Loteria Online

VOP O2

Všeobecné obchodné podmienky
upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom pri registrácii
údajov z pokladničných dokladov prostredníctvom SMS

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 499/B  (ďalej len „spoločnosť TIPOS“) je prevádzkovateľom hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“).

Preambula

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP SMS“) popisujú podmienky a spôsob zapojenia sa do Národnej bločkovej lotérie prevádzkovanej spoločnosťou TIPOS v spolupráci s mobilným operátorom, spoločnosťou O2 Slovakia, s. r. o. (ďalej len „spoločnosť O2“). Toto zapojenie je založené na SMS službe O2, pričom hráč uhradí telekomunikačný poplatok za odoslanú správu až na základe faktúry vystavenej spoločnosťou O2 alebo sa uhradí z predplateného kreditu hráča.

Čl. 1
Predmet úpravy

 1. Predmetom VOP SMS je úprava práv a povinností hráča a spoločnosti TIPOS pri prevádzkovaní služieb, ktoré poskytuje spoločnosť TIPOS pri registrácii údajov z pokladničných dokladov do lotérie pokladničných dokladov s názvom „Národná bločková lotéria“ prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete a koncových zariadení, najmä mobilných telefónov s využitím služby posielania a prijímania krátkych textových správ (ďalej len „Služba “).
 2. Spoločnosť TIPOS v rámci poskytovanej Služby umožňuje hráčovi najmä:

  a) aktivovať telefónne číslo priradené k SIM karte, ktorá je na základe uzatvorenej zmluvy o pripojení so spoločnosťou O2 registrovaná v systémoch spoločnosti O2 na hráča (ďalej len „mobilné telefónne číslo“), pre registráciu údajov z pokladničných dokladov prostredníctvom využitia Služby;

  b) kedykoľvek mobilné telefónne číslo zablokovať pre registráciu údajov z pokladničných dokladov prostredníctvom Služby, a to spôsobom uvedeným v týchto VOP SMS.

 3. Podmienky spoločnosti O2 pre využívanie Služby stanovuje spoločnosť O2 (poplatok za SMS a pod.). Poskytovanie Služby je teda podmienené aj splnením podmienok stanovených spoločnosťou O2, ktoré budú zverejnené na webovom sídle  www.narodnablockovaloteria.sk a  a www.o2.sk.

Čl. 2
Aktivovanie Služby

 1. Mobilné telefónne číslo bude aktivované pre registráciu údajov z pokladničných dokladov prostredníctvom Služby, pokiaľ:

  a) hráč vyhlási, že dovŕšil 18 rokov veku, a teda je podľa zákona o hazardných hrách oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách,

  b) hráč sa zúčastňuje prostredníctvom mobilného telefónneho čísla iných hazardných hier prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS,

  c) mobilné telefónne číslo nie je pre Službu blokované rozhodnutím spoločnosti O2.

  Hráč zodpovedá za škodu, ktorá vznikne ako dôsledok toho, že vyhlásenie podľa písmena a) nie je pravdivé.

 2. Po splnení podmienok uvedených v odseku 1 a po splnení ďalších podmienok uvedených na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk bude hráčovi aktivovaná Služba. Hráč súčasne pri aktivácii Služby vyjadruje svoj súhlas s prijímaním informačných SMS súvisiacich s prevádzkovaním hier spoločnosti TIPOS. Forma a časové intervaly zasielania informačných SMS závisia od rozhodnutia spoločnosti TIPOS.
 3. Hráčom a osobou, ktorej bude aktivovaná Služba, môže byť len osoba, ktorej platný právny poriadok umožňuje zúčastňovať sa ako hráčovi na hazardných hrách.
 4. Službu nie je možné aktivovať pre mobilné telefónne čísla, pre ktoré bola vydaná viac ako jedna SIM karta (resp. takáto požiadavka sa bude riešiť individuálne), alebo ak nie sú splnené iné, spoločnosťou O2 stanovené podmienky na aktiváciu a využívanie Služby a jej elektronických komunikačných služieb, pokiaľ tak určí spoločnosť O2.

Postup pri aktivovaní mobilného telefónneho čísla:

Registrácia mobilného telefónneho čísla (ďalej aj „MT“) prebieha dvojkrokovo. Odoslaním PRÁZDNEJ SMS správy na číslo 7777 si hráč vyžiada registráciu svojho čísla MT v systéme prevádzkovateľa. Ak sú splnené všetky požadované podmienky pre dané číslo MT a dané číslo MT ešte nie je v systéme registrované, je hráč vyzvaný k potvrdeniu registrácie zaslaním ANO na číslo 7777. Registrácia je potvrdená spätnou SMS správou.

Registráciu MT je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS správy STOP z registrovaného MT na číslo 7777. Zaslaním SMS správy STOP na číslo 7777 z neregistrovaného čísla MT sa dané číslo MT pre využívanie danej služby u prevádzkovateľa zablokuje.

Čl. 3
Využívanie Služby

 1. Hráč je oprávnený si kedykoľvek zaregistrovať požadované údaje z pokladničného dokladu, s výnimkou času určenému technickej prestávke, alebo keď to nie je možné z technických dôvodov, alebo keď to neumožňujú platné právne normy. O každej technickej prestávke bude hráč informovaný na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk, pokiaľ táto bola plánovaná.
 2. Hráč môže kedykoľvek, s výnimkou času definovaného v ods. 1 tohto článku, zaregistrovať údaje z pokladničného dokladu, avšak vždy len za splnenia podmienok stanovených v týchto VOP SMS a podmienok spoločnosti O2 pre poskytovanie jej služieb.
 3. Registrácia údajov z pokladničného dokladu nebude prijatá v prípade, ak nie sú splnené všetky podmienky stanovené spoločnosťou O2 pre poskytovanie jej služieb (napr. hráč neuhradil včas svoje splatné záväzky voči spoločnosti O2).
 4. Všetky SMS správy medzi hráčom a prevádzkovateľom v zmysle týchto VOP SMS sú bezplatné. Výnimkou sú SMS správy potvrdzujúce registráciu údajov z pokladničného dokladu (SMS sú spoplatnené tzv. telekomunikačným poplatkom podľa aktuálneho cenníka spoločnosti O2). Spoločnosť O2 si vyhradzuje právo zmeny výšky spoplatnenia. Kompletný cenník je v prílohe týchto VOP a na webovom sídle spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. www.o2.sk.

Postup pri registrácii údajov z pokladničného dokladu prostredníctvom Služby:

Prostredníctvom MT s číslom registrovaným v systéme prevádzkovateľa má hráč možnosť registrovať údaje z pokladničného dokladu do Národnej bločkovej lotérie. Hráč registruje pokladničný doklad zaslaním SMS správy na číslo 7777 v požadovanom formáte. Registrácia pokladničných dokladov je riadne vykonaná po prijatí potvrdenia o registrácii v hre prostredníctvom SMS správy obsahujúcej ID registrácie, DKP/KP, dátum žrebovania.

Zrušenie registrácie :

V čase stanovenom Herným plánom je možné platnú registráciu zrušiť zaslaním SMS správy v tvare STORNO ID na číslo 7777. O zrušení registrácie je hráč informovaný spätnou SMS.

Čl. 4
Overovanie a vyplácanie výhier

 1. Spoločnosť TIPOS umožňuje hráčovi preveriť prostredníctvom zaslania SMS či jeho potvrdenie o registrácii v hre je výherné.
 2. Hráč si uplatňuje nárok na výhru a reklamáciu na výhru v zmysle Herného plánu lotérie pokladničných dokladov Národná bločková lotéria.
 3. Spoločnosť TIPOS sa zaväzuje po uplatnení nároku na výhru a overení nároku hráča na výhru vyplatiť výhru spôsobom ďalej uvedeným. Spoločnosť TIPOS je oprávnená pri pochybnostiach o veku hráča požadovať, aby sa hráč osobne dostavil do sídla spoločnosti TIPOS pri výplate akejkoľvek výhry, pričom môže požadovať predloženie identifikačných dokladov preukazujúcich vek hráča.
 4. V prípade, že si hráč zvolí možnosť vyplatenia výhry cez bankový účet, spoločnosť TIPOS zabezpečí vyplatenie výhry na tento bankový účet, ktorý hráč určí, pokiaľ ide o takú výšku výhry, pri ktorej Herný plán nevyžaduje jej osobné prevzatie v určených miestach a to maximálne do 5 dní. Spoločnosť TIPOS si vyhradzuje právo odmietnuť bezhotovostný prevod výhry na bankový účet, ktorého majiteľom je iná osoba ako hráč, ktorý požiada o vyplatenie výhry. Spoločnosť TIPOS nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že určil účet, ktorý nie je aktuálne jeho účtom alebo na účet, ktorý nie je aktívny alebo na neexistujúci účet.
 5. V prípade, že sa preukáže, že Služba bola aktivovaná osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa čl. 2 ods. 3, nevzniká hráčovi nárok na vyplatenie výhry.

Postup pri overovaní výhry:

Pokyn na vyplatenie vzniknutých výhier dáva hráč odoslaním SMS správy VYHRA na číslo 7777. Spätnou SMS správou systém hráča informuje, že

 • pre dané číslo MT nie je evidovaná výhra,
 • k danému číslu MT nie je registrované číslo bankového účtu (je potrebné ho v systéme zaregistrovať ) v prípade, že vzniknutá výhra nepresahuje limit stanovený prevádzkovateľom (do 1000 € vrátane),
 • vzniknuté výhry v sume nepresahujúcej limit stanovený prevádzkovateľom (do 1000 € vrátane) budú prevedené na uvedené registrované číslo bankového účtu,
 • pre vzniknuté výhry presahujúce limit stanovený prevádzkovateľom (prevyšujúcej 1000 € ) sa vyžaduje osobná návšteva hráča v  sídle spoločnosti TIPOS za účelom vykonania riadneho overenia totožnosti hráča.

Postup pri registrácii bankového účtu:

Za účelom vyplatenia výhier nepresahujúcich limit stanovený prevádzkovateľom priamo na bankový účet hráča je potrebné číslo bankového účtu pre dané číslo MT v systéme zaregistrovať. Hráč odošle SMS správu UCET CISLO_UCTU v tvare IBAN na číslo 7777 (napr. UCET SK1234567895741395462526). V prípade uvedenia korektného čísla bankového účtu je registrácia potvrdená spätnou SMS správou obsahujúcou okrem iného potvrdené číslo bankového účtu. V opačnom prípade je hráč na nekorektné číslo bankového účtu upozornený. Číslo bankového účtu je možné kedykoľvek zmeniť rovnakým spôsobom ako zaregistrovať.

Čl. 5
Ukončenie poskytovania Služby

 1. Hráč je oprávnený kedykoľvek aktiváciu Služby zrušiť, a to na základe zaslanej SMS správy. Po zrušení aktivácie Služby:

  a) hráč už nemôže vykonávať úkony potrebné na registráciu pokladničných dokladov spôsobom uvedeným v týchto VOP SMS,

  b) všetky dovtedy vykonané registrácie zostávajú v platnosti,

  c) spoločnosť TIPOS vyplatí všetky výhry v Národnej bločkovej lotérii, ktorej sa hráč zúčastnil prostredníctvom Služby, na hráčom registrovaný účet, pokiaľ nejde o výhry, ktoré podľa Herného plánu sa vyplácajú osobne hráčovi na určených miestach.

 2. V prípade, že výhry, ktoré by mala spoločnosť TIPOS vyplatiť hráčovi po zrušení aktivácie Služby, nie je možné vyplatiť na registrovaný bankový účet, oznámi to spoločnosť TIPOS hráčovi prostredníctvom SMS správy a vyžiada si, aby hráč určil iný spôsob vyplatenia. Spoločnosť TIPOS nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú tým, že nebolo možné doručiť SMS. Ak hráč neodpovie do 60 dní, má sa za to, že nemá záujem o vrátenie finančných prostriedkov a finančná hotovosť zostáva spoločnosti TIPOS.

Postup pri zrušení aktivácie Služby:

Registráciu MT je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS správy STOP z registrovaného MT na číslo 7777. Zaslaním SMS správy STOP na číslo 7777 z neregistrovaného čísla MT sa dané číslo MT pre využívanie danej služby u prevádzkovateľa zablokuje.

Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a hráča neupravené v týchto VOP SMS sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení, prípadne právami a povinnosťami upravenými v Hernom pláne lotérie pokladničných dokladov Národná bločková lotéria.
 2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto VOP SMS sa vykonávajú v aktuálne platnej mene na území Slovenskej republiky.
 3. Hráč súhlasí s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP SMS je spoločnosť TIPOS oprávnená prevádzať na tretie osoby alebo je oprávnená povinnosti zabezpečiť cez tretie osoby.
 4. Tieto VOP SMS sú platné do odvolania a vzťahujú sa na hráčov, ktorí budú pri poskytovaní Služby využívať elektronické komunikačné služby spoločnosti O2.
 5. Tieto VOP  SMS nadobúdajú účinnosť  16.12.2019

Príloha 1: SMS obslužné príkazy, popis, koncové ceny
a) obslužné SMS príkazy v hrách spoločnosti TIPOS, zasielané na číslo 7777:

 

SMS príkaz Popis
Prázdna SMS Vyžiadanie registrácie svojho čísla MT v systéme prevádzkovateľa
ANO Potvrdenie registrácie svojho čísla MT
STOP Zrušenie registrácie resp. zablokovanie čísla MT v prípade, že ešte nebolo zaregistrované
STORNO Zrušenie registrácie v čase určenom Herným plánom
UCET Zadefinovanie účtu hráča pre vyplatenie prípadných výhier
VYHRA Spôsob ako si overiť výhru
INFO Informácie o registrácii pokladničných dokladov, možnosti zrušenia registrácie a spôsobe vyplácania výhry

 

b) SMS príkazy pre registráciu pokladničných dokladov zasielané na číslo 7777:

DKPDKPDKPDKPDKPD dd.mm.rrrr hh:mm ssss,ss

Kde

DKPDKPDKPDKPDKPD je 16 alebo 17 miestne DKP v prípade elektronickej registračnej pokladnice, alebo KP v prípade pokladnice systému e-kasa klient

dd.mm.rrrr je dátum vyhotovenia pokladničného dokladu (dd – deň, mm – mesiac, rrrr – rok)

hh:mm je čas vyhotovenia pokladničného dokladu (hh – hodina, mm – minúta)

ssss,ss je celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade

napríklad

1234567890123456 12.9.2013 10:23 149,25

 

O2 si vyhradzuje právo  sprístupniť  Službu zákazníkom na základe platobnej disciplíny a v súlade s VOP spoločnosti O2.