Loteria Online

VOP Slovak Telekom

Všeobecné obchodné podmienky
upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom pri registrácii
údajov z pokladničných dokladov prostredníctvom SMS

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 499/B (ďalej len „spoločnosť TIPOS“) je prevádzkovateľom hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“).

Preambula

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP SMS“) popisujú podmienky a spôsob zapojenia sa do Národnej bločkovej lotérie prevádzkovanej spoločnosťou TIPOS v spolupráci s mobilným operátorom, spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. (ďalej len „spoločnosť Slovak Telekom“). Toto zapojenie je založené na SMS službe Slovak Telekom, pričom hráč uhradí telekomunikačný poplatok za odoslanú správu až na základe faktúry vystavenej spoločnosťou Slovak Telekom alebo sa uhradí z predplateného kreditu hráča.

Čl. 1
Predmet úpravy

 1. Predmetom VOP SMS je úprava práv a povinností hráča a spoločnosti TIPOS pri prevádzkovaní služieb, ktoré poskytuje spoločnosť TIPOS pri registrácii údajov z pokladničných dokladov do lotérie pokladničných dokladov s názvom“ Národná bločková lotéria“ prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete a koncových zariadení, najmä mobilných telefónov s využitím služby posielania a prijímania krátkych textových správ (ďalej len „Služba “).
 2. Spoločnosť TIPOS v rámci poskytovanej Služby umožňuje hráčovi najmä:

  a) aktivovať telefónne číslo priradené k SIM karte, ktorá je na základe uzatvorenej zmluvy o pripojení so spoločnosťou Slovak Telekom registrovaná v systémoch spoločnosti Slovak Telekom na hráča (ďalej len „mobilné telefónne číslo“), pre registráciu údajov z pokladničných dokladov prostredníctvom využitia Služby;

  b) kedykoľvek mobilné telefónne číslo zablokovať pre registráciu údajov z pokladničných dokladov prostredníctvom Služby, a to spôsobom uvedeným v týchto VOP SMS.

 3. Podmienky spoločnosti Slovak Telekom pre využívanie Služby stanovuje spoločnosť Slovak Telekom (poplatok za SMS a pod.). Poskytovanie Služby je teda podmienené aj splnením podmienok stanovených spoločnosťou Slovak Telekom, ktoré budú zverejnené na webovom sídle   www.narodnablockovaloteria.sk a www.telekom.sk.

Čl. 2
Aktivovanie Služby

 1. Mobilné telefónne číslo bude aktivované pre registráciu údajov z pokladničných dokladov prostredníctvom Služby, pokiaľ:

  a) hráč vyhlási, že dovŕšil 18 rokov veku, a teda je podľa zákona o hazardných hrách oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách,

  b) hráč sa zúčastňuje prostredníctvom mobilného telefónneho čísla iných hazardných hier prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS,

  c) mobilné telefónne číslo nie je pre Službu blokované rozhodnutím spoločnosti Slovak Telekom.

  Hráč zodpovedá za škodu, ktorá vznikne ako dôsledok toho, že vyhlásenie podľa písmena a) nie je pravdivé.

 2. Po splnení podmienok uvedených v odseku 1 a po splnení ďalších podmienok uvedených na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk bude hráčovi aktivovaná Služba. Hráč súčasne pri aktivácii Služby vyjadruje svoj súhlas s prijímaním informačných SMS súvisiacich s prevádzkovaním hier spoločnosti TIPOS. Forma a časové intervaly zasielania informačných SMS závisia od rozhodnutia spoločnosti TIPOS.
 3. Hráčom a osobou, ktorej bude aktivovaná Služba, môže byť len osoba, ktorej platný právny poriadok umožňuje zúčastňovať sa ako hráčovi na hazardných hrách.
 4. Službu nie je možné aktivovať pre mobilné telefónne čísla, pre ktoré bola vydaná viac ako jedna SIM karta (resp. takáto požiadavka sa bude riešiť individuálne), alebo ak nie sú splnené iné, spoločnosťou Slovak Telekom stanovené podmienky na aktiváciu a využívanie Služby a jej elektronických komunikačných služieb, pokiaľ tak určí spoločnosť Slovak Telekom.

Postup pri aktivovaní mobilného telefónneho čísla:

Registrácia mobilného telefónneho čísla (ďalej aj „MT“) prebieha dvojkrokovo. Odoslaním bezplatnej PRÁZDNEJ SMS správy na číslo 7777 si hráč vyžiada registráciu svojho čísla MT v systéme prevádzkovateľa. Ak sú splnené všetky požadované podmienky pre dané číslo MT a dané číslo MT ešte nie je v systéme registrované, je hráč vyzvaný k potvrdeniu registrácie zaslaním SMS s  textom ANO na číslo 7777. Registrácia je potvrdená spätnou SMS správou.

Registrácia mobilného telefónneho čísla nie je potrebná v prípade, že je číslo MT v systéme už registrované cez službu Číselné hry (prostredníctvom skráteného čísla 3333), alebo službu Kurzové stávky (prostredníctvom skráteného čísla 3388). Registrácia v službe Národná bločková lotéria umožní automaticky na predmetnom čísle MT využívať službu Číselné hry a Kurzové stávky. Registráciu MT je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním bezplatnej SMS správy STOP z registrovaného MT na číslo 7777. Zaslaním SMS správy STOP na číslo 7777 z neregistrovaného čísla MT sa dané číslo MT pre využívanie danej služby u prevádzkovateľa zablokuje.

Čl. 3
Využívanie Služby

 1. Hráč je oprávnený si kedykoľvek zaregistrovať požadované údaje z pokladničného dokladu, s výnimkou času určenému technickej prestávke, alebo keď to nie je možné z technických dôvodov, alebo keď to neumožňujú platné právne normy. O každej technickej prestávke bude hráč informovaný na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk , pokiaľ táto bola plánovaná.
 2. Hráč môže kedykoľvek, s výnimkou času definovaného v ods.1 tohto článku, zaregistrovať údaje z pokladničného dokladu, avšak vždy len za splnenia podmienok stanovených v týchto VOP SMS a podmienok spoločnosti Slovak Telekom pre poskytovanie jej služieb.
 3. Registrácia údajov z pokladničného dokladu nebude prijatá v prípade, ak nie sú splnené všetky podmienky stanovené spoločnosťou Slovak Telekom pre poskytovanie jej služieb (napr. hráč neuhradil včas svoje splatné záväzky voči spoločnosti Slovak Telekom).
 4. Všetky SMS správy medzi hráčom a prevádzkovateľom v zmysle týchto VOP SMS sú bezplatné. Výnimkou sú SMS správy potvrdzujúce registráciu údajov z pokladničného dokladu (SMS je spoplatnená tzv. telekomunikačným poplatkom v sume 0,15€ s DPH). Spoločnosť Slovak Telekom si vyhradzuje právo kedykoľvek toto zmeniť (napríklad spoplatniť aj iné súvisiace sprievodné SMS). Telekomunikačný poplatok sa účtuje aj pri registrácii údajov z pokladničného dokladu cez mobilnú aplikáciu slúžiacu na vyskladanie a odoslanie SMS (nejedná sa o mobilnú aplikáciu k registrácii údajov z pokladničného dokladu prostredníctvom internetu). Kompletný cenník je v prílohe týchto VOP.

Postup pri registrácii údajov z pokladničného dokladu prostredníctvom Služby:

Prostredníctvom MT s číslom registrovaným v systéme prevádzkovateľa má hráč možnosť registrovať  údaje z pokladničného dokladu do  Národnej bločkovej lotérie.

Hráč registruje údaje z pokladničného dokladu zaslaním bezplatnej SMS správy na číslo 7777 vo formáte DKPKPDKPKPDKPKPDK dd.mm.rrrr hh:mm ssss,ss , kde

DKPKPDKPKPDKPKPDK je 16 alebo 17 miestne DKP v prípade elektronickej registračnej pokladnice, alebo KP v prípade pokladnice systému e-kasa klient, dd.mm.rrrr je dátum vyhotovenia pokladničného dokladu, hh:mm je čas vyhotovenia pokladničného dokladu , ssss,ss je celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade, napríklad 6014567890123456 1.7.2013 10:23 100,00.
Registrácia údajov z pokladničného dokladu je riadne vykonaná po prijatí potvrdenia o registrácii v hre prostredníctvom SMS správy obsahujúcej ID registrácie, DKP/KP, dátum žrebovania. Takáto správa je spoplatnená tzv. telekomunikačným poplatkom v sume 0,15€ s DPH.

Zrušenie registrácie:

V čase stanovenom Herným plánom je možné platnú registráciu zrušiť zaslaním SMS správy v tvare STORNO ID na číslo 7777. O zrušení registrácie je hráč informovaný spätnou SMS.

Čl. 4
Overovanie a vyplácanie výhier

 1. Spoločnosť TIPOS umožňuje hráčovi preveriť prostredníctvom zaslania SMS či jeho potvrdenie o registrácii v hre je výherné.
 2. Hráč si uplatňuje nárok na výhru a reklamáciu na výhru v zmysle Herného plánu lotérie pokladničných dokladov Národná bločková lotéria.
 3. Spoločnosť TIPOS sa zaväzuje po uplatnení nároku na výhru a overení nároku hráča na výhru vyplatiť výhru spôsobom ďalej uvedeným. Spoločnosť TIPOS je oprávnená pri pochybnostiach o veku hráča požadovať, aby sa hráč osobne dostavil do sídla spoločnosti TIPOS pri výplate akejkoľvek výhry, pričom môže požadovať predloženie identifikačných preukazujúcich vek hráča.
 4. V prípade, že si hráč zvolí možnosť vyplatenia výhry cez bankový účet, spoločnosť TIPOS zabezpečí vyplatenie výhry na tento bankový účet, ktorý hráč určí, pokiaľ ide o takú výšku výhry, pri ktorej Herný plán nevyžaduje jej osobné prevzatie v určených miestach a to maximálne do 5 dní. Spoločnosť TIPOS si vyhradzuje právo odmietnuť bezhotovostný prevod výhry na bankový účet, ktorého majiteľom je iná osoba ako hráč, ktorý požiada o vyplatenie výhry. Spoločnosť TIPOS nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že určil účet, ktorý nie je aktuálne jeho účtom alebo na účet, ktorý nie je aktívny alebo na neexistujúci účet.
 5. V prípade, že sa preukáže, že Služba bola aktivovaná osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa čl. 2 ods. 3, nevzniká hráčovi nárok na vyplatenie výhry.

Postup pri overovaní výhry:

Pokyn na vyplatenie vzniknutých výhier dáva hráč odoslaním bezplatnej SMS správy VYHRA na číslo 7777. Spätnou SMS správou systém hráča informuje, že

 • pre dané číslo MT nie je evidovaná výhra,
 • k danému číslu MT nie je registrované číslo bankového účtu (je potrebné ho v systéme zaregistrovať ) v prípade, že vzniknutá výhra nepresahuje limit stanovený prevádzkovateľom (do 1000 € vrátane),
 • vzniknuté výhry v sume nepresahujúcej limit stanovený prevádzkovateľom (do 1000 € vrátane) budú prevedené na uvedené registrované číslo bankového účtu,
 • pre vzniknuté výhry presahujúce limit stanovený prevádzkovateľom (prevyšujúcej 1000 €)  sa vyžaduje osobná návšteva hráča v sídle spoločnosti TIPOS za účelom vykonania riadneho overenia totožnosti hráča.

Postup pri registrácii bankového účtu:

Za účelom vyplatenia výhier nepresahujúcich limit stanovený prevádzkovateľom priamo na bankový účet hráča je potrebné číslo bankového účtu pre dané číslo MT v systéme zaregistrovať. Hráč odošle SMS správu UCET CISLO_UCTU v tvare IBAN na číslo 7777 (napr. UCET SK1234567895741395462526). V prípade uvedenia korektného čísla bankového účtu je registrácia potvrdená spätnou SMS správou obsahujúcou okrem iného potvrdené číslo bankového účtu. V opačnom prípade je hráč na nekorektné číslo bankového účtu upozornený. Číslo bankového účtu je možné kedykoľvek zmeniť rovnakým spôsobom ako zaregistrovať.

Čl. 5
Ukončenie poskytovania Služby

 1. Hráč je oprávnený kedykoľvek aktiváciu Služby zrušiť, a to na základe zaslanej SMS správy. Po zrušení aktivácie Služby:

  a) hráč už nemôže vykonávať úkony potrebné na registráciu pokladničných dokladov spôsobom uvedeným v týchto VOP SMS,

  b) všetky dovtedy vykonané registrácie zostávajú v platnosti,

  c) spoločnosť TIPOS vyplatí všetky výhry v Národnej bločkovej lotérii, ktorej sa hráč zúčastnil prostredníctvom Služby, na hráčom registrovaný účet, pokiaľ nejde o výhry, ktoré podľa Herného plánu sa vyplácajú osobne hráčovi na určených miestach.

 2. V prípade, že výhry, ktoré by mala spoločnosť TIPOS vyplatiť hráčovi po zrušení aktivácie Služby, nie je možné vyplatiť na registrovaný bankový účet, oznámi to spoločnosť TIPOS hráčovi prostredníctvom SMS správy a vyžiada si, aby hráč určil iný spôsob vyplatenia. Spoločnosť TIPOS nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú tým, že nebolo možné doručiť SMS. Ak hráč neodpovie do 60 dní, má sa za to, že nemá záujem o vrátenie finančných prostriedkov a finančná hotovosť zostáva spoločnosti TIPOS.

Postup pri zrušení aktivácie Služby:

Registráciu MT je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním bezplatnej SMS správy STOP z registrovaného MT na číslo 7777. Zaslaním SMS správy STOP na číslo 7777 z neregistrovaného čísla MT sa dané číslo MT pre využívanie danej služby u prevádzkovateľa zablokuje.

Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a hráča neupravené v týchto VOP SMS sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení, prípadne právami a povinnosťami upravenými v Hernom pláne lotérie pokladničných dokladov Národná bločková lotéria.
 2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto VOP SMS sa vykonávajú v aktuálne platnej mene na území Slovenskej republiky.
 3. Hráč súhlasí s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP SMS je spoločnosť TIPOS oprávnená prevádzať na tretie osoby alebo je oprávnená povinnosti zabezpečiť cez tretie osoby.
 4. Tieto VOP SMS sú platné do odvolania a vzťahujú sa na hráčov, ktorí budú pri poskytovaní Služby využívať elektronické komunikačné služby spoločnosti Slovak Telekom.
 5. Tieto VOP SMS nadobúdajú účinnosť 16.12.2019.

Príloha 1: SMS obslužné príkazy, popis, koncové ceny
a) obslužné SMS príkazy v hrách spoločnosti TIPOS, zasielané na číslo 7777:

 

SMS príkaz

Popis

Prázdna SMS

Vyžiadanie registrácie svojho čísla MT v systéme prevádzkovateľa

ANO

Potvrdenie registrácie svojho čísla MT

STOP

Zrušenie registrácie resp. zablokovanie čísla MT v prípade, že ešte nebolo zaregistrované

STORNO

Zrušenie registrácie v čase určenom Herným plánom

UCET

Zadefinovanie účtu hráča pre vyplatenie prípadných výhier

VYHRA

Spôsob ako si overiť výhru

INFO

Informácie o registrácii pokladničných dokladov, možnosti zrušenia registrácie a spôsobe vyplácania výhry

 

b) SMS príkazy pre registráciu pokladničných dokladov zasielané na číslo 7777:

DKPDKPDKPDKPDKPD dd.mm.rrrr hh:mm ssss,ss

Kde

DKPDKPDKPDKPDKPD je 16 alebo 17 miestne DKP v prípade elektronickej registračnej pokladnice, alebo KP v prípade pokladnice systému e-kasa klient

dd.mm.rrrr je dátum vyhotovenia pokladničného dokladu (dd – deň, mm – mesiac, rrrr – rok)

hh:mm je čas vyhotovenia pokladničného dokladu (hh – hodina, mm – minúta)

ssss,ss je celková suma platenej ceny na pokladničnom doklade

napríklad

1234567890123456 12.9.2013 10:23 149,25

 

Slovak Telekom si vyhradzuje právo sprístupniť Službu zákazníkom na základe ich platobnej disciplíny.