh súťaže, je záväzným dokumentom, upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako “štatút“).

 

I. Organizátor súťaže

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj len ako “organizátor“).
 2. Priebeh súťaže má byť vysielaný v reláciách televíznou programovou službou, ktorej vysielateľom je Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1922/B (ďalej len „RTVS“), pričom záznamy jednotlivých relácií môžu byť použité aj inak, vrátane ich sprístupňovania verejnosti prostredníctvom internetových stránok, a to najmä www.rtvs.sk a ich vysielania prostredníctvom internetu na internetovej stránke www.tipos.sk, ktorého vysielateľom je organizátor, alebo iným spôsobom, resp. inou programovou službou určenou organizátorom. Obsahom relácií je najmä zachytenie priebehu súťaže a všetkých udalostí predchádzajúcich súťaži, alebo s ňou súvisiacimi.
 3. Konečné vyhotovenie relácií (t.j. prípravu, vytvorenie, predvedenie relácií a výrobu ich audiovizuálnych záznamov) zabezpečuje spoločnosť NEW HATTRICK s. r. o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81053/B, IČO: 46 636 480, so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava (ďalej aj ako „NEW HATTRICK“ alebo „producent“) na základe zmluvného vzťahu s organizátorom.

 

II. Podmienky prihlásenia do súťaže

 1. Do súťaže sa môže prihlásiť iba fyzická osoba, ktorá:
  1. v deň zaslania osobitnej registračnej SMS alebo žrebu podľa písm. c) tohto bodu štatútu dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky;
  2. súhlasí s podmienkami tejto súťaže v plnom rozsahu;
  3. ca) zaslala osobitnú registračnú SMS na číslo 7777; ktorá obsahuje:
   1. kód z pokladničného dokladu, ktorý bol platne registrovaný do lotérie pokladničných dokladov s názvom „Národná bločková lotéria“ bez ohľadu na použitý technologický kanál (internetová stránka, krátka textová správa, zberňa organizátora, prevádzkovateľ elektronickej registračnej pokladnice alebo siete elektronických registračných pokladníc); v prípade pokladničného dokladu, ktorý bol registrovaný prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, siete elektronických registračných pokladníc alebo prostredníctvom zberne prevádzkovateľa bude registračný kód pokladničného dokladu akceptovaný najskôr nasledujúci pracovný deň po jeho registrácii; pričom do každého jedného žrebovania, ktoré bude uskutočnené organizátorom v lehote podľa čl. IV. bodu 2 tohto štatútu podľa harmonogramu žrebovaní určeného organizátorom, môže fyzická osoba, ktorá má záujem sa zúčastniť súťaže zaslať z jedného telefónneho čísla iba jednu osobitnú registračnú SMS s kódom z pokladničného dokladu (t.j. z jedného telefónneho čísla nemožno zaslať do jedného žrebovania viac ako jednu SMS s kódom z pokladničného dokladu; tým nie je dotknutá možnosť zaslať z tohto telefónneho čísla osobitné registračné SMS s kódmi podľa tohto čl. II bodu 1 písm. c) podpísm. ca) ods. ii) až iv. tohto štatútu);
   2. kód stávky číselnej lotérie, ktorej prevádzkovateľom je organizátor, ak stávka bola uzatvorená prostredníctvom krátkej textovej správy;
   3. kód kurzovej stávky, ktorej prevádzkovateľom je organizátor, ak stávka bola uzatvorená prostredníctvom krátkej textovej správy;
   4. kód žrebu elektronickej okamžitej lotérie, ktorej prevádzkovateľom je organizátor (SMS ŽREB);
   fyzická osoba, ktorá má záujem sa zúčastniť súťaže posiela osobitnú SMS v presne definovanom tvare „TVmedzeraKÓD“; pričom platí, že ten istý kód nemožno zaslať opakovane. Zaslanie takejto SMS je bezplatné s výnimkou telekomunikačného poplatku podľa aktuálneho cenníka príslušného mobilného operátora; alebo
   cb) zaslala na adresu organizátora: SLOVENSKO S TIPOSOM, P.O. BOX 44, 830 07 Bratislava 37:
   1. nevýherný žreb okamžitej lotérie, ktorej prevádzkovateľom je organizátor, ktorý bol zakúpený v predajnom mieste organizátora a je aktuálne v predaji v čase odoslania žrebu (ďalej aj ako „žreb“),
   fyzická osoba, ktorá má záujem sa zúčastniť súťaže zasiela žreb v uzatvorenej listovej obálke s uvedením svojich nasledovných povinných osobných údajov na osobitnom papieri zaslanom v tejto obálke v rozsahu: meno, priezvisko, mobilné telefónne číslo, na ktoré je možné zaslať registračný kód v prípade vyžrebovania do súťaže na preukázanie sa v súťaži a ktoré je potrebné na skontaktovanie sa s touto fyzickou osobou na účely súťaže.
   Fyzická osoba, ktorá má záujem sa zúčastniť súťaže zasiela listovú obálku so žrebom na svoje vlastné náklady (t.j. náklady na doručenie prostredníctvom zvoleného prepravcu podľa aktuálneho cenníka zvoleného prepravcu hradí odosielateľ). Z dôvodu, že sa žrebuje žreb v uzatvorenej obálke, vyšší počet žrebov v obálke nie je rozhodujúci pri žrebovaní a má sa za to, že v obálke sa nachádza len jeden žreb. Osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem sa zúčastniť súťaže musia byť uvedené na osobitnom papieri vloženom v obálke čitateľne. Rozhodujúci pre zaradenie do žrebovania je dátum doručenia žrebu na adresu organizátora; pričom do žrebovania budú zaradené len žreby, ktoré boli doručené do uzávierky pred začiatkom žrebovania určenej organizátorom; pričom žreby doručené po tomto termíne budú zaradené do ďalšieho žrebovania, ak takéto žrebovanie je stanovené organizátorom podľa harmonogramu žrebovaní určeného organizátorom.
 2. Na platné prihlásenie sa do súťaže je nevyhnutné, aby registračné SMS a žreby spĺňali všetky náležitosti podľa tohto štatútu; o tom či spĺňajú tieto náležitosti je oprávnený rozhodovať iba organizátor alebo zástupca určený organizátorom.
  Organizátor (resp. zástupca organizátora) rozhodne o vyradení žrebu zo súťaže najmä v prípade, ak:
  1. žreb nespĺňa požadované náležitosti podľa čl. II. bodu 1 písm. c) podpísm. cb) tohto štatútu alebo
  2. osobné údaje uvedené na osobitnom papieri vloženom v obálke nie sú kompletné alebo čitateľné.
 3. Fyzická osoba, ktorá sa prihlásila do súťaže si je vedomá a zaslaním žrebu podľa čl. II. bodu 1 písm. c) podpísm. cb) odsek i) tohto štatútu súhlasí s tým, že:
  1. po vykonanom žrebovaní budú žreby (vrátane listových obálok a osobitných papierov zaslaných s nimi), ktoré neboli vyžrebované do súťaže alebo ktoré nespĺňali podmienky podľa čl. II. bodu 1 písm. c) podpísm. cb) tohto štatútu, zlikvidované;
  2. po vykonanom žrebovaní budú žreby (vrátane listových obálok a osobitných papierov zaslaných s nimi), ktoré boli vyžrebované do súťaže, uchované organizátorom v lehote určenej organizátorom v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a následne budú zlikvidované;
  3. žreby (vrátane listových obálok a listov zaslaných s nimi) doručené po lehote na vykonanie posledného žrebovania budú zlikvidované;
  4. t.j. fyzická osoba, ktorá sa prihlásila do súťaže si je vedomá a súhlasí s tým, že žreby doručené organizátorovi nebude možné vrátiť súťažiacemu.

 

III. Podmienky účasti v súťaži:

 1. Fyzická osoba podľa čl. II. bod 1 musí splniť nasledovné podmienky, aby sa mohla zúčastniť súťaže:
  1. bola vyžrebovaná organizátorom do súťaže v súlade s podmienkami čl. IV. tohto štatútu a preukázala sa osobitnou SMS s vyžrebovaným alebo organizátorom prideleným registračným kódom pri podávaní prihlasovacieho formulára;
  2. poskytne organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, číslo účtu v banke v tvare IBAN a ďalšie údaje nevyhnutne potrebné podľa tohto štatútu;
  3. pred účasťou v súťaži udelila organizátorovi, producentovi a RTVS súhlas s použitím svojich osobnostných práv v rozsahu a za podmienok podľa čl. III. bod 2 tohto štatútu;
  4. osobne, alebo prostredníctvom svojho zástupcu, ak s tým súhlasí organizátor, sa dostavila na nakrúcanie organizátorom určených relácií (v ktorých bude zaznamenaný priebeh súťaže, ktorej sa súťažiaci zúčastní, resp. môže zúčastniť) včas podľa pokynov organizátora, resp. ním určenej osoby (organizátor určil, že takouto osobou je aj producent), v stave spôsobilom na účinkovanie v príslušných reláciách a na účasť v súťaži; zúčastniť sa súťaže a nakrúcania príslušných relácií sa nemôžu osoby, o ktorých tak rozhodne organizátor za podmienok podľa tohto štatútu, pričom každý účastník sa môže zúčastniť registrácie iba jedenkrát za jeden nakrúcací deň;
  5. pred nakrúcaním príslušných relácií a účasťou v súťaži predložila organizátorovi, resp. ním určenej osobe svoj platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz a/alebo platný cestovný pas);
  6. pred nakrúcaním príslušných relácií a účasťou v súťaži vyplnila organizátorom určený prihlasovací formulár pravdivo a úplne v súlade s týmto štatútom;
  7. splnila podmienky podľa čl. IV. tohto štatútu, podmienky čl. II tohto štatútu,
  8. splnila podmienky účasti v súťaži podľa tohto článku III. štatútu.
   (ďalej aj ako ,,súťažiaci“).
  Ustanoveniami tohto štatútu nie sú dotknuté práva a povinnosti žiadnej osoby týkajúce sa lotérií, stávok, resp. hier uvedených v čl. II bod 1 písm. c) podpísm. ca) odseky i. až iv. a v čl. II bod 1 písm. c) podpísm. cb) odsek i) tohto štatútu.
 2. Odovzdaním vyplneného prihlasovacieho formulára sa súťažiaci zároveň zaväzuje, že sa bezplatne, osobne a na vlastné náklady a nebezpečenstvo zúčastní nakrúcania relácií (v ktorých bude zaznamenaný priebeh súťaže, ktorej sa súťažiaci zúčastnil, resp. mohol zúčastniť) a v nej bezplatne osobne vytvorí výkon nemajúci povahu umeleckého výkonu. Odovzdaním vyplneného prihlasovacieho formulára súťažiaci potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s týmto štatútom a Pravidlami súťaže podľa čl. IV a V tohto štatútu a zároveň sa zaväzuje tieto dodržiavať. Odovzdaním vyplneného prihlasovacieho formulára súťažiaci berie na vedomie, že všetky materiály (napr. zvukové, obrazové, audiovizuálne záznamy, podobizne, fotografie), ktoré poskytne organizátorovi, producentovi alebo RTVS pre potreby nakrúcania relácií a/alebo programu môžu byť použité pri nakrúcaní ktorejkoľvek z relácií a ich použití alebo ich propagácii, s čím súhlasí. Súťažiaci odovzdaním vyplneného prihlasovacieho formulára zároveň udeľuje organizátorovi, producentovi a RTVS v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení bezodplatne svoj súhlas s (i) vyhotovením a zachytením jeho podobizne, obrazových snímok, fotografií, obrazových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov, ako aj akýchkoľvek prejavov osobnej povahy v súvislosti s nakrúcaním, vysielaním a iným použitím ako aj archiváciou relácií, ktorých nakrúcania sa zúčastnil a súťaže, ktorej sa súťažiaci zúčastní alebo má zúčastniť; a (ii) ich použitím, vrátane ich zverejnenia a použitia, najmä ich šírenia, a to tak prostredníctvom televízneho ako aj internetového vysielania (bez územného obmedzenia), a to na účely prevádzkovania súťaže za podmienok určených týmto štatútom, vrátane použitia, najmä televízneho vysielania relácií (ktorých obsahom je najmä priebeh súťaže) a propagácie súťaže a relácií podľa rozhodnutia organizátora. Tento súhlas udeľuje každý súťažiaci vrátane súhlasu na použitie mena, mesta a obce trvalého pobytu fyzickej osoby, prezývky, skutočnosti z osobného alebo súkromného života, ktoré uvedie pri nakrúcaní relácie tak, aby mohli byť použité aj vo vysielaní RTVS, resp. organizátora, osobitne v upútavkách, bez časového obmedzenia a bez akýchkoľvek finančných nárokov voči RTVS, producentovi alebo organizátorovi. Organizátor, producent a RTVS sú oprávnení v záujme propagácie relácií a súťaže (napr. v tlači, na billboardoch, na internete), používať akékoľvek materiály získané pri nakrúcaní relácií a súťaži bez akýchkoľvek nárokov súťažiaceho na odmenu či iné vyrovnanie.
 3. Súťažiaci berie na vedomie, že priebeh súťaže a jeho účasť v súťaži sa bude obrazovo i zvukovo zaznamenávať.
 4. Súťažiaci je povinný poskytnúť organizátorovi, alebo ním určenej osobe (organizátor rozhodol, že takouto osobou je aj producent) informácie, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom zmariť alebo sťažiť účasť súťažiaceho v súťaži alebo nakrúcanie príslušnej relácie, alebo negatívne ovplyvniť povedomie verejnosti o organizátorovi, súťaži alebo programe.
 5. Súťažiaci je povinný poskytnúť organizátorovi alebo ním určenej osobe výlučne úplné, správne, pravdivé údaje a informácie a o akejkoľvek zmene bezodkladne informovať organizátora alebo ním určenú osobu.
 6. Súťažiaci je povinný dodržiavať Pravidlá súťaže stanovené organizátorom súťaže uvedené v čl. IV. a V. tohto štatútu, tento štatút súťaže a pokyny organizátora súťaže (resp. ním určenej osoby), týkajúce sa priebehu súťaže a jeho účasti v nej a pokyny producenta (resp. ním určenej osoby), týkajúce sa nakrúcania príslušných relácií a účasti súťažiaceho na ich nakrúcaní.
 7. Súťažiaci osvedčuje vedomosť o tom, že organizátor je oprávnený upraviť Pravidlá súťaže stanovené organizátorom súťaže uvedené v čl. IV. a V. tohto štatútu a podmienky súťaže podľa svojho uváženia.
 8. Fyzická osoba sa môže osobne zúčastniť natáčania relácií, ktoré majú byť vysielané v premiére v priebehu 4 po sebe nasledujúcich kalendárnych týždňov ako súťažiaci alebo zástupca len jedenkrát; pokiaľ organizátor neurčí inak (t.j. fyzická osoba môže za podmienok uvedených v tomto štatúte použiť na svoju osobnú účasť v súťaži len jeden registračný kód z jedného žrebovania vykonaného podľa článku IV. bodu 2 tohto štatútu). Tým nie je dotknutá účasť takejto fyzickej osoby na nakrúcaní v lehote podľa prvej vety tohto bodu ako výherca predchádzajúcej relácie. Organizátor umožní účasť v súťaži častejšie spravidla v prípade, ak to bude potrebné z dôvodu absencie potrebného počtu súťažiacich v reláciách.
 9. Súťažiaci resp. fyzická osoba, ktorá sa prihlásila do súťaže zaslaním registračnej SMS potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámila so štatútom a zaväzuje sa ho dodržiavať (vrátane pravidiel súťaže obsiahnutých v štatúte). Súťažiaci resp. fyzická osoba, ktorá sa prihlásila do súťaže zaslaním žrebu potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámila so štatútom a zaväzuje sa ho dodržiavať (vrátane pravidiel súťaže obsiahnutých v štatúte).

 

IV. Pravidlá súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá splní podmienky účasti uvedené v tomto štatúte.
 2. Spravidla každých 28 kalendárnych dní bude organizátorom zo zaregistrovaných registračných SMS podľa čl. II. bodu 1 písm. c) podpísm. ca) a zo žrebov podľa čl. II. bodu 1 písm. c) podpísm. cb) tohto štatútu vyžrebovaných 100 potenciálnych súťažiacich a 100 potenciálnych náhradníkov do súťaže, ktorá je súčasťou relácií v pomere, ktorý určí organizátor.
  Fyzická osoba, ktorá sa prihlásila do súťaže, môže byť platne vyžrebovaná v každom jednom žrebovaní, ktoré bude organizátorom uskutočnené v lehote podľa tohto čl. IV. bodu 2 štatútu podľa harmonogramu žrebovaní určeného organizátorom len jedenkrát.
  Organizátor vykoná žrebovanie podľa iného pravidla najmä v prípade, ak to bude potrebné z dôvodu absencie potrebného počtu potenciálnych súťažiacich v reláciách. Organizátor môže vykonať žrebovanie iného počtu potenciálnych súťažiacich a potenciálnych náhradníkov do súťaže ako je uvedené v tomto bode štatútu alebo môže vykonať aj dodatočné žrebovanie.
 3. Za jeden deň bude nakrútených celkom 5 relácií, ktorých obsahom bude priebeh súťaže; na účasť v súťaži v príslušný deň nakrúcania relácií organizátor pozve z vyžrebovaných potenciálnych súťažiacich a potenciálnych náhradníkov najmenej 25 osôb (ďalej aj ako „záujemcovia o účasť v súťaži“). Potenciálnych náhradníkov pozve organizátor len v prípade, že nie je možné zabezpečiť na natáčanie relácií potrebný počet súťažiacich z potenciálnych súťažiacich, ktorí boli vyžrebovaní. Vyžrebovaných záujemcov o účasť v súťaži pozýva na nakrúcanie príslušných relácií producent, ako organizátorom určená osoba, telefonicky a informuje ich o termíne prípravy a nakrúcania príslušnej relácie v dostatočnom časovom predstihu. Predpokladom účasti záujemcu o účasť v súťaži, ako súťažiaceho v súťaži je riadne, úplné a pravdivé vyplnenie a odovzdanie prihlasovacieho formulára pred začiatkom nakrúcania v poradí prvej relácie v príslušný nakrúcací deň, v ktorom vyjadrí svoj bezvýhradný súhlas s podmienkami súťaže a splnenie podmienok účasti podľa čl. III. tohto štatútu.
  Organizátor, resp. producent, je povinný pokúsiť sa záujemcu o účasť v súťaži kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom SMS aj opakovane; ak z dôvodov, za ktoré organizátor, resp. producent, nezodpovedá, sa producentovi nepodarí telefonicky skontaktovať so záujemcom o účasť, má právo pozvať na nakrúcanie príslušných relácií a účasť v súťaži iného vyžrebovaného záujemcu, resp. potenciálneho náhradníka.
  Ak sa záujemca o účasť v súťaži nezúčastní prípravy a nakrúcania v poradí prvej relácie v nakrúcacom dni v stanovenom termíne, jeho účasť v súťaži zaniká. Nakrúcania relácií sa môže zúčastniť súťažiaci osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu, ak s tým bude organizátor súhlasiť. Organizátor rozhodol, že súhlas podľa predchádzajúcej vety, resp. jeho odopretie je oprávnený urobiť za neho aj producent.
  Zástupcom súťažiaceho nesmie byť iný potenciálny súťažiaci, resp. potenciálny náhradník. Súťažiaci môže splnomocniť na zastupovanie len jednu fyzickú osobu.
  Zástupca súťažiaceho musí spĺňať všetky podmienky podľa čl. II. bod 1. písm. a) (túto podmienku musí spĺňať odo dňa nakrúcania relácií), čl. II. bod 1. písm. b); čl. III. bod b), c), d), e), f), h; body 2 až 5., body 9 až 14 tohto článku; a predložiť osobitnú SMS s vyžrebovaným alebo organizátorom prideleným registračným kódom; na zástupcu sa primerane vzťahujú všetky povinnosti súťažiaceho podľa tohto štatútu. Zástupca súťažiaceho je povinný predložiť organizátorovi plnomocenstvo na zastupovanie súťažiaceho v súťaži, podpis splnomocniteľa (súťažiaceho) na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený. Úradne osvedčený podpis splnomocniteľa (súťažiaceho) na plnomocenstve sa nevyžaduje v prípade, ak sú osobne v deň nakrúcania na registrácii záujemcov o účasť za súťažiacich prítomní súťažiaci a aj jeho zástupca; v tomto prípade sa však vyžaduje, aby doklad totožnosti predložili na registrácii obidvaja (t.j. aj súťažiaci, aj jeho zástupca). Zástupca súťažiaceho prijatím splnomocnenia a odovzdaním prihlasovacieho formulára organizátorovi, resp. ním určenej osobe (ktorou je aj producent) potvrdzuje, že sa oboznámil so štatútom, svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z neho a tento sa zaväzuje dodržiavať. Splnomocnenie na zastupovanie v súťaži musí okrem zákonných náležitostí plnomocenstva obsahovať aj špecifický registračný kód, ktorý bol vyžrebovaný alebo organizátorom pridelený do súťaže. Zástupca prijatím splnomocnenia a odovzdaním prihlasovacieho formulára zároveň pristupuje k tomuto štatútu v rozsahu, ktorý sa ho týka (prijíma tiež samotné pravidlá súťaže a udeľuje súhlas na zachytenie svojej podobizne a účasti v súťaži a jej vysielaní, resp. inom použití podľa tohto štatútu podľa § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení).
  Po registrácii záujemcu o účasť za súťažiaceho, na ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti podľa čl. III. tohto štatútu je súťažiacemu pridelené registračné číslo, ktoré je platné po celý nakrúcací deň (v ktorom sa nakrúca 5 relácií).
  Súťažiaci je povinný zúčastniť sa ako účastník nakrúcania všetkých 5 relácií, nakrúcaných v nakrúcací deň v rámci ktorého bude nakrúcaná aj relácia, ktorej obsahom je aj súťaž, ktorej sa má zúčastniť.
 4. Za osoby nespôsobilé zúčastniť sa súťaže sú považované najmä tie, ktoré:
  1. v deň zaslania registračnej SMS, v deň zaslania žrebu a v prípade zástupcu súťažiaceho v deň nakrúcania relácií nedosiahli 18 rokov veku,
  2. sú nespôsobilé na právne úkony;
  3. majú neplatný preukaz totožnosti alebo existuje vážne podozrenie organizátora, že ich preukaz je neplatný;
  4. sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok;
  5. sú v odeve nevyhovujúcom na nakrúcanie relácie.
  O spôsobilosti zúčastniť sa súťaže rozhoduje organizátor alebo poverený zástupca organizátora (organizátor rozhodol, že takouto osobou je aj producent a RTVS).
  V prípade, že sa záujemca o účasť v súťaži nezúčastní príslušnej súťaže, nemá nárok zúčastniť sa náhradnej súťaže (resp. v inom termíne).
 5. Súťažiaci, ktorý riadne dokončil registráciu, splnil podmienky účasti podľa čl. III tohto štatútu, splnil si povinnosti vyžadované od súťažiaceho podľa tohto štatútu, zúčastnil sa ako účastník natáčania všetkých piatich relácií v daný nakrúcací deň v štúdiu (bez ohľadu na to, či bol počas dňa vyžrebovaný za súťažiaceho v súťaži v niektorej z relácií alebo nie) a splnil všetky ostatné podmienky tohto štatútu získava registračnú výhru v hodnote 80,- EUR (slovom: osemdesiat eur). Ak sa pozvaný záujemca o účasť v súťaži nedostaví na registráciu záujemcu o účasť za súťažiaceho v deň nakrúcania v čase na to určenom spravidla medzi 08.00 hod. a 09.00 hod. nemôže sa zúčastniť súťaže, pokiaľ organizátor neurčí inak.
 6. Každá súťaž sa uskutočňuje spravidla s počtom 25 súťažiacich. V prípade, že sa nezaregistrujú všetci pozvaní vyžrebovaní záujemcovia o účasť v súťaži, počet súťažiacich v súťaži v príslušnej relácii môže byť doplnený inými osobami, ktoré budú účinkovať v relácii a ktoré sa zúčastnia súťaže s tým, že takýmto osobám nevznikne právo na registračnú výhru, ani nebudú mať právo na žiadnu výhru, resp. odmenu v súťaži. V prípade, že ani tak nebude možné doplniť počet súťažiacich TV súťaže, organizátor si vyhradzuje právo uskutočniť TV súťaž aj s nižším počtom súťažiacich alebo TV súťaž v daný deň zrušiť. V prípade zrušenia súťaže v príslušný nakrúcací deň vzniká zaregistrovaným súťažiacim súťaže nárok len na registračnú výhru v hodnote 80,- EUR; žiadne iné nároky im nevznikajú.
 7. V prípade akýchkoľvek nepredvídateľných okolností v čase registrácie a výroby ktorejkoľvek z TV súťaží má o ďalšom postupe právo rozhodnúť zástupca určený organizátorom.
 8. Audiovizuálne záznamy nakrútených (vyrobených) relácií budú odvysielané programovou službou RTVS spravidla päťkrát týždenne, a to spravidla každý bežný pracovný deň podľa programovej štruktúry RTVS s predpokladanou dĺžkou trvania jednej TV relácie do 60 minút.
 9. Povinnosti súťažiaceho:
  1. súťažiaci je povinný byť producentovi k dispozícii v deň nakrúcania a dopraviť sa do miesta nakrúcania relácií riadne a včas podľa pokynov producenta; nakrúcanie relácie sa uskutoční v priestoroch určených producentom;
  2. každý súťažiaci je povinný rešpektovať pokyny výrobného štábu producenta a RTVS alebo osôb poverených producentom a RTVS v súlade so scenárom príslušnej relácie, zameraním programu a právnymi predpismi; každý súťažiaci je povinný dostaviť sa na nakrúcanie relácie v stave spôsobilom na nakrúcanie; do priestorov nakrúcania relácie nebude umožnený vstup najmä osobám nevhodne oblečeným, alebo majúcim na sebe oblečenie, obuv a pod. s výraznými reklamnými prvkami (logá, názvy firiem alebo ich tovarov a pod.); za vhodné oblečenie sa považuje oblečenie podľa pokynov režiséra relácie alebo osoby ním poverenej;
  3. súťažiaci sa zaväzuje v primeranej miere zúčastňovať sa PR a Promotion aktivít organizátora, producenta a RTVS v printových a elektronických médiách, a to podľa požiadaviek organizátora, producenta alebo RTVS; táto povinnosť súťažiaceho sa vzťahuje na obdobie odo dňa nakrúcania relácií, v ktorých bude účinkovať až do uplynutia 30 (slovom: „tridsať“) dní od vysielania v poradí poslednej z nich v premiére televíznou programovou službou na území Slovenskej republiky;
  4. súťažiaci sa zúčastňuje súťaže a nakrúcania relácie bezplatne, na vlastné náklady a nebezpečenstvo;
  5. v záujme nerušenej výroby programu a jednotlivých relácií a v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetkých súťažiacich, je každý súťažiaci povinný pred vstupom do miesta nakrúcania relácie odložiť mobilný telefón a akékoľvek iné technické zariadenia na miesto, ktoré určí producent alebo osoba ním poverená; táto povinnosť sa nevzťahuje na také zariadenie, ktoré súťažiaci používa zo zdravotných dôvodov (napr. načúvací aparát, ak ide o nepočujúceho alebo iné zdravotnícke pomôcky);
  6. v záujme nerušenej výroby programu a jednotlivých relácií a v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetkých súťažiacich je súťažiaci povinný na žiadosť organizátora, producenta alebo RTVS bezodkladne sa podrobiť vykonaniu nevyhnutných skúšok alebo testov na kontrolu, či nie je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok alebo psychotropných látok;
  7. počas celého nakrúcania relácie je zakázané mať pri sebe zbrane a akékoľvek nelegálne látky.
 10. Súťažiaci pri nakrúcaní relácie nesmie:
  1. používať vulgarizmy ani žiadnym spôsobom znižovať česť a ľudskú dôstojnosť a základné práva a slobody súťažiacich a iných osôb;
  2. neoprávnene zasahovať do práv a chránených záujmov tretích osôb;
  3. propagovať vojnu, násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, používať akékoľvek zbrane na zastrašovanie osôb;
  4. opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním; vo svojich vyjadreniach neopodstatnene dávať do popredia ich násilný obsah vzhľadom na kontext ich použitia alebo uvedenia;
  5. propagovať požívanie alkoholu, fajčenie, požívanie psychotropných alebo iných návykových látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky ich požívania;
  6. postupovať tak, aby v dôsledku jeho účinkovania v relácii, v ktorej bude jeho výkon použitý, bol jeho výkon v rozpore s právnymi predpismi;
  7. narušovať súťaž, jej nerušený a plynulý priebeh alebo nerušený a plynulý priebeh nakrúcania relácie;
  8. vyhotovovať akékoľvek záznamy alebo snímky.
 11. Súťažiaci si je vedomý skutočnosti, že dokrútky programu sa môžu natáčať v mieste jeho bydliska s rodinnými príslušníkmi, priateľmi a kolegami.
 12. Súťažiaci pri nakrúcaní TV relácií použije výlučne také autorské diela, umelecké výkony, zvukové a audiovizuálne záznamy alebo iné predmety ochrany chránené právom duševného vlastníctva, ktorých je oprávneným nositeľom najmenej v takom rozsahu, aby použitie týchto predmetov ochrany v TV relácii nebolo neoprávneným použitím; v prípade že sa uvedené ukáže ako nepravdivé, je súťažiaci povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo práva tretích osôb vysporiadať a je v plnom rozsahu zodpovedný za škodu, ktorá takýmto konaním vznikne organizátorovi, producentovi alebo RTVS.
 13. Súťažiaci sa zaväzuje používať jednotlivé zložky svojej osobnosti vrátane fotografií v akýchkoľvek verejne prístupných médiách, najmä audio a audiovizuálnych, printových, internetových médiách vrátane sociálnych sietí (Facebook a pod.) a v obdobných masovokomunikačných prostriedkoch v súvislosti s programom a reláciou výlučne s predchádzajúcim súhlasom producenta a organizátora. Tento záväzok súťažiaceho trvá do konca kalendárneho roka, v ktorom bude relácia, ktorej obsahom bude súťaž, ktorej sa zúčastní, vysielaná v premiére programovou službou RTVS.
 14. Súťažiaci je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 15. Súťažiaci registráciou v súťaži udeľuje organizátorovi bezodplatný súhlas v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov na použitie diela alebo iného predmetu ochrany (licencia) podľa Autorského zákona, ktorým súťažiaci plnil úlohu súťaže, alebo ktoré vytvoril, alebo podal, či inak uskutočnil počas nakrúcania relácie, a to po celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany a na akékoľvek použitie (vrátane jeho spojenia s iným dielom, alebo iným predmetom ochrany a verejné šírenie sprístupnením na fan page organizátora); pričom organizátorovi zároveň udeľuje súhlas s postúpením udelenej licencie, resp. súhlas, aby v rámci udelenej licencie udelil súhlas na použitie predmetu ochrany inej osobe (sublicencia) bez obmedzenia. Licencia sa vzťahuje aj na deriváty vytvorené na základe udelenej licencie. Súťažiaci udeľuje licenciu podľa tohto bodu bezodplatne na neobmedzenú dobu a v neobmedzenom rozsahu, a to aj pre iné osoby určené organizátorom. Súťažiaci nie je oprávnený udeliť súhlas na použitie autorského diela, resp. iného predmetu ochrany podľa Autorského zákona, na ktoré sa vzťahuje tento bod, inej osobe (t.j. jedná sa o výhradnú licenciu). Organizátor, producent a RTVS licenciu v udelenom rozsahu prijímajú okamihom registrácie súťažiaceho.
 16. Súťažiaci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa nakrúcania relácií, prihlásenia do súťaže a účasti v súťaži, o akýchkoľvek skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri nakrúcaní relácií a svojej účasti v súťaži, ak tieto informácie nie sú verejne známe.

 

V. Jednotlivé časti relácie

Obsahom relácií je súťaž. Štruktúra relácií je závislá od súťaže, jej častí a priebehu; samotná súťaž v každej relácii pozostáva zo 4. kôl.

 1. kolo:
  1. Do žrebovacieho zariadenia budú vložené loptičky s číslami zaregistrovaných súťažiacich. V prvom kole súťažia štyria súťažiaci. Moderátor súťaže zo zaregistrovaných súťažiacich v hľadisku vyžrebuje štyroch súťažiacich podľa prideleného registračného čísla. V prípade, že si v predchádzajúcej relácii výherca relácie zvolil pokračovať v súťaži pri splnení podmienok podľa tohto štatútu, teda jeden súťažiaci bude výherca súťaže v predchádzajúcej relácii, moderátor vyžrebuje len troch nových súťažiacich podľa prideleného registračného čísla (v prípade, že takto výherca postupuje z predchádzajúceho nakrúcacieho dňa, je mu na registrácii pridelené registračné číslo „0“).
  2. Každý súťažiaci môže byť do súťaže vyžrebovaný iba jedenkrát počas jedného nakrúcacieho dňa; po jeho vyžrebovaní do súťaže bude jeho číslo vyradené zo žrebovacieho zariadenia.
  3. Po vyžrebovaní pristúpia súťažiaci k stolíku v poradí, v akom boli vyžrebovaní. Na začiatku súťaže je stav hráčskeho konta každého súťažiaceho 0 bodov.
  4. Moderátor relácie vyžrebuje súťažnú tému, z ktorej 5 otázok bude tvoriť náplň prvého kola.
  5. Moderátor relácie vyžrebuje z osudia, ktoré obsahuje 5 guľôčok s hodnotami „0“ „1“, „2“, „3“ a „4“ jednu, ktorá určuje, koľko možností bude súťažiacim ponúknutých ako odpoveď (s výnimkou „0“ možností, je vždy iba jedna odpoveď považovaná organizátorom za správnu; číslo „1“ je v tomto prípade „bonusom“ a obsahuje iba odpoveď, považovanú organizátorom za správnu.). Moderátor relácie prečíta prvú otázku, súťažiaci sa pomocou tlačidiel na svojich stolíkoch prihlásia do hry do 5-tich sekúnd po dočítaní otázky (prihlasovacie zariadenie bude aktívne až po prečítaní celej otázky moderátorom relácie). Na displeji sa objaví poradie v akom sa súťažiaci prihlásili. Po prihlásení súťažiacich moderátor „otvorí“ vyžrebovanú guľôčku a prezradí súťažiacim, koľko možností ako odpovede im ponúkne. Tie sa následne graficky zobrazia. Guľôčka sa vždy vracia do osudia, ktoré sa pred ďalším žrebovaním premieša.
  6. Súťažiaci musí odpovedať po opakovanej výzve moderátora do 5 sekúnd. V prípade, ak súťažiaci odpovie správne na otázku, získava 10 bodov; v prípade, ak súťažiaci neodpovie správne na otázku, stráca zo svojho konta 5 bodov, pričom stav konta súťažiaceho môže mať aj zápornú hodnotu.
   Ak súťažiaci, ktorý sa prihlásil v poradí ako prvý, odpovedal správne, pripíše sa mu 10 bodov a moderátor číta ďalšiu otázku, ktorá sa riadi rovnakými pravidlami ako prvá otázka.
   V prípade, že v poradí prvý súťažiaci neodpovedal správne, prichádza zo svojho konta o 5 bodov a možnosť hádať dostáva ďalší súťažiaci v poradí, v akom sa na odpoveď prihlásili.
   Druhý, tretí alebo štvrtý súťažiaci v poradí (ak sa prihlásilo na odpoveď viac súťažiacich) majú povinnosť odpovedať, za správnu odpoveď získavajú 10 bodov a za nesprávnu odpoveď stratia 5 bodov. Súťažiaci, ktorý sa v danom časovom limite neprihlásil na odpoveď, stráca možnosť na danú otázku odpovedať. V prípade, ak ani jeden z prihlásených súťažiacich neodpovie správne, správnu odpoveď prečíta moderátor. Rovnakým spôsobom odpovedajú súťažiaci na všetky súťažné otázky v prvom kole.
   Ak sa do 5-tich sekúnd neprihlási žiaden súťažiaci na odpoveď, moderátor prečíta správnu odpoveď a hra pokračuje ďalej.
  7. Súťažiaci, ktorý v prvom kole nahral najmenej bodov vypadáva z hry a nepostupuje do druhého kola. V prípade rovnosti bodov medzi súťažiacimi s najnižším počtom bodov na hráčskom konte, pokračujú do druhého kola všetci súťažiaci.
 2. kolo
  1. V druhom kole súťažia súťažiaci, ktorí postúpili z prvého kola. Bodový stav ich hráčskeho konta na začiatku druhého kola je totožný so stavom na konci prvého kola.
  2. Moderátor relácie vyžrebuje súťažnú tému, z ktorej 5 otázok bude tvoriť náplň druhého kola.
  3. Následne súťaž pokračuje rovnako ako v prvom kole relácie, s tým rozdielom, že súťažiaci môžu získať dvojnásobný počet bodov za každú správnu odpoveď, ale aj stratiť dvojnásobný počet bodov za nesprávnu odpoveď (za správnu odpoveď súťažiaci získava 20 bodov, za nesprávnu odpoveď súťažiaci prichádza o 10 bodov).
  4. Súťažiaci, ktorý má po druhom kole na svojom hráčskom konte najmenej bodov, vypadáva zo súťaže a nepostupuje do tretieho kola. V prípade rovnosti bodov medzi súťažiacimi s najnižším počtom bodov na hráčskom konte, pokračujú všetci súťažiaci do tretieho kola.
 3. kolo
  1. V treťom kole súťažia súťažiaci, ktorí postúpili z druhého kola. Bodový stav ich hráčskeho konta na začiatku tretieho kola je totožný so stavom na konci druhého kola.
  2. Moderátor TV vyžrebuje súťažnú tému, z ktorej 5 otázok bude tvoriť náplň tretieho kola.
  3. Následne hra pokračuje rovnako ako v prvom kole relácie, s tým rozdielom, že súťažiaci môžu získať trojnásobný počet bodov za každú správnu odpoveď, ale aj stratiť trojnásobný počet bodov za nesprávnu odpoveď (za správnu odpoveď súťažiaci získava 30 bodov, za nesprávnu odpoveď súťažiaci prichádza o 15 bodov).
  4. Súťažiaci, ktorého bodový stav na hráčskom konte po treťom kole je najvyšší, pokračuje do štvrtého kola. Do štvrtého kola postupuje iba jeden súťažiaci.
   V prípade rovnosti bodov medzi súťažiacimi s najvyšším počtom bodov na hráčskom konte, si súťažiaci vyžrebujú z piatich guľôčok s hodnotami „0“ „1“, „2“, „3“ a „4“. Súťažiaci, ktorý si vyžrebuje najvyššiu hodnotu pokračuje do štvrtého kola. Súťažiaci si žrebujú v poradí, v akom boli moderátorom vyžrebovaní do súťaže.
 4. kolo - FINÁLE - TIPOVANIE
  1. Vo štvrtom kole súťaží jeden súťažiaci, ktorý postúpil z tretieho kola.
  2. Súťažiaci má k dispozícii všetky body, ktoré má na svojom hráčskom konte po skončení tretieho kola. V prípade, že stav jeho bodového konta má hodnotu nižšiu ako 20 bodov, alebo zápornú hodnotu, získava k dispozícii na hru vo štvrtom kole 20 bodov.
  3. V osudí sa nachádzajú guľôčky ukrývajúce hodnoty „1“, „2“, „3“, „4“, „5“, „6“, „7“, „8“, „9“, „10“, „11“, „12“, „14“, „15“, „16“, „17“, „18“, „19“, „20“, „21“, „22“, „23“, „24“ a „25“ (1 až 25 s výnimkou 13). Moderátor ukáže na vopred vybratú guľôčku s hodnotou „13“. Súťažiaci musí vsadiť všetky svoje body a následne správne si tipnúť, či ďalšia ním vyžrebovaná guľôčka bude ukrývať nižšiu alebo vyššiu hodnotu. Ak si súťažiaci tipne správne, vyhráva k počtu svojich vsadených bodov rovnaký počet bodov. V prípade, že si tipne nesprávne, stráca 50 % svojich bodov. Následne opäť vsadí všetky svoje body a tipuje si, či ďalšia vyžrebovaná guľôčka bude ukrývať nižšiu alebo vyššiu hodnotu ako predchádzajúca vyžrebovaná guľôčka. Súťažiaci musí takto tipovať trikrát (napríklad pri stave konta 100 bodov – po prvom správnom tipe má súťažiaci 200 bodov, po druhom správnom tipe má 400 bodov a po treťom správnom tipe má 800 bodov; v prípade prvého nesprávneho tipu má 50 bodov, po druhom nesprávnom tipe má 25 bodov, po treťom nesprávnom tipe má 12,5 bodu). Výsledný bodový stav na konte súťažiaceho je jeho výhra v EUR.
  4. Súťažiaci má právo rozhodnúť sa, či sa zúčastní súťaže v nasledujúcej relácii výmenou za 50 % zo sumy výhry, ktorú získal v 4. kole.
  5. Do uvedenej sumy sa nezapočítava registračná výhra, ktorá prináleží súťažiacemu v plnej výške, ak splnil všetky podmienky na jej získanie podľa tohto štatútu.

 

VI. Výhra

 1. Výhrami v súťaži sú:
  1. registračná výhra v hodnote 80 EUR (slovom: osemdesiat eur) pre každého súťažiaceho TV súťaže, ktorý splnil podmienky tohto štatútu na registráciu a splnil podmienky účasti podľa čl. III. tohto štatútu, splnil si povinnosti požadované od súťažiaceho podľa tohto štatútu, zúčastnil sa nakrúcania všetkých piatich relácií v príslušný nakrúcací deň ako účastník a nebol zo súťaže podľa tohto štatútu vylúčený;
  2. výhra z finálového 4. kola relácie - finančná suma v mene EUR, ktorá zodpovedá počtu bodov v plusovej hodnote, ktoré súťažiaci nahral v 4. - finálovom kole relácie; ak sa výherca rozhodol pokračovať za splnenia podmienok tohto štatútu v ďalšej súťaži (ktorá je obsahom nasledujúcej relácie), jeho výhrou je 50 % sumy z výhry, ktorú vyhral v štvrtom kole; pričom maximálna výhra v 4. finálovom kole relácie môže dosiahnuť sumu 2 400 EUR (slovom: dvetisícštyristo eur).
 2. Výhra/y v súťaži je/sú predmetom dane z príjmov v súlade s § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň hradí súťažiaci - výherca súťaže, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu výhry oznámi organizátor výhercovi pri prevzatí výhry.
 3. V prípade, ak sa výherca z finálového 4. kola relácie rozhodol pokračovať v súťaži v nasledujúcej relácii podľa článku V bodu 4 tohto štatútu, ktorá je súčasťou ďalšieho nakrúcacieho dňa, vznikne mu nárok na získanie ďalšej registračnej výhry v prípade, že sa zúčastní všetkých 5 relácií ďalšieho nakrúcacieho dňa (bez ohľadu na to, či sa zúčastní ako súťažiaci v publiku alebo ako súťažiaci hráč) a splní všetky podmienky na získanie registračnej výhry podľa čl. VI. bodu 1 písm. a) tohto štatútu.

 

VII.
Spôsob vyplácania výhier

 1. Výhry získané v súťaži sa súťažiacim vyplácajú výlučne bezhotovostne a to prevodom na účet súťažiaceho - výhercu alebo na iný účet, ktorý uvedie súťažiaci po skončení nakrúcania v poradí poslednej relácie v príslušný nakrúcací deň, najneskôr však do 30 dní po nakrúcacom dni, v ktorom sa súťažiaci zúčastnil súťaže.
 2. Súťažiaci, ktorému vzniklo právo na výhru, je na požiadanie povinný preukázať organizátorovi svoju totožnosť. V sporných prípadoch o nároku na výhru alebo o splnení podmienok týchto pravidiel súťaže, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť organizátor.
 3. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na súťažiaceho - výhercu okamihom jej odoslania na účet súťažiaceho, ktorý uviedol a potvrdil svojím podpisom. Výhra sa považuje za odovzdanú jej zaslaním na účet, ktorý výherca uviedol po skončení nakrúcania v poradí poslednej relácie v príslušný nakrúcací deň.
 4. Výhry sú neprenosné. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor (prípadne ďalšie zúčastnené osoby) nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži a s prevzatím výhry a ani účasťou v relácii. Organizátor (prípadne ďalšie zúčastnené osoby) nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového a televízneho spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky odovzdania výhier.

 

VIII. Porušenie podmienok súťaže

Ak súťažiaci nesplní alebo poruší ktorúkoľvek povinnosť, alebo podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v súťaži, resp. na výhru. Organizátor má právo výhru súťažiacemu - výhercovi neodovzdať v prípade, ak tento nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu. V prípade, ak takýmto konaním podľa prvej vety tohto článku vznikne organizátorovi, producentovi, RTVS akákoľvek škoda, je súťažiaci povinný túto škodu poškodenému uhradiť v celom rozsahu.

 

IX. Osobné údaje

 1. Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa postupom uvedeným v tomto štatúte zapojila do súťaže alebo ako zástupca pristúpila k tomuto štatútu. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia a sú tiež dostupné na nahliadnutie u organizátora. Súťažiaci je oprávnený požiadať organizátora o zaslanie poučenia ohľadom spracúvania osobných údajov aj na súťažiacim uvedený email.

 

X. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších osôb zo súťaže

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov organizátora, producenta a RTVS, ako aj osoby, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto súťaže, a osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

 

XI. Ďalšie ustanovenia:

 1. V prípade, že sa v priebehu relácie vyskytnú problémy najmä technického charakteru, na základe ktorých nie je možné jednoznačne určiť správnu odpoveď na otázku danú moderátorom relácie alebo bude zistené, že nesprávna odpoveď bola uznaná za správnu, je organizátor súťaže oprávnený otázku anulovať a pokračovať v súťaži ďalej s inou náhradnou otázkou.
 2. V prípade vážnych technických alebo iných problémov podľa bodu 1. tohto článku si organizátor vyhradzuje právo anulovať tú časť súťaže, ktorá bola postihnutá takouto chybou a následne pokračovať v súťaži od momentu, keď súťaž nebola postihnutá takouto chybou.
 3. Protesty proti priebehu súťaže alebo voči správnosti odpovedí na položené otázky alebo výhry môžu súťažiaci podávať výlučne ústne bezprostredne po udalosti, proti ktorej súťažiaci podávajú protest. Po ukončení súťaže v príslušnej relácii je výsledok súťaže nemenný a nie je možné ho spochybniť, alebo voči nemu namietať akýmkoľvek spôsobom. Protesty proti správnosti odpovedí na položené otázky musia obsahovať označenie otázky a odpovede, ktorú považuje súťažiaci za nesprávnu, odôvodnenie, prečo ju považuje za nesprávnu a uvedenie odpovede, ktorú považuje za správnu. Protesty proti priebehu súťaže musia obsahovať presné uvedenie skutočností, ktoré namieta súťažiaci a odôvodnenie týchto skutočností. Protesty, ktoré neobsahujú takéto skutočnosti organizátor zamietne ihneď v mieste nakrúcania relácie. Protesty v mieste nakrúcania relácie posudzuje v mene organizátora zástupca určený organizátorom. Až do prípadného opačného rozhodnutia platí, že sú doterajšie rozhodnutia organizátora správne. V prípade, že protest bude uznaný za opodstatnený, súťažiaci dostane novú otázku, ktorá nahrádza otázku, ktorá bola uznaná za chybnú, alebo v mene organizátora rozhodne zástupca organizátora iným spôsobom na základe svojho uváženia po vyhodnotení všetkých relevantných skutočností.
 4. O rozhodnutí podľa bodu 1 až 3 tohto článku je vyhotovený zápis, voči rozhodnutiu nie je možné namietať alebo sa voči nemu odvolať, rozhodnutie je konečné.
 5. V prípade, že sa kedykoľvek po skončení súťaže zistí, že chybná odpoveď na otázku bola omylom zo strany organizátora vyhodnotená ako správna, nebude výsledok dosiahnutý súťažiacimi anulovaný a tento výsledok je považovaný za správny.
 6. V prípade, že súťažiaci podá sťažnosť voči iným skutočnostiam ako uvedeným v tomto článku bode 1 až 5, rozhodne o nich organizátor v lehote ním určenej. Sťažnosť podľa tohto bodu môže podať záujemca o účasť v súťaži alebo súťažiaci, v prípade, že namieta, že boli porušené jeho práva podľa tohto štatútu okrem práv uvedených v tomto článku bode 1 až 5 tohto štatútu. Sťažnosť je potrebné uplatniť bezprostredne po udalosti, proti ktorej súťažiaci alebo záujemca o účasť v súťaži podáva protest. V prípade, že nie je možné sťažnosť uplatniť u zástupcu organizátora bezprostredne po udalosti, proti ktorej súťažiaci alebo záujemca o účasť v súťaži podáva protest, je potrebné uplatniť sťažnosť najneskôr do 15 dní odo dňa vzniku dôvodu podania sťažnosti a to doporučeným listom na adresu sídla organizátora: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37. Každá uplatňovaná sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis osoby, ktorá sťažnosť podáva, opis udalosti a uvedenie skutočností, ktoré odôvodňujú podanie sťažnosti. Rozhodnutie organizátora týkajúce sa akejkoľvek sťažnosti je konečné a nie je možné voči nemu namietať alebo sa voči nemu odvolať.

 

XII. Vylúčenie súťažiaceho:

 1. Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť výkon súťažiaceho do relácie. Zo súťaže a nakrúcania relácie môže organizátor vylúčiť súťažiaceho, ktorý bude akýmkoľvek spôsobom narušovať súťaž, jej nerušený a plynulý priebeh, poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa tohto štatútu, alebo bude postupovať v rozpore s pravidlami uvedenými v ňom.
  V prípade vylúčenia súťažiaceho zo súťaže nevzniká súťažiacemu nárok na akékoľvek plnenie, a to vrátane výhry podľa tohto štatútu.
 2. Organizátor alebo ním určená osoba (organizátor rozhodol, že takouto osobou je aj producent), má právo vylúčiť ktoréhokoľvek záujemcu o účasť v súťaži, resp. súťažiaceho zo súťaže aj v prípade, ak:
  1. po registrácii súťažiaceho zistí, že akékoľvek údaje alebo akákoľvek z informácií, ktoré poskytol organizátorovi, producentovi alebo RTVS alebo osobám nimi určenými, sú nepravdivé, neúplné, nepresné alebo zavádzajúce, alebo ak súťažiaci alebo záujemca o účasť poruší svoju povinnosť podľa tohto štatútu, vrátane Pravidiel súťaže alebo pokyny producenta alebo organizátora;
  2. organizátor súťaže, alebo osoba ním určená (organizátor rozhodol, že takouto osobou je aj producent) nadobudne v priebehu súťaže dôvodné podozrenie, že súťažiaci postupuje nečestne, v rozpore s týmto štatútom alebo Pravidlami súťaže;
  3. súťažiaci ohrozí alebo poruší rovnaké podmienky účasti v súťaži pre všetkých súťažiacich alebo organizátor nadobudne v priebehu súťaže dôvodné podozrenie o tomto porušovaní podmienok účasti;
  4. sa súťažiaci odmietne podrobiť vykonaniu skúšky, resp. testov na kontrolu, či nie je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok alebo psychotropných látok;
  5. súťažiaci nebude rešpektovať pokyny výrobného štábu producenta a RTVS alebo osôb poverených producentom a RTVS v súlade so scenárom príslušnej relácie, zameraním programu a právnymi predpismi;
  6. súťažiaci sa nedostaví na nakrúcanie relácie v stave spôsobilom na nakrúcanie;
  7. súťažiaci poruší tento štatút iným spôsobom ako uvedeným v písmene a) až f) tohto bodu štatútu.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť so súťaže a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 4. Ak sa dodatočne preukáže, že súťažiaci postupoval takým spôsobom, ktorý odôvodňoval jeho vylúčenie zo súťaže, je organizátor súťaže oprávnený rozhodnúť o jeho vylúčení zo súťaže aj dodatočne. V takomto prípade je súťažiaci povinný na výzvu organizátora, alebo osoby ním poverenej (organizátor rozhodol, že takouto osobou je aj producent) vrátiť všetky výhry, ktoré svojou účasťou v súťaži získal. Dodatočným vylúčením zo súťaže nevzniká právo na výhry, ktoré pôvodne získal dodatočne vylúčený súťažiaci inej osobe.
 5. Ak súťažiaci odstúpi v priebehu súťaže, bude zo súťaže vylúčený, nemôže v súťaži pokračovať z akýchkoľvek dôvodov, alebo počas súťaže zomrie, jeho účasť v súťaži zaniká.
 6. Ak v priebehu súťaže dôjde k technickej alebo inej podobnej poruche či udalosti narúšajúcej priebeh súťaže, je organizátor, alebo osoba ním určená (organizátor rozhodol, že takouto osobou je aj producent), oprávnený súťaž prerušiť a rozhodnúť o ďalšom postupe.

 

XIII. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky a prebieha v slovenskom jazyku. Súťaž je časovo ohraničená a uskutoční sa od 29.1.2018 až do 31.12.2019. Organizátor si vyhradzuje právo túto súťaž kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.

 

XIV. Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na https://www.tipos.sk a zároveň dostupný u organizátora. Pôvodný štatút a štatút zo dňa 29.01.2018 sú dostupné na požiadanie u organizátora súťaže.

 

XV. Účinnosť a prechodné ustanovenia

 1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 19.11.2018.
 2. Na právne vzťahy, ktoré vznikli v tejto súťaži do dňa 18.11.2018 sa vzťahujú ustanovenia pôvodného štatútu; okrem vzťahov, ktoré vznikli v tejto súťaži do dňa 01.07.2018, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia štatútu tejto propagačnej súťaže zo dňa 29.01.2018, ktorý je zrušený dňom 02.07.2018 (ďalej aj ako „štatút zo dňa 29.01.2018“). Uvedené platí, ak tento štatút neustanovuje inak alebo ak z povahy veci nevyplýva inak.
 3. Pôvodný štatút sa zrušuje dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu.

 

XVI. Osobitné a záverečné ustanovenia

 1. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas so štatútom ako Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť alebo pozastaviť súťaž úplne alebo čiastočne alebo zmeniť pravidlá súťaže kedykoľvek bez toho, aby organizátorovi, producentovi alebo RTVS vznikol akýkoľvek záväzok voči súťažiacim.
 4. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
 5. Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja tovarov a služieb organizátora a nie je hazardnou hrou v súlade so zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Za organizátora:

V Bratislave, dňa 15.11.2018

 

 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Ing. Ján Barczi - generálny riaditeľ