Loteria Online

VOP web a mobil

Všeobecné obchodné podmienky
upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom pri registrácii
údajov z pokladničných dokladov prostredníctvom internetu

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 499/B (ďalej len „spoločnosť TIPOS“) je prevádzkovateľom hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“).

Čl. 1
Predmet úpravy

 1. Predmetom  týchto Všeobecných obchodných podmienok  upravujúcich vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom pri registrácii údajov z pokladničných dokladov prostredníctvom internetu (ďalej len „VOP“) je úprava práv a povinností hráča a spoločnosti TIPOS, pri prevádzkovaní služieb, ktoré poskytuje spoločnosť  TIPOS pri registrácii údajov z pokladničných  dokladov   do  lotérie  pokladničných  dokladov  s  názvom „Národná bločková lotéria“ prostredníctvom webového sídla www.narodnablockovaloteria.sk a všetkých jej podstránok (ďalej len „www.narodnablockovaloteria.sk“).
 2. Spoločnosť TIPOS v rámci poskytovaných služieb umožňuje hráčovi najmä:

  a) registrovať údaje z pokladničných dokladov,

  b) overiť, či je potvrdenie o registrácii v hre výherné,

  c) využívať možnosť vyplatenia výhry prevodom priamo na bankový účet, ktorý patrí hráčovi.

Čl. 2
Registrácia hráča

 1. Hráč registruje údaje z pokladničných dokladov prostredníctvom internetu výhradne vyplnením e-formulára, v ktorom:

  a) vyplní e-mail, telefónne číslo, heslo a potvrdenie hesla,

  b) hráč vyhlási, že dovŕšil 18 rokov veku podľa zákona o hazardných hrách,

  c) vyhlási, že súhlasí s  VOP,

  d) prepíše obrázkový kód uvedený v e-formulári,

  e) potvrdí správnosť údajov kliknutím na tlačidlo REGISTRUJ.

 2. Po splnení podmienok uvedených v odseku 1 systém zašle hráčovi na ním zadanú e-mailovú adresu oznam o registrácii. Tento e-mail obsahuje aktivačnú adresu. Až po jej potvrdení aktivuje svoje hráčske konto.

Čl. 3
Registrácia údajov z pokladničného dokladu

 1. Hráč sa prihlási pomocou e-mailu a hesla, ktoré si zaregistroval ako je uvedené v článku 2.  Z pokladničného dokladu,  ktorého  údaje registruje,  vyplní do e-formulára nasledujúce údaje:

  a) 16 resp. 17 miestne DKP,

  b) dátum vyhotovenia pokladničného dokladu a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,

  c) celkovú sumu  platenej ceny na pokladničnom doklade,

  d) opíše bezpečnostný kód z obrázka do poľa nižšie,

  e) potvrdí správnosť údajov kliknutím na tlačidlo REGISTRUJ.

 2. Po splnení podmienok uvedených v odseku 1 bude hráčovi na ním zadanú e-mailovú adresu doručené potvrdenie o registrácii v hre. Toto potvrdenie bude sumarizovať všetky údaje z pokladničného dokladu (DKP, dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu, celkovú sumu platenej ceny) a okrem nich bude obsahovať informácie o dátume žrebovania, registračný kód a overovací kód.

Čl. 4
Overovanie a vyplácanie výhier

 1. Spoločnosť TIPOS umožňuje hráčovi preveriť si, či jeho potvrdenie o registrácii v hre je výherné, a to priamo na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk.
 2. Hráč si uplatňuje nárok na výhru a reklamáciu na výhru v zmysle Herného plánu platného pre Národnú bločkovú lotériu.
 3. Spoločnosť TIPOS sa zaväzuje po uplatnení nároku na výhru a overení nároku hráča na výhru v súlade s jeho dispozíciou výhru vyplatiť spôsobom ďalej uvedeným. Spoločnosť TIPOS je oprávnená pri pochybnostiach o veku hráča alebo pravdivosti registračných údajov požadovať, aby sa hráč osobne dostavil do sídla spoločnosti TIPOS pri výplate akejkoľvek výhry, pričom môže požadovať predloženie identifikačných dokladov preukazujúcich vek hráča.
 4. V prípade, že si hráč zvolí možnosť vyplatenia výhry cez bankový účet, spoločnosť TIPOS zabezpečí vyplatenie výhry jej vyplatením na tento bankový účet, ktorý hráč určí, pokiaľ sa jedná o takú výšku výhry, pri ktorej Herný plán Národnej bločkovej lotérie nevyžaduje jej osobné prevzatie v určených miestach. Spoločnosť TIPOS si vyhradzuje právo odmietnuť bezhotovostný prevod výhry na bankový účet, ktorého majiteľom je iná osoba ako registrovaný hráč, ktorý požiada o vyplatenie výhry. Spoločnosť TIPOS nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že určil účet, ktorý nie je aktuálne jeho účtom alebo je neexistujúci.

Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a hráča neupravené vo VOP sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení, prípadne právami a povinnosťami upravenými v Hernom pláne Národnej bločkovej lotérie.
 2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto VOP sa vykonávajú v aktuálne platnej mene na území Slovenskej republiky.
 3. Hráč súhlasí s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP je spoločnosť TIPOS oprávnená prevádzať na tretie osoby alebo je oprávnená povinnosti zabezpečiť cez tretie osoby.
 4. Hráč je povinný do 5 dní oznámiť spoločnosti TIPOS akúkoľvek zmenu údajov uvedených v registračnom formulári.
 5. Celá komunikácia medzi spoločnosťou TIPOS a hráčom prebieha prednostne prostredníctvom e-mailu, problémy s doručením e-mailu nezakladajú nárok na akúkoľvek reklamáciu.
 6. Nedeliteľnou súčasťou týchto VOP je schválený Herný plán  Národnej bločkovej lotérie, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 16.9.2013.

PhDr. Ladislav Kriška              
predseda predstavenstva a           
generálny riaditeľ                 
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.